Sut gallaf archebu llyfrau?

Gwefan: Gallwch bori trwy ein catalog yma a gweld ein catalog a gwneud cais i gasglu o gownter y llyfrgell.
Ffoniwch: 01352 703750
E-bost: libraries@aura.wales.
Llyfrgell: Gofynnwch i’n staff cyfeillgar a fydd yn rhoi archeb i chi ei gasglu yn nes ymlaen.

Bydd angen i ni wybod:
• Eich rhif aelodaeth gyda’r llyfrgell
• Rhif ffôn cyswllt a chyfeiriad e-bost
• Eich ceisiadau / dewisiadau o ran llyfrau. Gallai hyn fod yn ddetholiad o’ch hoff awduron, gentres neu deitlau llyfrau penodol. Gallwch chwilio’r Catalog Llyfrgell Ar-lein i ddewis eitemau o hyd, ond dim ond dros y ffôn neu e-bost y gallwch chi wneud cais am lyfrau.
• Eich man casglu dewisol.


Bydd staff yn gwneud eu gorau i fodloni eich gofynion, ond sylwch ei bod yn bosibl bod nifer o’r teitlau mwyaf poblogaidd yn dal i fod allan wedi’u benthyca oherwydd sefyllfa bresennol y cyfnod clo. Gallai oedi gan gyflenwyr hefyd olygu na fydd rhai teitlau newydd ar gael ar hyn o bryd chwaith.

Sut fydda i’n casglu fy archeb?

Mae gwasanaeth â chyn lleied o gyswllt ag sy’n bosibl ar gael. Bydd staff y llyfrgell yn dewis yr eitemau i chi o’r stoc sydd ar gael yn ein llyfrgelloedd a chysylltu â chi dros y ffôn neu e-bost gyda dyddiad ac amser pan allwch chi ymweld â’r llyfrgell i gasglu eich eitemau.
Sylwch: Rydym yn dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ar leihau’r risg o groes halogiad trwy roi pob llyfr mewn cwarantin 72 awr pan gânt eu dychwelyd a chyn eu dosbarthu. Caiff eitemau eu pacio a’u dosbarthu mewn bagiau untro er cyfleustra i chi, yn barod i chi fynd adref gyda chi.
Pan fyddwch chi’n ymweld â’r llyfrgell, cadwch at fesurau cadw pellter cymdeithasol sydd ar waith a defnyddiwch y cyfleusterau diheintio dwylo. Bydd staff wrth law i reoli mynediad i’r adeilad.

Sut gallaf i ddychwelyd eitemau?

Bydd benthyciadau’n para’r cyfnod arferol o dair wythnos. Fodd bynnag, oherwydd bod mwyafrif ein llyfrgelloedd ar gau ac nad oes modd casglu na dychwelyd eitemau, byddwn yn adnewyddu eitemau’n awtomatig os na chânt eu dychwelyd ar ôl tair wythnos ac ni fydd dirwyon yn cael eu codi. Fodd bynnag, rydym yn eich annog i ddychwelyd yr eitemau hyn gyn gynted â phosibl er mwyn i rywun arall eu benthyca.
Gallwch ddychwelyd unrhyw eitemau rydych wedi’u benthyca trwy roi eitemau mewn biniau dychwelyd wrth fynedfa’r llyfrgell. Sylwch:
• Mae’n bosibl y bydd gofyn i chi giwio i roi eitemau mewn biniau dychwelyd
• Er mwyn diogelu ein staff, rydym yn dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ar leihau’r risg o groes halogiad trwy roi pob llyfr mewn cwarantin 72 awr pan gânt eu dychwelyd. Felly ni fydd ein staff yn trin unrhyw eitemau a gaiff eu dychwelyd yn uniongyrchol.
• Nid yw adeilad y llyfrgell ar agor i chi bori trwy’r llyfrau, a dim ond eitemau rydych wedi’u harchebu o flaen llaw y gellir eu casglu.

Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Ar gyfer aelodau’r Llyfrgell sy’n byw yn Sir y Fflint ac na allant gyrraedd Llyfrgell yr Wyddgrug, Bwcle, y Fflint, Brychdyn, Treffynnon neu Gei Connah. oherwydd rhesymau iechyd neu symudedd, byddwn yn gallu dosbarthu eitemau i’ch cyfeiriad cartref, neu i fan casglu lleol trwy ein Llyfrgell Deithiol. Bydd ein staff cyfeillgar yn gallu egluro’r manylion i chi wrth i chi wneud eich archeb.

Sut gallaf i ymuno â’r Llyfrgell?

• Ffoniwch 01352 703750 i ymuno neu os oes gennych ymholiadau am aelodaeth
• Ymunwch ar-lein i gael mynediad yn syth i eLyfrau, eLyfrauSain, papurau newydd a chylchgronau rhad ac am ddim
Sylwch: I gael mynediad i’r gwasanaeth dewis a chasglu ar-lein, bydd angen i aelodau uwchraddio i aelodaeth Llyfrgell lawn trwy ffonio 01352 703750


Cwestiynau Cyffredin

Pwy all ddefnyddio’r gwasanaeth?

Dim ond i aelodau Llyfrgell Aura mae’r gwasanaeth ar gael. Dim ond i aelodau Llyfrgell Aura sy’n byw yn Sir y Fflint mae’r Gwasanaeth Llyfrgell Cartref ar gael.

Sawl eitem gallaf eu harchebu?

Mae cyfyngiad o 10 eitem i bob aelod. Mae’r cyfyngiadau hyn er mwyn sicrhau bod modd i ni ddosbarthu stoc i cynifer ag sy’n bosibl o fenthycwyr a hefyd i ganiatáu ar gyfer rhoi’r stoc mewn cwarantin pan gânt eu dychwelyd. (Ni chaiff eitemau a gaiff eu dychwelyd eu tynnu oddi ar eich cyfrif tan 72 awr ar ôl i chi eu dychwelyd).

A godir tâl am y gwasanaeth?

Ni chodir tâl am y gwasanaeth archebu a chasglu ac ni fydd ein staff yn gofyn i chi am unrhyw fanylion ariannol na manylion banc.

Pam na allaf i gasglu eitemau o’m llyfrgell leol?

Er mwyn sicrhau bod pob un o’n cwsmeriaid a’n staff yn ddiogel, rydym yn dilyn canllawiau’r llywodraeth wrth ddarparu ein gwasanaethau a byddwn yn gweithredu rheoliadau cadw pellter cymdeithasol lle gallwn ac yn cydymffurfio â nhw.
Ar hyn o bryd, nid Hamdden a Llyfrgelloedd Aura sy’n rheoli adeilad Llyfrgell Glannau Dyfrdwy, felly ni allwn gynnig mynediad i’r cyhoedd i’r safleoedd hyn ar hyn o bryd.

Beth os fyddaf i’n teimlo’n sâl neu’n hunanynysu?

Os ydych chi’n hunanynysu neu’n teimlo’n sâl ar hyn o bryd, peidiwch â dod i gasglu neu ddychwelyd eich eitemau ar hyn o bryd.

Beth os na fyddaf yn gallu dod i gasglu fy eitemau?

Cysylltwch â’r llyfrgell ar 01352 703750 os na fyddwch yn gallu dod i gasglu eich eitemau. Os na fydd y llyfrgell yn clywed gennych cyn pen 5 diwrnod gwaith o’ch amser casglu, bydd yr eitemau’n cael eu dychwelyd i’r casgliad.

A oes modd i mi ddychwelyd yr eitemau rwyf wedi’u benthyca eisoes?

Oes. Mae biniau dychwelyd ar gael yn Llyfrgell yr Wyddgrug, Bwcle, y Fflint, Brychdyn, Treffynnon neu Gei Connah. Gall gyrwyr dosbarthu ein Gwasanaeth Llyfrgell Cartref gasglu eitemau i’w dychwelyd ar gais, neu wrth ddosbarthu eich archeb nesaf.

Pam rydych chi’n rhoi fy llyfrau mewn cwarantin?

Mae Llyfrgelloedd Aura yn dilyn argymhellion iechyd o ran rhoi eitemau mewn cwarantin ar ôl iddynt gael eu dychwelyd. Mae hyn er mwyn lleihau’r risg i staff y llyfrgell a chwsmeriaid. Pan fydd y cyfnod cwarantin drosodd, bydd staff y llyfrgell yn dychwelyd yr eitemau oddi ar eich cyfrif. Ni godir unrhyw dâl yn ystod y cyfnod cwarantin hwn.

Mae’n bryd dychwelyd fy eitemau, beth ddylwn i ei wneud?

Caiff pob eitem ei hadnewyddu’n awtomatig yn ystod y cyfnod hwn nes rhoddir gwybod yn wahanol. Gallwch ddychwelyd eich eitemau i Lyfrgell yr Wyddgrug, Bwcle, y Fflint, Brychdyn, Treffynnon neu Gei Connah rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 9am a 1pm ar ddydd Sadwrn.
Gall defnyddwyr y Gwasanaeth Llyfrgell Cartref ffonio 01352 703750 i drefnu casgliad.

A allaf i ddefnyddio’r gwasanaeth dosbarthu i’r cartref?

Mae’r gwasanaeth dosbarthu i’r cartref ar gael i bobl ddiamddiffyn nad oes ganddynt ffordd arall o gael mynediad i eitemau oherwydd materion iechyd neu symudedd.

A allaf ddewis fy nheitlau fy hun?

Ar hyn o bryd ni ellir dod i’r llyfrgelloedd i bori’r casgliadau, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth. Byddwn yn ceisio bodloni eich gofynion trwy’r gwasanaeth Dewis a Chasglu.

A allaf i gasglu fy set Clwb Llyfrau?

Yn anffodus, nid oes modd rhoi mynediad i nifer o gopïau o’r un teitl, oherwydd dim ond o’n hawdurdod ein hunain mae stoc ar gael. Fodd bynnag, byddwn yn ceisio darparu copïau i fenthycwyr unigol.

Sut gallaf newid fy aelodaeth ar-lein i aelodaeth llyfrgell lawn er mwyn cael mynediad i’r gwasanaeth hwn?

Gallwch ffonio’r llyfrgell neu anfon e-bost i uwchraddio i aelodaeth lawn. Caiff eich cerdyn Llyfrgell ei gynnwys gyda’ch eitemau i’w casglu.

Beth os bydd gennyf ddirwyon neu eitemau hwyr ar fy nghyfrif?

Mae pob eitem a gafodd ei benthyg cyn y cyfnod clo, gyda dyddiad dychwelyd o fewn y cyfnod hwnnw, wedi’u hadnewyddu’n awtomatig ac ni ddylent fod wedi cael dirwyon. Er mwyn trafod eich cyfrif, anfonwch e-bost at libraries@aura.wales neu ffoniwch 01352 703750 a bydd ein staff yn egluro eich opsiynau.