Polisi archebu apwyntiadau;

  • Rhaid talu blaendal o 50% am unrhyw driniaeth sy’n para 30 munud neu fwy.
    (Talu pan ydych chi’n archebu)
  • Byddwn yn dal i gymryd y tâl llawn ar gyfer ein pecynnau.
  • Os byddwch chi’n canslo llai na 24 awr ymlaen llaw ni chewch eich arian yn ôl.

(Gellid cynnig dyddiadau gwahanol os yw’r rheolwyr o’r farn bod hynny’n briodol)

Mae Sba Afon yn ymdrechu i gynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf, a hoffem ddiolch i’n holl gleientiaid am eu dealltwriaeth yn hyn o beth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gofynnwch i gael siarad ag Arweinydd Tîm y Sba.

Pryd ddylwn i gyrraedd? 

Rydym yn awgrymu eich bod yn cyrraedd 30 munud yn fuan os mai dyma’r tro cyntaf ichi ymweld â Sba Afon. Bydd hyn yn rhoi amser i ni ymgynghori â chi a chynnig lluniaeth. Ar gyfer pob apwyntiad wedi hynny, gofynnwn i chi gyrraedd 15 munud cyn eich apwyntiad.

Ydych chi’n darparu Gŵn Ymolchi a Lliain?

Mae Sba Afon yn darparu gŵn ymolchi a lliain i chi eu defnyddio tra byddwch yn ystafell thermol y sba, ond rydym yn gofyn am flaendal o £5 a gaiff ei dalu’n ôl. Rydym yn argymell eich bod yn dod a lliain sbâr i gael cawod ar ôl eich ymweliad. Cofiwch ddod â rhywbeth addas i roi am eich traed i fynd i mewn i Ystafell Thermol y Sba, fel arall mae Sba Afon yn gwerthu fflip-fflops am dâl o £2. Cofiwch hefyd ddod â’ch gwisg nofio eich hun i’w gwisgo yn yr Ystafell Thermol.

A ddylwn i gadw lle ar gyfer fy nhriniaethau?

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cadw lle ar gyfer eich triniaeth ymhell ymlaen llaw rhag ofn ichi gael eich siomi. Ni allwn warantu y bydd pob triniaeth ar gael bob amser. Mae angen rhoi manylion cerdyn credyd neu ddebyd pan ydych chi’n archebu dwy driniaeth neu ddau becyn sba neu fwy. Nodwch y gallai amseroedd y triniaethau sba newid a byddwn yn cadarnhau gyda chi os bydd hynny’n digwydd.

Beth os byddaf yn hwyr ar gyfer fy apwyntiad?

Yn anffodus, bydd yr amser ar gyfer eich triniaeth yn lleihau os ydych yn cyrraedd yn hwyr. Mae pob amser a roddir yn cynnwys triniaeth, paratoi ac ymgynghori.

Polisi Canslo

Ni allwn warantu y bydd pob triniaeth ar gael bob amser. Rhag ofn ichi gael eich siomi, gwnewch eich apwyntiad mor bell ymlaen llaw ag y bo modd. Rhaid rhoi 24 Awr o rybudd wrth ganslo, ac fe dalwn eich arian i gyd yn ôl neu drefnu dyddiad arall.

Beth os oes gennyf anghenion iechyd arbennig? 

Rhowch wybod i ni am unrhyw gyflwr sydd arnoch cyn i chi ddod i’r sba. Os nad ydych chi’n siŵr a allai cyflwr meddygol eich atal rhag cael triniaeth, neu os ydych chi’n cymryd moddion ar bresgripsiwn, yn dioddef alergedd neu’n feichiog, ffoniwch ymlaen llaw i drafod dewisiadau addas ar gyfer eich triniaeth. Darperir triniaethau yn amodol ar lenwi ffurflen ymgynghori iechyd yn foddhaol. Rhaid i westeion beichiog fod dros 12 wythnos yn feichiog i gael unrhyw driniaethau pwrpasol ar gyfer menywod beichiog. Ni chaiff gwesteion beichiog ddefnyddio Ystafell Thermol y Sba.

Pa gyfleusterau y gallaf eu defnyddio os wyf wedi archebu triniaeth?

Codir tâl ychwanegol o £14 am ddefnyddio Ystafell Thermol y Sba, neu £20 i ddau, os nad yw hynny wedi’i gynnwys yn unrhyw un o’r pecynnau sba.

A gaiff plant ddod i’r sba?

Ni chaniateir i blant o dan 16 oed ddefnyddio Ystafell Thermol y Sba, ond rydym yn cynnig triniaethau i westeion yn eu harddegau rhwng 13 – 15 oed, lle mae’n rhaid iddynt fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad.

Alla i ddefnyddio fy ffôn symudol yn y sba? 

Ein nod yw darparu amgylchedd tawel felly gwaherddir ffonau symudol o Ystafell Thermol y Sba ac rydym yn gofyn yn garedig i chi ddiffodd eich ffonau symudol gydol y triniaethau.

Talebau Rhodd a Rhyngrwyd?

Rhaid defnyddio unrhyw Dalebau Rhodd neu E-Dalebau a brynwyd cyn y dyddiad dod i ben a bydd y daleb yn annilys ar ôl hyn. Ni fyddwn yn derbyn talebau sydd wedi dod i ben a gofynnir am daliad llawn ar y diwrnod.