Christine Edwards

Christine Edwards (Cadeirydd)

Mae gan Christine ystod eang o brofiad, yn cynnwys Archwiliadau Rheoli, Rheoli Dros Dro, Casgliadau ac Arwain Ymgyfreitha, Hyfforddiant a Datblygu Gweithredol, Cyfathrebu, Arwain Strategaeth a Newid.   Mae hi wedi arddangos ei gallu i ddatblygu a chyflawni strategaethau twf tîm yn llwyddiannus mewn amgylcheddau cymhleth sy’n newid.   Mae hi wedi ymgymryd â sawl rôl yn ystod ei gyrfa, gan gynnwys arwain tîm o 70 unigolyn, blaenoriaethu portffolio buddsoddi gwerth £280m, a chefnogi tîm o 650, gyda rheolaethau cost o £20m a llywodraethu cysylltiedig ar gyfer hynny.

Dechreuodd Christine weithio fel Cyfrifydd Rheoli Dan Hyfforddiant gyda chwmni cyllid bychan, wedi hyn fe ddatblygodd y rolau yn y sector bancio o yrfa gynnar ym maes archwilio ac yna rheoli gweithredol, Pennaeth Hyfforddiant a Datblygu, ac yna arwain swyddogaeth Strategaeth i adeiladu gweithrediad busnes.  Gwahoddwyd Christine i arwain sawl rôl drwy bedwar integreiddiad, y mwyaf ohonynt oedd arwain integreiddiad Grŵp Bancio Lloyds/ HBOS Masnachol o 80 digwyddiad mudo, gan gyflawni arbedion ariannol o £300m.   Ers hynny, mae Christine wedi arbenigo yn y maes hwn, gwella ei gwybodaeth am newid technegol ac wedi parhau i ganolbwyntio ar ddatblygiad a thwf timau.

Mae Christine yn byw yng Ngogledd Cymru ac mae ganddi ddwy ferch. Mae’n gwirfoddoli’n rheolaidd fel Hyfforddwr UKCC Lefel 4 a Beirniad ar gyfer Trampolinio a Thrampolinio Mini Dwbl.

Bob Tarry

Bob Tarry (Is-Gadeirydd)

Bu Bob yn gweithio i Sefydliad Littlewoods (yn genedlaethol) am 33 o flynyddoedd, gan weithio yn yr Adran Grŵp ond yn bennaf yn yr Adran Fanwerthu.  Treuliodd 15 mlynedd yn ymgymryd â gweithrediadau rheoli siop ac yna 18 mlynedd yn y Pencadlys yn Lerpwl a alluogodd iddo ymgartrefu yng Nghaer.  Rôl olaf Bob â’r cwmni, cyn i’r siopau gael eu gwerthu ac i swyddi gael eu dileu, oedd Cyfarwyddwr Cyswllt yn gyfrifol am Wasanaethau Eiddo Masnachol. Wedi hynny, ymgymerodd â dwy rôl arall, dros gyfnod o bedair blynedd, yn gyntaf fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Safle ac yna fel gweithiwr prosiect dros dro gyda choleg lleol cyn ymddeol yn gynnar.

Yn dilyn ei ymddeoliad, penderfynodd Bob wneud defnydd o’i holl brofiad ac ymgymryd â rôl fel Aelod o Fwrdd Wulvern Housing (darparwr tai â 6000 o eiddo yn Crewe). Yn ystod ei bum mlynedd yno, cafodd Bob brofiadau Pwyllgor gwerthfawr iawn yn ymwneud â materion Archwilio a Llywodraethu, penodwyd ef yn Is-Gadeirydd y Bwrdd ac fe chwaraeodd ran fawr pan unodd y cwmni â Guinness Partneriaeth – daeth y broses i ben ym mis Ionawr 2017.

Mae Bob yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar ddau is-fwrdd: Guinness Property ac IFM Bolton (Ymddiriedolaeth Y GIG) ac mae hefyd yn gwirfoddoli’n wythnosol gyda Chyngor ar Bopeth Caer.

Mae Bob yn mwynhau sgwba-blymio ac Octopush.

Jay Davies

Jay Davies (Cynrychiolydd Gweithlu Aura)

Mae Jay yn Weithiwr Ymarfer Corff Proffesiynol ac yn Gydlynydd Atgyfeirio Ymarfer Corff yn y Tîm Atgyfeirio.  Mae wedi bod yn un o’r Cydlynwyr ers dros ddwy flynedd bellach ac yn Weithiwr Ymarfer Corff Proffesiynol am naw mlynedd.  Dechreuodd ei yrfa fel Hyfforddwr Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden  Yr Wyddgrug cyn symud ymlaen at ei swyddi presennol.

Mae Jay wedi bod yn rhedeg ei Fusnes Hyfforddi Personol ei hun am bedair blynedd bellach. Mae’r busnes hynod lwyddiannus hwn wedi mynd o nerth i nerth gan ddatblygu o un awr yr wythnos i sawl awr (yn ogystal â rhai dosbarthiadau llwyddiannus hefyd).

Mae Jay yn awyddus i lwyddo yn ei rôl newydd a sicrhau ei fod yn cynrychioli ei gydweithwyr yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn effeithiol.  Mae o’r farn bod gan y cwmni weithwyr ardderchog i’w symud yn ei flaen ac mae’n awyddus iawn i fod yn rhan o lwyddiant y cwmni yn y dyfodol.

 

Liz Greave

Liz Grieve

Ar hyn o bryd, mae Liz yn Bennaeth Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata i Gyngor Sir Ddinbych ac yn gyfrifol am gyfathrebu corfforaethol, twristiaeth, canolfannau cyswllt cwsmeriaid a llyfrgelloedd.  Mae ganddi hefyd brofiad o weithio yn y maes cyhoeddi, cysylltiadau cyhoeddus annibynnol, datblygu’r sector gwirfoddol, rheoli prosiectau, partneriaethau sector cyhoeddus strategol, a chynllunio busnes a pherfformiad.

Mae wedi bod yn ymddiriedolwr o elusen iechyd meddwl, yn llywodraethwr ysgol gynradd ac yn aelod o sawl sefydliad cymunedol bychan.  Mae’n byw yn Nannerch, Sir Y Fflint gyda’i gŵr a dau o blant (ar hyn o bryd mae’r ddau ohonynt yn mynd i’r ysgol yn Yr Wyddgrug).  Dros y 17 mlynedd diwethaf, mae wedi mwynhau amryw o weithgareddau a digwyddiadau mewn llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden ar draws Sir y Fflint ac mae’n edrych ymlaen at helpu i sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer Aura, er mwyn i eraill gael mwynhau cyfleoedd o’r fath.

John Hatton

John Hatton

Mae gan John brofiad helaeth o reoli sefydliadau chwaraeon, hamdden a chymuned yn y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol a bydd y profiadau hyn, ynghyd â’i sgiliau rheoli prosiect a gweithio mewn partneriaeth , yn werthfawr iawn i Aura.

Mae John yn Ymddiriedolwr o Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir Y Fflint ac yn aelod o Fwrdd Partneriaeth Gogledd Cymru a’i Ffiniau ar gyfer Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Tracey Jones

Tracey Jones

Mae Tracey yn gweithio fel Cyfarwyddwr i Sefydliad 23 Jamie Carragher a North Wales Dragons.  Ar hyn o bryd, mae Tracey yn gweithio fel ymgynghorydd strategol i Bêl Droed yn y Gymuned- Llandudno (FITC). Mae ei dyletswyddau’n cynnwys rhoi cyngor i sefydliadau ar faterion strategol allweddol, yn bennaf o fewn clybiau pêl-droed, a rhoi cyngor ynglŷn â sut i wella proffidioldeb o fewn canolfannau cymunedol.  Mae gan Tracey ymwybyddiaeth o gyllid y Trydydd Sector a phrofiad o nodi problemau, canfod datrysiadau a strategaeth adolygu.  Mae ei chryfderau eraill yn cynnwys ymgymryd â gwaith ymchwil ar y sector diwydiant, dadansoddi data ac ystadegau, amlinellu amcanion, a chyflwyno a gweithredu datrysiadau y cytunwyd arnynt.  Mae gan Tracey hefyd brofiad o ganfod a gwneud cais am gyllid sy’n diwallu anghenion busnes.

Mae Tracey wedi bod yn briod am 36 o flynyddoedd, mae ganddi ddau o blant a dwy o wyresau ifanc.

Kris Kupilas

Kris Kupilas

Mae Kris yn frwdfrydig iawn dros sut all y dechnoleg hon gyfrannu at y busnes a sut all y busnes elwa o’r ‘chwyldro digidol’.  Mae eisoes wedi profi llwyddiant wrth weithredu mewn amgylcheddau cymhleth ac mae hefyd wedi arwain sawl menter gweithdroi yn llwyddiannus yn y gorffennol.  Mae ganddo brofiad helaeth o sefydlu a rheoli timau rhyngwladol, gan gynnwys sefydliadau cymhleth, cyfunol mewn ardaloedd gwahanol. Mae ei ddyletswyddau dyddiol yn cynnwys cydweithio’n agos gyda chwsmeriaid mewnol ac allanol ar lefelau prif swyddog a chyfarwyddwyr gwahanol.

Mae hefyd â phrofiad o  weithrediadau mewn marchnadoedd newydd megis Rwsia, Uzbekistan a Brasil, yn ogystal ag economïau sefydledig megis UDA, Canada a gwledydd o fewn yr UE.

Mae Kris wedi ennill gradd mewn Electroneg a Thelathrebu gydag arbenigedd mewn Awtomatiaeth Diwydiannol; mae’n frwdfrydig dros ddiogelu data a’i gymhwysiad ymarferol i’r busnes; mae’n Aelod o Sefydliad y Cyfarwyddwyr a’i Bwyllgor Rheoli Cymreig.

Yn ystod ei yrfa ym maes technoleg mae Kris wedi ymgymryd â sawl swydd, gan gynnwys peiriannydd, rheolwr rhaglen/ prosiect a swyddi’n ymwneud â datblygu busnes a chwsmeriaid mewn sawl gwlad.  Bu hefyd yn gweithio fel Rheolwr Gyfarwyddwr ar gyfer y cynhyrchydd mwyaf ond dau o suddion a diodydd yng Ngwlad Pwyl.

Simon Richardson

Simon Richardson

Erbyn hyn, mae gan Simon bron i 40 mlynedd o brofiad yn y Diwydiant  Logisteg, ar lefel manwerthu a chyfanwerthu, gan arbenigo yn y sector bwyd.  Mae hyn wedi cynnwys sefydlu busnesau o’r newydd yn ogystal â gweithio i gwmni FTSE 250.  Dros y blynyddoedd, mae ei feysydd o gyfrifoldeb wedi cynnwys storfeydd, warysau, dosbarthu, cludiant, pryniant, contractau, tendrau, oriau blynyddol a seminarau i enwi dim ond rhai.

Ers 2003, mae Simon wedi bod yn gweithio i Gyngor Sir y Fflint, a bellach Aura, fel cymhorthydd llyfrgell wrth gefn, yn ogystal â chanolbwyntio ar ddatblygu gyrfa fel Sylwebydd Cystadlaethau Marchogol ar draws y DU.     Mae wedi llwyddo i ddatblygu ail yrfa yn dilyn ei ymddeoliad llawn amser yn 2003.  Mae Simon wedi sylwebu ar gyfer amryw o sioeau, gan gynnwys Sioe Frenhinol Swydd Gaer,  Horse of the Year Show a’r Royal International Horse Show.

Mae Simon wedi profi llwyddiant drwy gydol ei yrfa busnes ac mae’n credu bod ganddo ystod eang o sgiliau sy’n galluogi iddo droi ei law at unrhyw dasg.  Mae’n awyddus iawn i rannu’r nodweddion hyn â’i gydweithwyr yn Aura.

 

Bill D dbm 2 LR

Bill Dudgeon

Mae gan Bill lawer o brofiad ar lefel cyfarwyddwr o fewn y diwydiant gwasanaethau ariannol gyda hanes rhagorol o ddatblygu busnesau presennol a dod â rhai newydd i’r farchnad.

Dechreuodd ei fywyd gwaith fel cyfrifydd dan hyfforddiant gyda Pannel Kerr Foster a chafodd sawl swydd fel Cyfrifydd Cwmni gyda Sefydliad Littlewoods cyn ymuno â Banc yr Alban yn 1988, ac The Mortgage Business plc (TMB) yn 1994, ac yna fel Cyfarwyddwr Rheoli yn 2000.

Yn y pum mlynedd nesaf roedd Asedau wedi cynyddu o £2B i £10B ac roedd Elw wedi ei reoli o £23miliwn i £130miliwn.  Roedd hyn yn cynrychioli mwy na dwbl twf y farchnad DU cyffredinol yn ystod yr un cyfnod a sefydlu TMB fel Ugain Benthycwr Uchaf y DU a’r trydydd Benthycwr Prynu i Osod mwyaf.

Yn 2005 cysylltodd Deutsche Bank AG ag ef i sefydlu eu gweithrediad manwerthu cyntaf yn y DU, morgeisi db (DBM).

Mae’n byw yng Ngogledd Cymru ac yn mwynhau mynydda, golff a beicio modur.

 

Colin Gilligan

Colin Gilligan

Yn wreiddiol o Lerpwl, dechreuais fy ngyrfa yn rheoli siop gyda Littlewoods Organisation yn syth ar ôl sefyll fy arholiadau Lefel A a gadael yr ysgol. Rwyf wedi byw a gweithio ar hyd a lled y DU, gan reoli 6 siop. Enillais wobr Rheolwr Siop y Flwyddyn yn 1988. Cefais fy mhenodi yn rheolwr siop Littlewoods Caer yn 1989, ac felly fe setlodd fy nheulu yn Sir y Fflint – y cam gorau i ni ei gymryd!

Fe gollais fy swydd ym mis Ebrill 1999, a phythefnos yn ddiweddarach cefais fy mhenodi yn Reolwr Canolfan Parc Siopa Brychdyn a agorodd ychydig wedyn. Fe dyfodd fy rôl dros y blynyddoedd i gynnwys 9 parc manwerthu arall ar hyd a lled gogledd Cymru a gogledd orllewin Lloegr. Cefais fy ngwneud yn ddi-waith unwaith eto ym mis Mai 2017 ar ôl 18 mlynedd gyda British Land, Savills a Broadgate Estates.

Rwyf wedi bod yn llywodraethwr cymunedol yn Ysgol Uwchradd Dewi Sant ers 2001.

Rwyf yn hoff iawn o chwaraeon ac rwy’n chwarae sboncen a phêl-droed 5 yr ochr ddwywaith yr wythnos yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.  Rwyf hoff o goginio ac rwy’n ceisio gwella fy sgiliau coginiol bob amser.