Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn galw ar blant i gofrestru i ddarllen chwe llyfr dros yr haf eleni fel rhan o Sialens Ddarllen Yr Haf 2018, Dyfeiswyr Direidi.

Mae Sialens Ddarllen Yr Haf yn gofyn i blant rhwng 4 ac 11 oed i fenthyg a darllen unrhyw chwe llyfr dros yr haf. Y thema ar gyfer Sialens Ddarllen Yr Haf 2018 yw Dyfeiswyr Direidi a ysbrydolwyd gan y cyhoeddiad hynod boblogaidd ymysg plant: Beano, sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 80 eleni.

Bydd plant yn archwilio map o Beanotown i ddarganfod cist trysor cudd llawn o driciau a dod yn ddyfeisiwr direidi go iawn! Fel y bydd plant yn darllen llyfrau o’r llyfrgell ar gyfer Sialens Ddarllen Yr Haf, byddant yn derbyn sticeri arbennig, gyda rhai aroglau rhyfedd. Wrth ychwanegu’r sticeri i’w map, bydd darllenwyr ifanc yn helpu Dennis, Gnasher a’i ffrindiau i ddatrys y cliwiau a darganfod y trysor, ac yn profi sawl antur llawn hwyl ar hyd y ffordd.

I gymryd rhan yn Dyfeiswyr Direidi, yr unig beth sydd angen ei wneud yw cofrestru yn eu llyfrgell agosaf a byddant yn derbyn map casglwr lliwgar o Beanotown i gadw cofnod o siwrnai eu Sialens Ddarllen Yr Haf.

Bydd Dyfeiswyr Direidi yn lansio mewn llyfrgelloedd ar draws Sir y Fflint ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf ac yn rhedeg tan ddydd Sadwrn 8 Medi.

Mae rhaglen gyflawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau wedi eu cynllunio yn Llyfrgelloedd Aura i deuluoedd dros yr haf i ddathlu Sialens Ddarllen Yr Haf, gan gynnwys gweithdai arlunio, ymweliadau awduron a sesiynau trin anifeiliaid.  Cysylltwch â’ch llyfrgell leol i ddarganfod mwy am sut i gymryd rhan.

https://aura.cymru/

Meddai Sue Wilkinson, Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Ddarllen: “Yn yr Asiantaeth Ddarllen, rydym yn credu bod popeth yn newid pan rydym yn darllen, ac rydym yn gwybod yn ôl ein hymchwil faint o hwyl y caiff teuluoedd a phlant wrth gymryd rhan yn y Sialens. Mae Dyfeiswyr Direidi yn cynnig apêl rhwng cenedlaethau ac rydym yn gobeithio y bydd y thema deuluol, hygyrch hon yn ysbrydoli mwy o blant nag erioed i ddarllen dros y gwyliau a defnyddio eu llyfrgell leol drwy gydol yr haf a thu hwnt.”

Dywedodd Kate Leonard, Rheolwr Datblygu Llyfrgelloedd ar gyfer Hamdden a Llyfrgelloedd Aura “Gobeithiwn y daw llawer o blant ar draws Sir y Fflint yn Ddeisyfwyr Direidi â ni eleni ac y byddwn yn adeiladu ar lwyddiant y llynedd pan gawsom 2196 o blant yn cymryd rhan yn y sialens. Mae’r Sialens Ddarllen yn cynnig amrywiaeth o hwyl, rhyddid a chyfleoedd creadigol i blant a’u teuluoedd. Gall wella lefelau, amrediad, ymrwymiad a hyder darllen ymysg plant yn sylweddol.  Edrychwn ymlaen at eich gweld yn ein llyfrgelloedd dros yr haf eleni”.

Am unrhyw ymholiadau am y cyfryngau cysylltwch â Susannah Hill, Rheolwr Llyfrgell, 01352 704404, susannah.hill@aura.wales os gwelwch yn dda.

Yr Asiantaeth Ddarllen yw’r brif elusen sy’n ysbrydoli pobl o bob oedran a chefndir i ddarllen er mwynhad a grymusedd. Gan gydweithio â’n partneriaid, ein nod yw hwyluso mynediad darllen i bawb. Caiff yr Asiantaeth Ddarllen ei noddi gan Gyngor y Celfyddydau.  https://summerreadingchallenge.org.uk/

Mischief Makers All

Beano: Mae Sialens Ddarllen Yr Haf yn hynod gyffrous o fod yn gweithio â Beano ar eu pen-blwydd yn 80 eleni. Bydd y comig eiconig, sydd wedi ei adfywio yn ddiweddar ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddilynwyr, yn dod â‘u hiwmor unigryw i’r Sialens i’n helpu i ddathlu darllen, creadigrwydd, cyfeillgarwch a hwyl!  Mae Beano Studios yn creu adloniant doniol a direidus ledled y byd, gan gynnwys cynnwys digidol ar www.beano.com, rhaglenni teledu (gallwch weld Dennis a Gnasher Unleashed ar CBBC) a’r comig chwedlonol a’r rhifyn blynyddol a werthodd orau yn ystod y flwyddyn.

Sefydliad aelodaeth yw Libraries Connected, yn cynrychioli penaethiaid gwasanaethau llyfrgell yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon. Rydym yn cyflawni rôl arweiniol yn natblygiad llyfrgelloedd cyhoeddus gan ddadlau dros bŵer llyfrgelloedd, rhannu arfer gorau ac arwain y ddadl ar ddyfodol y gwasanaeth llyfrgell cyhoeddus. www.librariesconnected.org.uk

Mae Cyngor Llyfrau Cymru a Llywodraeth Cymru yn cefnogi Sialens Ddarllen yr Haf, sy’n galluogi i’r deunyddiau fod ar gael yn ddwyieithog.