Awst 2018

Jason Richards, Cydlynydd Nofio, Canolfan Hamdden Bwcle

Fel Cydlynydd Nofio, mae Jason wedi bod yn rhan annatod o’r tîm ym Mwcle ers symud o Gei Connah ar ddechrau 2016. Pan adawodd Gei Connah, roedd y nifer uchaf erioed ar y rhaglen Dysgu Nofio.  Parhaodd â’r duedd hon pan symudodd ac mae’r rhaglen ym Mwcle wedi tyfu bron 28% dros y 2 flynedd ddiwethaf ac mae 1,000 o blant ar rhaglen Dysgu Nofio bellach, a chanran uchel ohonynt wedi’u hannog i dalu drwy ddebyd uniongyrchol. Bydd Jason yn siŵr o gytuno mai gwaith tîm sydd wedi arwain at lwyddiant y rhaglen, yn ogystal â dealltwriaeth o bwysigrwydd y rhaglen fel rhan graidd o’n busnes a pharodrwydd pawb i addasu i anghenion y cwsmer.   Mae’n gweithio’n ddiflino i gyrraedd y targedau ac annog eraill i wneud yr un fath. Mae’n adnabod pob un o’r plant wrth eu henwau cyntaf, a byddwch yn ei weld a’i glywed ym Mwcle yn siarad gyda chwsmeriaid a rhyngweithio gyda’r plant ar y rhaglen. Da iawn Jason.

 


Gorffennaf 2018

Dan Williams – Cydlynydd Chwaraeon Ysgolion a’r Gymuned (Datblygu Chwaraeon)

Mae Dan wedi’i gydnabod am y gwaith eithriadol hwn ar brosiect Park Lives sy’n rhedeg yr haf hwn. Mae’n gweithio mewn 5 parc o amgylch Sir y Fflint gan geisio cael teuluoedd i ymgysylltu mewn gweithgarwch corfforol, gweithio gyda’r Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO), gwasanaeth ieuenctid, gwasanaeth tân, tîm cyffuriau ac alcohol. Mae Dan wedi sefydlu cysylltiadau cryf gyda GemauStryd a sicrhau cyllid ar gyfer y dyfodol ar gyfer y prosiectau hyn. Yn ogystal, mae hefyd wedi bod yn cefnogi’r canolfannau chwaraeon presennol sydd eisoes wedi’u sefydlu. Mae’r prosiect wedi rhedeg am 5 wythnos dros wyliau’r haf gan hyrwyddo iechyd a lles i’r teulu cyfan, defnyddio’r cae wedi’i lenwi ag aer, y sorbiau corff a’r holl offer amlchwaraeon. Rydym yn ein trydydd wythnos ar hyn o bryd ac mae mwy na 300 o bobl wedi mynychu’r 5 sesiwn Park Lives. Yn olaf, mae Dan hefyd wedi sefydlu cyrsiau i gynorthwyo’r holl staff i ddelio gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol fel y cwrs ymwybyddiaeth alcohol a chyffuriau a’r cwrs ymddygiad heriol.

 


 

Mehefin 2018

Sian Roberts – Cymhorthydd Llyfrgell – Llyfrgell yr Wyddgrug

Mae Sian yn Gymhorthydd Llyfrgell llawn amser yn Llyfrgell yr Wyddgrug ac mae bob amser yn rhoi 100% ym mhopeth mae’n ei wneud. Mae bob amser yn ceisio ei gorau dros gwsmeriaid a chydweithwyr ac mae’n ased i’r tîm ac i Aura. Enghraifft o hyd yw’r holl waith cyfieithu mae Sian yn ei wneud i’w chydweithwyr mewn llyfrgelloedd. Mae Sian yn Gymraes Cymraeg ei hiaith ac mae’n hapus i gyfieithu posteri a deunydd arall i’n llyfrgelloedd ar ben ei dyletswyddau eraill. Mae’n gwneud hyn yn gyflym a chywir bob amser a gyda gwên, waeth beth fydd galw’r diwrnod. Mae hyn yn ein galluogi i gael deunydd allan yn gyflym a rhad ac am ddim i Aura. Mae Sian hefyd yn darparu nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn Gymraeg yn yr Wyddgrug, fel amser stori a gweithgareddau gwyliau. Mae’n wyneb cyfeillgar a gofalgar i’r nifer o siaradwyr Cymraeg sy’n gwsmeriaid i ni ac mae’n cefnogi ei chydweithwyr yn eu hymdrechion i ddysgu’r iaith. Roedd Sian hefyd yn hapus iawn i ymweld â’r ysgolion cyfrwng Cymraeg yn yr Wyddgrug, Fflint a Threffynnon i hyrwyddo Sialens Ddarllen yr Haf eleni, ‘Dyfeiswyr Direidi’ ac annog plant i gymryd rhan. Mae hefyd wedi hwyluso ymweliadau dosbarthiadau i Lyfrgell Treffynnon.

 


 

Mai 2018

Mae’r rhaglenni mae’r ddau weithiwr hyn yn eu rhedeg o werth mawr ac o ystyried eu bod mor debyg, rydym wedi penderfynu ei roi i’r ddau.

Lisa Jones – (Cynghorydd Cwsmeriaid, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy)

Cafodd Lisa’r syniad i sefydlu clwb cymdeithasol i bobl dros 60 oed ac eraill yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, cafodd ei hysbrydoli i annog pobl i ymweld â’n Canolfan Hamdden at ddibenion cymdeithasol, mynd i’r afael ag unigedd ac roedd am ddarparu rhywbeth llawn mwynhad i’r grŵp hwn o bobl yn y gymuned. Mae hi’n Gefnogwr Dementia, y mae hi’n angerddol drosto, mae hi wedi’i chymeradwyo fel hyfforddwr cyfeillion dementia achrededig yn ddiweddar ac mae’n darparu hyfforddiant cyfeillion dementia i’w grŵp. Mae hi’n gwneud hyn yn ei hamser ei hun ond mae hi hefyd yn weithiwr sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid ac mae’n gweithio’n galed i godi ymwybyddiaeth o ddementia yn y gymuned, sy’n ased wych i Aura, da iawn Lisa.

Andy Bacon – (Gwasanaethydd, Pafiliwn Jade Jones)

Roedd Andy wedi nodi angen i ddatblygu a rhedeg math o grŵp / clwb cymdeithasol yn y ganolfan. Roedd am gael pobl i ymweld â’r ganolfan, mynd i’r afael ag unigedd cymunedol a gwella ymgysylltiad ym Mhafiliwn Jade Jones. Aeth Andy ar weithdy bowls a phenderfynodd weithio gyda’r tîm rheoli i redeg sesiwn bowls cymdeithasol. Mae’n darparu sesiwn fowls gymdeithasol i aelodau’r gymuned bob dydd Mawrth bellach ac mae’r adborth am y sesiwn wedi bod yn wych. Roedd Andy hefyd yn ymwneud â darparu sesiwn yn y digwyddiad cyfeillgar i dementia ym Mhafiliwn Jade Jones ac mae’n gweithio tuag at fod yn Gefnogwr Dementia. Mae’n wych bod Andy wedi cymryd rhan mewn rhywbeth newydd, ar ôl bod yn Wasanaethydd yn gweithio yn Fflint am sawl blwyddyn. Da iawn a dal ati gyda’r gwaith da.

Da iawn a llongyfarchiadau mawr i chi’ch dau!

 


 

Ebrill 2018

EMMA POPA

Ymunodd Emma ag Aura yn ôl yn hydref 2017 drwy rhaglen Hyfforddeion Sir y Fflint fel ein prentis llyfrgelloedd cyntaf, ac o’r diwrnod cyntaf, mae wedi bod yn ychwanegiad ardderchog i’n tîm.

Mae hi’n gweithio’n galed, ag agwedd gadarnhaol a brwdfrydig, ac mae ganddi sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. Mae hi wedi cymryd pob cyfle i ddysgu a datblygu yn ei rôl, ac fe’i phenodwyd yn ddiweddar i swydd barhaol fel cymhorthydd llyfrgell yn llyfrgell yr Wyddgrug. Mae gan Emma ethig gwaith, agwedd a gallu i fynd yn bell yn ei gyrfa.

Mae llwyddiannau Emma yn ystod 2018 yn parhau i ysbrydoli, a chafodd ei henwi fel Hyfforddai Sylfaen y flwyddyn 2018 a gofynnwyd iddi gyflwyno ei gwaith yng Nghynhadledd Llyfrgelloedd CILIP Cenedlaethol Cymru.

Da iawn a llongyfarchiadau mawr!

 


Mawrth 2018

MATTHEW DOWNES – (Cynrychiolydd Hamdden / Stiward Iâ) – Rhan Amser

Enwebwyd Matty gan nifer o’i gydweithwyr yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn ogystal ag aelodau o dîm Rheoli Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Soniodd pob un o’r bobl a enwebodd Matty ei ymdrechion i fynd heibio i hyrwyddo, marchnata a hysbysebu’r Disgo Rink Iâ, sydd wedi gweld cynnydd mawr iawn yn nifer y bobl sy’n mynychu o ganlyniad.

Mae Matty hefyd wedi bod yn hynod ragweithiol wrth weithredu system newydd lle mae bellach yn cael ei ddefnyddio i werthu Cymhorthion Sglefrio Iâ (pengwiniaid a gelwydd polar) i gwsmeriaid, hyd yn oed i ba raddau y nodir a gweithredu’r system hon yn ogystal â darparu’r gweithwyr angenrheidiol hyfforddiant yn ei amser ei hun. Mae gweithredu’r system hon wedi gweld cynnydd amlwg mewn gwerthiannau o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd a gwell gwasanaeth i’r cwsmeriaid.

Mae Matty wedi’i gontractio i nifer fach o oriau gydag Aura yn unig ac mae hyn yn mynd i ddangos yr hyn y gellir ei gyflawni mewn ychydig o amser!

Llongyfarchiadau mawr iawn!

 


Chwefror 2018

REG COLLINS (Gofalwr / Cymhorthydd Caeth i’r Tŷ)

Cafodd Reg ei enwebu gan ei reolwyr llyfrgell a swyddogion cefnogi am ei wasanaethau eithriadol a nodedig i’r cwsmeriaid sy’n gaeth i’r tŷ, cwsmeriaid llyfrgell a chydweithwyr llyfrgell.  Mae wedi derbyn llawer o ganmoliaeth gan y cwsmeriaid hyn a’u sylwadau’n cynnwys bod Reg yn hynod gymwynasgar, dibynadwy a chyfeillgar. Mae rhai o’r cwsmeriaid hyn yn ynysig iawn ac mae’r gwasanaeth hwn a Reg yn arbennig, yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr.

Nodir bod Reg yn gwneud mwy na’r hyn y disgwylir iddo ei wneud ac mae’n ofalgar ac yn dosturiol tuag at ei gydweithwyr (dangos yr Aura Way)

 Da iawn a llongyfarchiadau mawr!

 


Ionawr 2018

JORDAN MAPP-JONES (Dirprwy Oruchwyliwr)

Cafodd Jordan ei enwebu gan Reolwyr Leisure Operations a chydweithwyr eraill am ei ymrwymiadau gwaith ac ymdrechion rhagorol mewn perthynas â’i rôl yn rhedeg llawr sglefrio’r Nadolig yn Theatr Clwyd.

Dim yn dasg hawdd cwblhau’r holl asesiadau risg gofynnol, gweithdrefnau gweithredu a heriau staffio dros gyfnod y Nadolig a pharhau i ddarparu gwasanaeth cwsmer gwych i’r Theatr ac ymwelwyr â’r llawr sglefrio.  Llwyddodd hefyd i reoli’r her a helbulon a achosir gan amodau tywydd annisgwyl (ac o bopeth i gystadlu ag ef oedd yr eira!!), deliodd â hyn yn broffesiynol ac yn effeithiol. Mae Jordan yn cael ei gydnabod am ei ymdrechion i fonitro a gwerthuso’r prosiect yn ariannol.

Mae’r tîm rheoli hefyd yn dymuno cydnabod bod hwn yn llwyddiant mawr iawn i’r tîm gyda chydweithwyr hamdden eraill yn cyfrannu at ei sefydlu a’i ddarparu.

Da iawn a llongyfarchiadau mawr!