Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Aura Cymru i gyflwyno cyfrineiriau cryf ar gyfer Archebu Ar-lein o ddydd Llun, 12 Awst 2024

Er mwyn sicrhau bod cyfrifon ar-lein ein haelodau mor ddiogel â phosib, bydd Aura yn cyflwyno cyfrineiriau cryf i’w blatfform www.aura.cymru/archebu-ar-lein o ddydd Llun, 12 Awst 2024.

Mae’r broses hon yn sicrhau nad yw gweithwyr Aura yn gallu gweld cyfrineiriau cwsmeriaid ac nad ydynt yn cael eu hanfon trwy negeseuon e-bost heb eu diogelu na’u trafod dros y ffôn. Yn lle hynny, caiff cyfrineiriau eu hailosod gan ddefnyddio dolenni y gellir eu defnyddio unwaith sy’n cael eu hanfon gan y gwasanaeth ar-lein.

Bydd defnyddio cyfrineiriau cryf yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau presennol addasu cryfder eu cyfrinair presennol o’u rhif PIN 4 digid unigryw i un newydd a mwy diogel. Y tro cyntaf y bydd aelodau presennol yn mewngofnodi i Archebu Ar-lein o 12 Awst, gofynnir iddyn nhw ddewis ‘Wedi Anghofio’ch Cyfrinair’. Bydd aelodau wedyn yn cael e-bost yn cynnwys manylion ynghylch sut i ailosod eu cyfrinair.

Rhaid i gyfrineiriau newydd fodloni’r meini prawf canlynol:

• O leiaf 8 nod
• O leiaf un briflythyren
• O leiaf un llythyren fach
• O leiaf un rhif
• O leiaf un nod arbennig (e.e. ! neu ? neu %)

Bydd angen i gwsmeriaid sy’n rheoli mwy nag un cyfrif ar-lein oherwydd bod ganddynt gyfrifoldeb am blentyn/plant neu berson ifanc, ac sy’n defnyddio’r un cyfeiriad e-bost ar gyfer sawl cyfrif, ddewis cyfrinair unigryw cryf ar gyfer pob cyfrif unigol. Ar gyfer hyn, bydd yn rhaid iddynt wybod ID Aelodaeth pob plentyn/unigolyn y mae eu cyfrif yn gysylltiedig â’r un cyfeiriad e-bost.

I ddarganfod ID Aelodaeth pob plentyn/unigolyn sy’n gysylltiedig â’r un cyfeiriad e-bost, mewngofnodwch i’r llwyfan Archebu Ar-lein yn ôl yr arfer, cyn 12 Awst, a dewiswch ‘Fy Nghyfrif’ (gweler llun 1). Gallwch ddod o hyd i’r ID Aelodaeth ar y llinell gyntaf o dan ‘Manylion Cyffredinol’ o dan y pennawd ‘ID’ (gweler llun 2).

Llun 1

Llun 2

Os bydd cwsmeriaid yn cael unrhyw broblemau gyda dod o hyd i’r ID Aelodaeth y plentyn/unigolyn maent yn gyfrifol amdanynt, gofynnwch yn y dderbynfa y tro nesaf y byddwch chi’n ymweld ag un o ganolfannau hamdden Aura, neu ffoniwch eich safle dewisol (www.aura.cymru/cysylltu).

Bydd yn ofynnol i aelodau Aura nad ydynt wedi defnyddio Archebu Ar-lein o’r blaen, ar ôl 12 Awst, ddewis cyfrinair cryf pan fyddan nhw’n defnyddio gwasanaethau ar-lein am y tro cyntaf.

Back To Top