Mawrth 2018

MATTHEW DOWNES – (Cynrychiolydd Hamdden / Stiward Iâ) – Rhan Amser

Enwebwyd Matty gan nifer o’i gydweithwyr yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn ogystal ag aelodau o dîm Rheoli Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Soniodd pob un o’r bobl a enwebodd Matty ei ymdrechion i fynd heibio i hyrwyddo, marchnata a hysbysebu’r Disgo Rink Iâ, sydd wedi gweld cynnydd mawr iawn yn nifer y bobl sy’n mynychu o ganlyniad.

Mae Matty hefyd wedi bod yn hynod ragweithiol wrth weithredu system newydd lle mae bellach yn cael ei ddefnyddio i werthu Cymhorthion Sglefrio Iâ (pengwiniaid a gelwydd polar) i gwsmeriaid, hyd yn oed i ba raddau y nodir a gweithredu’r system hon yn ogystal â darparu’r gweithwyr angenrheidiol hyfforddiant yn ei amser ei hun. Mae gweithredu’r system hon wedi gweld cynnydd amlwg mewn gwerthiannau o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd a gwell gwasanaeth i’r cwsmeriaid.

Mae Matty wedi’i gontractio i nifer fach o oriau gydag Aura yn unig ac mae hyn yn mynd i ddangos yr hyn y gellir ei gyflawni mewn ychydig o amser!

Llongyfarchiadau mawr iawn!

 


Chwefror 2018

REG COLLINS (Gofalwr / Cymhorthydd Caeth i’r Tŷ)

Cafodd Reg ei enwebu gan ei reolwyr llyfrgell a swyddogion cefnogi am ei wasanaethau eithriadol a nodedig i’r cwsmeriaid sy’n gaeth i’r tŷ, cwsmeriaid llyfrgell a chydweithwyr llyfrgell.  Mae wedi derbyn llawer o ganmoliaeth gan y cwsmeriaid hyn a’u sylwadau’n cynnwys bod Reg yn hynod gymwynasgar, dibynadwy a chyfeillgar. Mae rhai o’r cwsmeriaid hyn yn ynysig iawn ac mae’r gwasanaeth hwn a Reg yn arbennig, yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr.

Nodir bod Reg yn gwneud mwy na’r hyn y disgwylir iddo ei wneud ac mae’n ofalgar ac yn dosturiol tuag at ei gydweithwyr (dangos yr Aura Way)

 Da iawn a llongyfarchiadau mawr!

 


Ionawr 2018

JORDAN MAPP-JONES (Dirprwy Oruchwyliwr)

Cafodd Jordan ei enwebu gan Reolwyr Leisure Operations a chydweithwyr eraill am ei ymrwymiadau gwaith ac ymdrechion rhagorol mewn perthynas â’i rôl yn rhedeg llawr sglefrio’r Nadolig yn Theatr Clwyd.

Dim yn dasg hawdd cwblhau’r holl asesiadau risg gofynnol, gweithdrefnau gweithredu a heriau staffio dros gyfnod y Nadolig a pharhau i ddarparu gwasanaeth cwsmer gwych i’r Theatr ac ymwelwyr â’r llawr sglefrio.  Llwyddodd hefyd i reoli’r her a helbulon a achosir gan amodau tywydd annisgwyl (ac o bopeth i gystadlu ag ef oedd yr eira!!), deliodd â hyn yn broffesiynol ac yn effeithiol. Mae Jordan yn cael ei gydnabod am ei ymdrechion i fonitro a gwerthuso’r prosiect yn ariannol.

Mae’r tîm rheoli hefyd yn dymuno cydnabod bod hwn yn llwyddiant mawr iawn i’r tîm gyda chydweithwyr hamdden eraill yn cyfrannu at ei sefydlu a’i ddarparu.

Da iawn a llongyfarchiadau mawr!