Colin Gilligan

Colin Gilligan (Cadeirydd)

Yn wreiddiol o Lerpwl, dechreuais fy ngyrfa yn rheoli siop gyda Littlewoods Organisation yn syth ar ôl sefyll fy arholiadau Lefel A a gadael yr ysgol. Rwyf wedi byw a gweithio ar hyd a lled y DU, gan reoli 6 siop. Enillais wobr Rheolwr Siop y Flwyddyn yn 1988. Cefais fy mhenodi yn rheolwr siop Littlewoods Caer yn 1989, ac felly fe setlodd fy nheulu yn Sir y Fflint – y cam gorau i ni ei gymryd!

Fe gollais fy swydd ym mis Ebrill 1999, a phythefnos yn ddiweddarach cefais fy mhenodi yn Reolwr Canolfan Parc Siopa Brychdyn a agorodd ychydig wedyn. Fe dyfodd fy rôl dros y blynyddoedd i gynnwys 9 parc manwerthu arall ar hyd a lled gogledd Cymru a gogledd orllewin Lloegr. Cefais fy ngwneud yn ddi-waith unwaith eto ym mis Mai 2017 ar ôl 18 mlynedd gyda British Land, Savills a Broadgate Estates.

Rwyf wedi bod yn llywodraethwr cymunedol yn Ysgol Uwchradd Dewi Sant ers 2001.

Rwyf yn hoff iawn o chwaraeon ac rwy’n chwarae sboncen a phêl-droed 5 yr ochr ddwywaith yr wythnos yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.  Rwyf hoff o goginio ac rwy’n ceisio gwella fy sgiliau coginiol bob amser.

Jay Davies

Jay Davies (is-gadeirydd)

Mae Jay yn Weithiwr Ymarfer Corff Proffesiynol ac yn Gydlynydd Atgyfeirio Ymarfer Corff yn y Tîm Atgyfeirio.  Mae wedi bod yn un o’r Cydlynwyr ers dros ddwy flynedd bellach ac yn Weithiwr Ymarfer Corff Proffesiynol am naw mlynedd.  Dechreuodd ei yrfa fel Hyfforddwr Ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden  Yr Wyddgrug cyn symud ymlaen at ei swyddi presennol.

Mae Jay wedi bod yn rhedeg ei Fusnes Hyfforddi Personol ei hun am bedair blynedd bellach. Mae’r busnes hynod lwyddiannus hwn wedi mynd o nerth i nerth gan ddatblygu o un awr yr wythnos i sawl awr (yn ogystal â rhai dosbarthiadau llwyddiannus hefyd).

Mae Jay yn awyddus i lwyddo yn ei rôl newydd a sicrhau ei fod yn cynrychioli ei gydweithwyr yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn effeithiol.  Mae o’r farn bod gan y cwmni weithwyr ardderchog i’w symud yn ei flaen ac mae’n awyddus iawn i fod yn rhan o lwyddiant y cwmni yn y dyfodol.

John Hatton

John Hatton

Mae gan John brofiad helaeth o reoli sefydliadau chwaraeon, hamdden a chymuned yn y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol a bydd y profiadau hyn, ynghyd â’i sgiliau rheoli prosiect a gweithio mewn partneriaeth , yn werthfawr iawn i Aura.

Mae John yn Ymddiriedolwr o Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir Y Fflint ac yn aelod o Fwrdd Partneriaeth Gogledd Cymru a’i Ffiniau ar gyfer Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Simon Richardson

Simon Richardson

Erbyn hyn, mae gan Simon bron i 40 mlynedd o brofiad yn y Diwydiant  Logisteg, ar lefel manwerthu a chyfanwerthu, gan arbenigo yn y sector bwyd.  Mae hyn wedi cynnwys sefydlu busnesau o’r newydd yn ogystal â gweithio i gwmni FTSE 250.  Dros y blynyddoedd, mae ei feysydd o gyfrifoldeb wedi cynnwys storfeydd, warysau, dosbarthu, cludiant, pryniant, contractau, tendrau, oriau blynyddol a seminarau i enwi dim ond rhai.

Ers 2003, mae Simon wedi bod yn gweithio i Gyngor Sir y Fflint, a bellach Aura, fel cymhorthydd llyfrgell wrth gefn, yn ogystal â chanolbwyntio ar ddatblygu gyrfa fel Sylwebydd Cystadlaethau Marchogol ar draws y DU.     Mae wedi llwyddo i ddatblygu ail yrfa yn dilyn ei ymddeoliad llawn amser yn 2003.  Mae Simon wedi sylwebu ar gyfer amryw o sioeau, gan gynnwys Sioe Frenhinol Swydd Gaer,  Horse of the Year Show a’r Royal International Horse Show.

Mae Simon wedi profi llwyddiant drwy gydol ei yrfa busnes ac mae’n credu bod ganddo ystod eang o sgiliau sy’n galluogi iddo droi ei law at unrhyw dasg.  Mae’n awyddus iawn i rannu’r nodweddion hyn â’i gydweithwyr yn Aura.

Bill D dbm 2 LR

Bill Dudgeon

Mae gan Bill lawer o brofiad ar lefel cyfarwyddwr o fewn y diwydiant gwasanaethau ariannol gyda hanes rhagorol o ddatblygu busnesau presennol a dod â rhai newydd i’r farchnad.

Dechreuodd ei fywyd gwaith fel cyfrifydd dan hyfforddiant gyda Pannel Kerr Foster a chafodd sawl swydd fel Cyfrifydd Cwmni gyda Sefydliad Littlewoods cyn ymuno â Banc yr Alban yn 1988, ac The Mortgage Business plc (TMB) yn 1994, ac yna fel Cyfarwyddwr Rheoli yn 2000.

Yn y pum mlynedd nesaf roedd Asedau wedi cynyddu o £2B i £10B ac roedd Elw wedi ei reoli o £23miliwn i £130miliwn.  Roedd hyn yn cynrychioli mwy na dwbl twf y farchnad DU cyffredinol yn ystod yr un cyfnod a sefydlu TMB fel Ugain Benthycwr Uchaf y DU a’r trydydd Benthycwr Prynu i Osod mwyaf.

Yn 2005 cysylltodd Deutsche Bank AG ag ef i sefydlu eu gweithrediad manwerthu cyntaf yn y DU, morgeisi db (DBM).

Mae’n byw yng Ngogledd Cymru ac yn mwynhau mynydda, golff a beicio modur.

Christine Edwards

Christine Edwards 

Mae gan Christine ystod eang o brofiad, yn cynnwys Archwiliadau Rheoli, Rheoli Dros Dro, Casgliadau ac Arwain Ymgyfreitha, Hyfforddiant a Datblygu Gweithredol, Cyfathrebu, Arwain Strategaeth a Newid.   Mae hi wedi arddangos ei gallu i ddatblygu a chyflawni strategaethau twf tîm yn llwyddiannus mewn amgylcheddau cymhleth sy’n newid.   Mae hi wedi ymgymryd â sawl rôl yn ystod ei gyrfa, gan gynnwys arwain tîm o 70 unigolyn, blaenoriaethu portffolio buddsoddi gwerth £280m, a chefnogi tîm o 650, gyda rheolaethau cost o £20m a llywodraethu cysylltiedig ar gyfer hynny.

Dechreuodd Christine weithio fel Cyfrifydd Rheoli Dan Hyfforddiant gyda chwmni cyllid bychan, wedi hyn fe ddatblygodd y rolau yn y sector bancio o yrfa gynnar ym maes archwilio ac yna rheoli gweithredol, Pennaeth Hyfforddiant a Datblygu, ac yna arwain swyddogaeth Strategaeth i adeiladu gweithrediad busnes.  Gwahoddwyd Christine i arwain sawl rôl drwy bedwar integreiddiad, y mwyaf ohonynt oedd arwain integreiddiad Grŵp Bancio Lloyds/ HBOS Masnachol o 80 digwyddiad mudo, gan gyflawni arbedion ariannol o £300m.   Ers hynny, mae Christine wedi arbenigo yn y maes hwn, gwella ei gwybodaeth am newid technegol ac wedi parhau i ganolbwyntio ar ddatblygiad a thwf timau.

Mae Christine yn byw yng Ngogledd Cymru ac mae ganddi ddwy ferch. Mae’n gwirfoddoli’n rheolaidd fel Hyfforddwr UKCC Lefel 4 a Beirniad ar gyfer Trampolinio a Thrampolinio Mini Dwbl.

Dan Williams

Dan Williams

Rwyf wedi gweithio mewn canolfannau hamdden yn Sir y Fflint ers 2008 gan weithio mewn nifer o wahanol swyddi megis achubwr bywydau, hyfforddwr nofio a hyfforddwr chwaraeon. Yn fuan ar ôl i mi ddechrau gwirfoddoli gyda’r adran Datblygu Chwaraeon, roeddwn yn aelod o staff yn 2012 ac wedyn yn aelod o staff llawn amser yn 2017. Yn 2014, fe raddiais o’r brifysgol gyda gradd mewn hyfforddi chwaraeon.

Jane Lomax

Mae gen i fwy na 20 mlynedd o brofiad o weithio ar draws pob sector, ond rwyf wedi treulio’r rhan fwyaf o’m bywyd gweithio yn cefnogi sefydliadau’r sector cyhoeddus a chyrff elusennol, fel gweithiwr ac fel ymgynghorydd. Fy mhrif rôl fu canfod ffyrdd o wella, ac rwy’n mynd ati i wneud hyn mewn ffordd bragmatig gan ddefnyddio synnwyr cyffredin bob amser.
Rwyf wedi gweithio mewn nifer o rolau ar draws Cyngor Sir y Fflint, gan gynnwys gweithio gyda’r Gwasanaethau Hamdden. Dechreuais fy ngyrfa weithio wrth helpu yn ystafell y post yn ôl yn y 1980au, cyn gadael i ennill gradd mewn Cyfrifyddiaeth yn Llundain. O’r fan honno, rwyf wedi gweithio fy ffordd yn ôl i fyny’r wlad cyn setlo eto yn sir fy mebyd, sef Sir y Fflint.
Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio yn y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, yn y Gyfarwyddiaeth Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, fel Pennaeth Datblygu’r Gyfarwyddiaeth. Mae gen i enw da am “gyflawni pethau” wrth sicrhau bod y staff i gyd yn ymgysylltu’n llawn ar hyd y ffordd.
Ymhlith y cyflawniadau rwy’n falch ohonynt mae; fy nheulu a bywyd cartref, ar ôl dod o hyd i’n heiddo delfrydol o’r diwedd 2 flynedd yn ôl, mae fy ngŵr a minnau’n mynd ati gyda’r dasg ddiddiwedd o’i droi’n gartref delfrydol, a chael Gwobr am Gyfraniad Eithriadol ar ôl cwblhau fy MBA ym Mhrifysgol Lerpwl. Rwy’n arbennig o falch o’r wobr hon oherwydd cefais fy newis o garfan gyfan yr ysgol reolaeth, a oedd yn cynnwys pob myfyriwr israddedig, myfyrwyr cyrsiau meistr a myfyrwyr PhD.

John Chapman

Dechreuodd John ei fywyd gwaith yn y Llynges Frenhinol, yna treuliodd dros 30 mlynedd fel swyddog heddlu gan wasanaethu gyda’r Heddlu Metropolitanaidd, Heddlu Swydd Gaer a Heddlu Gogledd Cymru. Ar ôl ymddeol o’r heddlu, bu’n gweithio i gwmni cyfleustodau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru gan arbenigo mewn parhad busnes, rheoli digwyddiadau, hyfforddiant, diogelwch a risg corfforaethol cyn ymddeol yn llawn yn 2018. Mae’n treulio llawer o’i amser nawr ar y cwrs golff ond mae’n mwynhau mynd ar ei feic ffordd hefyd. Mae John yn gweithio fel gwirfoddolwr i’r Gwasanaeth Tystion yn Llys y Goron Caer yn cefnogi dioddefwyr a thystion pan fyddan nhw’n mynd i’r llys i roi tystiolaeth. Mae hefyd yn gwirfoddoli i Aura, gan weithio ochr yn ochr â Chydlynwyr Datblygu Chwaraeon yn hybiau chwaraeon Saltney a’r Hôb. Mae John yn gwsmer Aura hefyd. Mae’n gobeithio cyfrannu at fusnes y bwrdd gan ddefnyddio rhai o’r sgiliau mae wedi’u hennill yn ystod ei yrfa waith.

Rachel Wheatley

Gyda mwy na degawd o brofiad yn y cyfryngau, yn trefnu digwyddiadau, cyflwyno teledu a radio a chysylltiadau cyhoeddus, mae Rachel wedi cael canmoliaeth genedlaethol ym maes newyddiaduraeth chwaraeon a newyddion, yn ogystal ag ysgrifennu darnau nodwedd diddorol ym mhapur newydd The Leader yng Ngogledd Cymru. Mae ganddi radd BA (Anrh) mewn Ffrangeg, Sbaeneg a Drama o Brifysgol Gorllewin Lloegr ym Mryste, ac fe symudodd i astudiaeth ôl-radd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, lle enillodd ei Diploma NCTJ proffesiynol mewn Newyddiaduraeth, tra’n gwasanaethu fel aelod o’r bwrdd ar gyfer Undeb y Myfyrwyr. Yn ychwanegol, mae Rachel wedi gweithio fel gohebydd ar gyfer cwmni y cyfryngau digidol sy’n ffynnu, Wrexham.com, ac mae hi’n parhau i drosleisio ffilmiau, rhaglenni teledu a radio.
Yn ei amser rhydd, mae Rachel wedi gwirfoddoli ar gyfer elusennau yn cynnwys The Trussell Trust a’r Groes Goch, ac mae hi wrth ei bodd yn ymlacio trwy bobi neu goginio rhywbeth ‘blasus tu hwnt’ i’w theulu a ffrindiau. Mae hi’n mwynhau bywyd heini ac iach ac mae hi wrth ei bodd yn cerdded ar y traeth yn yr heulwen neu sesiwn heriol o Pilates yn yr awyr!