Medi 2020

Theo Chaddock – Cymhorthydd Llyfrgell

Mae Theo yn Gymhorthydd Llyfrgell yn Llyfrgell Cei Connah, sy’n llwyr haeddu’r wobr hon.
Mae Theo bob amser yn agored i ddatblygu ei sgiliau fydd yn caniatáu iddo wella ein gwasanaethau i’r gymuned, roedd wedi arwain yn llwyddiannus ar gyfres o ddosbarthiadau Dysgu fy Ffordd i er mwyn helpu cwsmeriaid i ddatblygu hyder ar gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd. Yna datblygodd y gwersi drwy fod yn Gyfaill Digidol i helpu pobl gyda materion penodol.
Roedd Theo yn arwain ar sesiynau Hanes Teulu un i un i ddangos i’n cwsmeriaid sut i ddefnyddio ein hadnoddau ar-lein i ymchwilio eu coeden deulu a threftadaeth. Hefyd, roedd Theo wedi gwthio ei hun i ddysgu sut i gynnal sesiynau Amser Rhigwm fel y gall fod wrth gefn pan fydd ei gydweithwyr angen iddo wneud hynny. Roedd hyn hefyd wedi arwain at Theo yn cymryd rhan a chynnal ymweliadau Dosbarth a sesiynau Crefft llwyddiannus.

Mae Theo wedi darparu cefnogaeth amhrisiadwy i’r uwch dîm rheoli drwy ffilmio a chynhyrchu’r ffilmiau byr a gyflwynwyd i gydweithwyr yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni. Roedd y gwaith hwn, nad yw’n ffurfio rhan o’i swydd o ddydd i ddydd, o ansawdd uchel iawn ac yn elfen allweddol ar gyfer ein Cyfarfod Cyffredinol blynyddol o bell cyntaf llwyddiannus. Yn ogystal, mae Theo wedi cynhyrchu ffilm fer ‘The Changing Faces of Deeside Leisure Centre’ yn ystod y cyfnod clo sydd, hyd yma, wedi derbyn dros 24,000 o ymweliadau ar y cyfryngau cymdeithasol ac wedi arwain at lawer o sylwadau cadarnhaol am y ganolfan hamdden ac Aura yn gyffredinol.


Chwefror 2020

Dilwyn Jones – Uwch-dechnegydd yr Uned Chwarae – Tîm Dylunio Chwarae

Tîm Dylunio Chwarae Aura sydd yn gyfrifol am archwilio a chynnal a chadw bron i 200 o gyfleusterau chwarae awyr agored ar draws y Sir.  Tra bod y nifer helaeth o’r cyfleusterau chwarae yma yn eiddo i Gyngor Sir y Fflint, mae cwmpas wedi bod erioed i Dîm Dylunio Chwarae gynnig ei arbenigedd dechnegol i sefydliadau eraill fel rhan o gytundeb ffurfiol â thâl gwasanaeth gysylltiedig. Cafodd y Tîm Dylunio Chwarae eu cytundeb gwasanaeth allanol cyntaf yn Sir Ddinbych ym mis Tachwedd 2018 ac mae’r trefniant yma bellach yn ei ail flwyddyn.  Ym mis Chwefror 2020, sicrhaodd Aura ei ail gytundeb blynyddol â Treuddyn, Cyngor Cymuned yn Sir y Fflint.  Mae Dilwyn Jones, Uwch-dechnegydd yr Uned Chwarae, wedi cynnal yr archwiliad cyntaf a’r adroddiad gysylltiedig ar gyfer Sir Ddinbych a chytundebau gwasanaeth Treuddyn.  Mae effaith y ddau adroddiad archwilio wedi bod yn ganolog i benderfyniad y ddau sefydliad i ymrwymo i gytundeb archwilio a chynnal a chadw ffurfiol ag Aura.  Mae Cyngor Cymuned Treuddyn wedi cymeradwyo Dilwyn am ei broffesiynoldeb ac am ansawdd ei waith.

Llongyfarchiadau i Dilwyn ar hyrwyddo gwerthoedd Aura ac am chwarae rhan allweddol yn sicrhau dau gytundeb masnachol i Aura.  


Ionawr 2020

Wes Billings – Cydlynydd Nofio

Llongyfarchiadau i Wes am ennill ‘Gwobr Athro Nofio y Flwyddyn’ gan Nofio Cymru yn eu Cynhadledd Dysgu Nofio 2020. Mae Wes wedi bod yn ymwneud â dysgu nofio ers bron i 20 mlynedd ac mae ei frwdfrydedd wedi cael effaith gadarnhaol ar yr Wyddgrug yn ystod 2019 lle bu cynnydd yn nifer y dysgwyr o’r targed sef 689, i 724. Bu Wes yn hollbwysig er mwyn rhagori ar y targed trwy ryngweithiad ac ymgysylltu cadarnhaol ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, penderfyniadau i ddod i adnabod pob plentyn mae’n ei addysgu, cysylltiadau gydag ysgolion cynradd a gweithio mewn partneriaeth gyda dwy ysgol uwchradd cyfagos. Yn ystod 2019, cyflwynodd Wes 4 sesiwn sblash môr-forwyn a sesiynau Ton 1 i rai 7 oed i’r rhaglen yn ogystal ag ymgymryd â rôl arweiniol rhaglen clwb gwyliau’r Wyddgrug dros yr haf, hydref a Nadolig 2019. Da iawn Wes, caria ymlaen gyda’r gwaith cadarnhaol ym Mhafiliwn Jade Jones.


Rhagfyr 2019

Steph Bryant – Goruchwyliwr ar Ddyletswydd Yr Wyddgrug

Am ei chyfraniad barhaus a sgiliau arweinyddiaeth i redeg Canolfan yr Wyddgrug fel Goruchwyliwr ar Ddyletswydd trwy ymgymryd â rhagor o gyfrifoldebau i ddarparu a chefnogi’r rhaglen Dysgu Nofio yn ystod cyfnod pan fu swydd y Cydlynydd Nofio yn wag, a chymryd rôl arweiniol wrth redeg y ganolfan yn absenoldeb y Rheolwr Hamdden. Yn ystod yr un cyfnod cymerodd Steph ran yng ngweithgareddau clwb gwyliau’r Nadolig fel hyfforddwr arweiniol trwy gynnal Gwersyll Clwb Nofio. Trwy gydol mis Rhagfyr, dangosodd Steph werthoedd Aura a’r parodrwydd i barhau i ddarparu gwasanaeth cadarnhaol i gwsmeriaid Yr Wyddgrug ac Aura trwy gamu mewn i rolau eraill ac arwain tîm yr Wyddgrug. Da iawn Steph am ei chefnogaeth barhaus i Ganolfan Hamdden Yr Wyddgrug.


Tachwedd 2019

Donna Bullivant-Evans – Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru – Datblygu Chwaraeon

Am gyfraniad ac arweinyddiaeth Donna sydd i’w weld yng nghyflawniad llwyddiannus Aura yng Ngwobr Arian Insport. Nid yn unig y tynnodd adroddiad y panel sylw at waith da Aura, ond fe gyfeiriodd yn bersonol at gyfraniad Donna o ran helpu i sefydlu egwyddorion Insport ar draws y sefydliad yn ogystal ag ysgogi staff i fod yn eiriolwyr yn eu gwaith dyddiol. Mae Donna wedi bod yn arwyddocaol yn codi proffil chwaraeon cynhwysol ar draws Aura, gan ddatblygu cyfranogiad a phartneriaethau sydd wedi arwain sefydliadau megis Pêl-fasged Cadair Olwyn Rygbi’r Gynghrair Cymru i leoli eu hunain yng Nglannau Dyfrdwy ynghyd â chreu cyfleoedd newydd cyffrous megis sglefrio iâ cynhwysol i’r teulu.   Mae Donna wedi cyflawni ei swydd dyddiol gyda llawer o frwdfrydedd a phroffesiynoliaeth ac mae wedi helpu i godi proffil Aura trwy ei rhwydweithiau a phersonoliaeth fyrlymol. Donna sydd hefyd yn arwain panel Cist Gymunedol ar ran Aura, sy’n dosbarthu £60,000 yn flynyddol i chwaraeon lleol ac mae hyn ogystal â’r hyn sydd yn ofynnol, ac mae’n arbennig o werthfawr i ariannu cyfleoedd chwaraeon lleol.


Hydref 2019

Vicky Harvey – Cymhorthydd Llyfrgell – Llyfrgell Bwcle

Mae Vicky wedi adeiladu ei sesiynau Amser Rhigwm yn Llyfrgell Bwcle o unwaith bob yn ail wythnos i ddwy sesiwn yr wythnos. Ers mis Ebrill, mae ganddi 1521 o fynychwyr

Mae ei sesiynau’n boblogaidd iawn gyda’n cwsmeriaid ac mae prawf o hyn yn yr adborth cadarnhaol a dderbynnir ganddynt, o helpu plant sydd yn siarad Saesneg fel ail iaith i ddechrau canu a siarad Saesneg, i annog plant swil a’u rhieni i ymuno yn ei sesiynau hwyliog. Mae Vicky yn helpu teuluoedd i ddechrau ar siwrnai lythrennedd eu plant yn Llyfrgell Bwcle.

Mynnodd meithrinfa leol fod Vicky yn ei sesiwn yn y Llyfrgell eto eleni gan eu bod wedi mwynhau’r amser stori cymaint y flwyddyn flaenorol. Mae ei gwaith caled yn y maes yma’n helpu i adeiladu ar ddelwedd gadarnhaol Aura yn y gymuned. Mae Vicky yn adnabod ei chwsmeriaid, yn hen ac ifanc, yn dda iawn ac mae hi’n ymdrechu i ddarparu’r gwasanaeth gorau iddynt, o ddelio’n sensitif â’n cwsmeriaid sydd â dementia i wneud ffws o’r holl blant a ddaw i mewn.

Vicky sydd bellach yn rheoli’r stoc yn ardal y llyfrau Ieuenctid, a hyd yn oed yn ystod yr amseroedd prysuraf, mae’r stoc yn llawn, yn hawdd ei ddefnyddio ac o’r safon uchaf Yn ychwanegol at hyn, mae sgiliau trefnu Vicky heb eu hail, ac mae hi’n sicrhau bod y Llyfrgell yn gweithredu’n esmwyth ddydd i ddydd ac yn cyfleu gwybodaeth gyda’i chydweithwyr. Mae hi hefyd bellach yn ymdrin â hyfforddi aelodau newydd yn ei thîm er mwyn magu eu hyder er mwyn  iddynt allu cynnal eu sesiynau Amser Rhigwm eu hunain. Mae Vicky hefyd yn gweithio’n galed i ddod o hyd i ddatrysiadau ac yn defnyddio ei mentergarwch a’i phrofiad i ddatrys problemau i’r gwasanaeth cyfan. E.e. phroblemau â system rheoli llyfrgell. Mae hi hefyd yn fodlon ac yn frwdfrydig i roi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio i helpu’r gwasanaeth i dyfu e.e. cyflenwi stoc o’r cyflenwr i’r silff, ymestyn i gynnal digwyddiadau yn y llyfrgell.


Medi 2019

Tara Sansom – Swyddog Cefnogi System Rheoli Hamdden – Prif Swyddfa

Mae Tara wedi dangos brwdfrydedd, angerdd ac ymrwymiad i’w rôl fel rhan o Lais y Gweithlu, gan gynnwys bod yn is-gadeirydd a datblygu newyddlen y gweithlu sydd wedi bod yn rhedeg ers 12 mis bellach, ac mae’n adnodd gwerthfawr er mwyn diweddaru cydweithwyr a darparu gwybodaeth am bopeth sy’n ymwneud ag Aura.  Yn ogystal â hyn, mae’r gydnabyddiaeth y mis hwn yn cael ei roi i Tara am ei chyfraniad mawr i lwyddiant y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol eleni. Fe drefnodd wobrau gwych ar gyfer raffl fawr arolwg y gweithwyr, ac fe drefnodd y ‘cacennau penblwydd’ a chynorthwyo ar y diwrnod.    Yn ei rôl o ddydd i ddydd, mae Tara yn darparu gwasanaeth gwych i gwsmeriaid a chefnogaeth gwych i gydweithwyr ar y System Rheoli Hamdden a’r archebion hamdden. Mae’n rhoi’r argraff ei bod wrth ei bodd yn ei swydd beth bynnag yw’r heriau sy’n ei wynebu!  Da iawn Tara a dalier ati.


Awst 2019

Gary Dixon – Prif Hyfforddwr Pêl-Droed (Pêl-Droed Aura)

Ym mis Awst cynhaliwyd y gwersyll haf prysuraf erioed gan Bêl-Droed Aura. Fel Pennaeth Pêl-Droed Aura, tasg gychwynnol Gary oedd llunio rhaglen ar gyfer Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ond mae Pêl-Droed Aura bellach yn darparu ar gyfer pob canolfan hamdden ac nid gwersylloedd haf yn unig, ac mae hefyd wedi cynnal gwersyll lloeren yn Nhreffynnon. Mae Gary Dixon wedi bod yn rhan annatod o’r twf hwn. Mae gennym amryw o sesiynau gwahanol yn cael eu cynnal ar draws y sir yn cynnwys gwyliau a thwrnameintiau mawr ac ymgysylltu â’r gymuned. Enghraifft dda o hyn yw twrnamaint pêl-droed er elusen a drefnwyd gan Gary, gyda dros 30 o dimau yn cymryd rhan ac yn casglu dros £600 i Home-Start Sir y Fflint. Dros yr haf, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y cyfleoedd chwarae sydd ar gael ar draws yr holl safleoedd gyda chynnydd cyffredinol o dros 640 o blant ac rydym yn dal i ddisgwyl am rai ffigyrau ychwanegol! Mae awydd a chymhelliant Gary i sicrhau twf a llwyddiant rhaglenni Pêl-Droed Aura yn amlwg i’w gweld. Mae’r gwaith un i un y mae Gary wedi’i wneud i ddatblygu ein hyfforddwyr pêl-droed yn amlwg ac mae’r adborth ardderchog yr ydym wedi’i gael gan rieni plentyn ifanc a fynychodd y gwersyll yng Nghanolfan Hamdden Yr Wyddgrug yn brawf o hynny (derbyniodd ganmoliaeth yn newyddlen fisol Aura).

Llongyfarchiadau mawr Gary a holl dîm hyfforddi Pêl-Droed Aura ar eich gwaith ardderchog, daliwch ati.


Gorffennaf 2019

Liz Gilligan – Cymhorthydd Llyfrgell (Y Fflint)

Mae egni a brwdfrydedd Liz dros lyfrgelloedd ac Aura yn amlwg, mae wrth ei bodd yn teithio i fan hyn a fan draw i hyrwyddo ein gwasanaethau llyfrgell.  Yn fwyaf diweddar yng Ngŵyl Y Fflint, lluniodd a darparodd sesiwn grefftau Space Chase. Ar hyn o bryd mae Liz yn ymweld â llawer o ysgolion yn Y Fflint i hyrwyddo Her Ddarllen Yr Haf ac mae eisoes wedi derbyn adborth ardderchog gan athrawon am ei gwasanaethau a’i hymgysylltiad â disgyblion. Mae’n ysbrydoli ei chydweithwyr ac yn eu hannog i ddatblygu eu sgiliau a’u syniadau, yn bennaf ag aelodau newydd o’r tîm yn Y Fflint. Yn ddiweddar, mae Liz wedi bod yn rhannu ei gwybodaeth o Makaton gyda chydweithwyr ar draws ein llyfrgelloedd er mwyn eu galluogi i ddefnyddio Makaton yn ystod y sesiynau Rhigymau.  Bu iddi gydlynu a chynnal cwrs i staff y Llyfrgell ar ddydd Gwener, 28 Mehefin ac mae hefyd yn hyfforddi staff unigol i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder wrth ddefnyddio Makaton. Mae Liz hefyd wedi sefydlu grŵp darllen ar y cyd llwyddiannus iawn yn Llyfrgell Y Fflint o’r enw ‘Chatabout’ sydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i les y cyfranogwyr.


Mehefin 2019

Giulio Bianco a Richard Ryland – Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Llongyfarchiadau mawr i Giulio Bianco a Richard Ryland ar gael eu penodi yn weithwyr y mis ar y cyd ar gyfer mis Mehefin 2019! Mae hyn yn cydnabod eu hymroddiad, eu hymrwymiad a’u gwaith caled sydd wedi arwain at welliant sylweddol o ran rheoli atgyweiriadau a chynnal a chadw, trefniadau gwasanaethau a defnydd ynni yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Mae Giulio a Richard wedi parhau i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau sydd yn galluogi iddynt gwblhau tasgau y tu hwnt i’r hyn a oedd yn ddisgwyliedig ohonynt yn wreiddiol, sydd wedi helpu i leihau cost gynyddol ynni a lleihau’r ddibyniaeth a’r costau yn gysylltiedig â defnyddio contractwyr allanol. Mae effaith y gwaith da wedi caniatáu ar gyfer buddsoddiad ychwanegol mewn prosiectau gwella ar draws yr adeilad gan ddarparu gwerth am arian a gwasanaeth gwell i’n busnes a’n cwsmeriaid. Mae hefyd yn bwysig iawn i gydnabod yr ymdrech a’r cymorth gan gydweithwyr wrth gwblhau tasgau cynnal a chadw a defnydd da o ynni ar draws yr adeilad, sydd, heb amheuaeth, wedi helpu i wella perfformiad cyffredinol yn y maes hwn.

Da iawn, Giulio a Richard, daliwch ati.


Mai 2019

Tîm Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug

Enwebwyd Tîm yr Wyddgrug am ei ymateb i gwsmer difrifol wael a oedd wedi llewygu yn y neuadd chwaraeon. Diolch yn arbennig i John Kirby, Toby Pritchard a Danielle Robinson, ynghyd â dwy nyrs heb fod ar ddyletswydd, am berfformio CPR a defnyddio’r AED (y diffibriliwr ar y safle). Wedi hynny, aethpwyd â’r cwsmer i’r ysbyty, ac mae wedi gwella’n llwyr. Derbyniodd tîm yr Wyddgrug sylwadau a chanmoliaeth gadarnhaol hefyd gan deulu’r cwsmer, y gwasanaethau brys a’r gymuned leol. Ers hynny mae’r cwsmer wedi ymweld â’r ganolfan hamdden i ddweud diolch i’r tîm am achub ei fywyd.

Mae hefyd yn bwysig sôn am yr hyfforddiant Cymhwyster Achub Bywyd mewn Pwll Nofio Cenedlaethol (NPLQ) misol a ddarperir gan Lee Tovey yn yr Wyddgrug a sut mae effaith yr elfen cymorth cyntaf mor hanfodol o ran achub bywyd rhywun.

Da iawn chi i gyd!


Ebrill 2019

Marilyn Oldham (Mal) – Cymhorthydd Llyfrgell (Treffynnon)

Mae Mal wedi ei henwebu i fod yn weithiwr y mis am ei chyfraniad eithriadol i ddarparu Gwasanaethau Llyfrgell yn Llyfrgell Treffynnon.
Mae gwaith Mal yn y gymuned yn ymgorffori gwerthoedd Aura. Mae hi’n frwdfrydig ym mhopeth mae’n ei wneud ac mae ei dull llawn hwyl o gynorthwyo gyda gweithgareddau yn ysbrydoli cydweithwyr a’r gymuned y mae’n ei gwasanaethu. Mae Mal wedi dangos sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid arbennig o dda yn ddiweddar yn ystod Sialens Ddarllen yr Haf, gan ddifyrru’r plant a gymerodd ran gyda’i chymeriad Minnie y Minx.
Cafodd Mal glod yn ddiweddar hefyd gan aelod o’r gymuned am y ffordd roedd wedi delio â chwsmer sy’n byw gyda Dementia. Cafodd ei gofal, trugaredd a’i chonsyrn am eu lles eu cydnabod gan y teulu cyfan a sicrhaodd gwsmeriaid newydd gwerth chweil i Hamdden a Llyfrgelloedd Aura. Mae dealltwriaeth Mal o stoc yn ei helpu i wneud y dewisiadau cywir ar gyfer cwsmeriaid y Llyfrgell a’r Gwasanaeth i rai sy’n Gaeth i’w Cartrefi. Yn ogystal, mae Mal yn cynnig rôl wasanaeth a werthfawrogir yn fawr yn Helygain gan redeg y Llyfrgell Gymunedol bob wythnos.

Da iawn Mal!


Mawrth 2019

Adam Renshaw – Hyfforddwr Ffitrwydd (Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy)

Mae Adam yn hyfforddwr ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ac  mae o wedi arwain yn ddiweddar ar sefydlu a hyrwyddo pecyn Ffitrwydd Corfforaethol ar gyfer Aura. Roedd y darn hwn o waith yn ffurfio rhan o gynllun busnes 2018/19 ac mae Adam wedi arwain yn rhagweithiol ar hyn ar ran Ffitrwydd yn Sir y Fflint.  Ar ôl cysylltu â sawl cwmni corfforaethol rydym yn awr mewn sefyllfa i ddweud fod 100 o bobl wedi ymuno fel aelodau corfforaethol ac mae hyn wedi arwain at gyflawniad llwyddiannus deilliannau’r cynllun busnes.   Mae Adam hefyd wedi ymweld gyda’i oruchwyliwr â chwmnïau corfforaethol i hyrwyddo iechyd a lles gweithwyr ac mae o bob amser yn llawn egni a brwdfrydedd  dros ddarparu ffitrwydd o safon uchel yng Nglannau Dyfrdwy. Da iawn ti Adam – cyrhaeddiad rhagorol!


Chwefror 2019

Chris Evans – Cynorthwyydd Llyfrgell (Bwcle)

Mae Chris Evans yn aelod hirsefydlog o staff Llyfrgell Bwcle.  Mae hi’n aelod positif a brwdfrydig o’r tȋm ac roedd yn barod iawn i dderbyn y mentrau newydd a gyflwynwyd pan wnaethom newid i fod yn Aura.

Yn benodol, mae Chris wedi derbyn yn gadarnhaol a diffwdan y dasg o arwain y grwpiau cymdeithasol wythnosol newydd yn y llyfrgell.  Mae hi wedi cynyddu presenoldeb wythnosol yn y clybiau ac erbyn hyn mae ganddi grŵp mawr sy’n mynychu’n rheolaidd.  Mae grŵp Chris yn un cymysg o wahanol oedrannau a galluoedd ac mae hi’n gwneud i bob un ohonynt deimlo’n hapus ac yn gartrefol drwy ei hagwedd gyfeillgar a gofalgar.
Mae rhai aelodau o’r grŵp yn byw gyda Dementia ac eto mae Chris yn sicrhau fod pawb yn mwynhau’r sesiwn drwy fynd allan o’i ffordd i ofalu eu bod i gyd yn cael y deunyddiau cywir.  Drwy sgyrsiau gyda’i grŵp mae Chris hefyd yn dewis  llyfrau y mae hi’n gobeithio y byddant yn dod ag atgofion da yn ôl i unigolion.

Mae Chris yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau’r bobl sy’n dod i’w grŵp ac mae’r enwebiad hwn yn haeddiannol iawn.  Llongyfarchiadau Chris.


Ionawr 2019

Toby Pritchard, Cynorthwydd Hamdden (Yr Wyddgrug)

Mae Toby yn Gynorthwyydd Hamdden ac Athro Nofio yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug. Cafodd ei enwebu gan y tîm rheoli am safon gyson uchel ei wersi, a’i natur ac agwedd ‘mynd y filltir ychwanegol’ wrth gyflawni ei holl ddyletswyddau a chyfrifoldebau. Mae Toby yn arfer ac yn hyrwyddo gwerthoedd ac ymddygiad Aura ac adlewyrchir hyn yn yr adborth a dderbynnir gan Aura gan gwsmeriaid sydd wedi rhoi eu hamser i gysylltu a rhoi eu barn am ei wersi a’i wasanaeth. Mae Toby, ynghyd â’r Athrawon Nofio eraill yn yr Wyddgrug, wedi cyfrannu mewn ffordd gadarnhaol at dwf sylweddol y gwersi nofio. Mae Toby hefyd yn Bencampwr Diogelu yn yr Wyddgrug ac mae wedi derbyn adborth cadarnhaol am ei waith.


Rhagfyr 2018

Sue Hipkiss, Cymhorthydd Llyfrgell (Yr Wyddgrug)

Mae Sue Hipkiss yn Gymhorthydd Llyfrgell yn Llyfrgell yr Wyddgrug. Dros y flwyddyn diwethaf mae hi wedi bod yn hynod o frwd wrth gefnogi’r gwaith o gyflenwi a sefydlu rhaglen Gweithgareddau Craidd y Llyfrgell ac wedi ysbrydoli a chefnogi ei chydweithwyr i wneud yr un fath. Mae hi wedi chwarae rhan allweddol wrth alluogi’r gwasanaeth llyfrgell i gyflenwi gweithgareddau’r cynigion digidol a dysgu cynhwysol ar gyfer ein cwsmeriaid.  Mae gan Sue brofiad helaeth ym maes ymchwil hanes teulu a’r defnydd o adnoddau ar-lein fel Ancestry a Find My Past sydd ar gael yn ein llyfrgelloedd. Mae Sue wedi llunio pecyn hyfforddiant ar gyfer ei chydweithwyr er mwyn iddynt roi cymorth i gwsmeriaid ac mae hi wedi cyflenwi sesiynau ar gyfer staff llyfrgelloedd ar draws y gwasanaeth i’w galluogi i wneud hyn.  Mae hi hefyd wedi rhedeg 2 gwrs llwyddiannus i’r cyhoedd yn Llyfrgell yr Wyddgrug a bydd cwrs arall yn cael ei gynnal yn mis Chwefror. Cafodd y rhai oedd yn bresennol yn y cwrs cyntaf eu hysbrydoli gan anogaeth Sue i sefydlu ‘grŵp Hanes Teulu’ er mwyn helpu ei gilydd. Mae Sue hefyd yn hapus iawn i gefnogi cydweithwyr eraill gydag ymholiadau wrth iddynt fagu hyder i ddefnyddio’r adnoddau.


Tachwedd 2018

Ian Foster – Cydlynydd y Rinc Sglefrio Ia

Pleser yw cyhoeddi Ian yn Weithiwr y Mi mewn cydnabyddiaeth o’r 45% o gynnydd flwyddyn ar flwyddyn mewn gwersi sglefrio Skate UK a gwaith partneriaeth allweddol er mwyn cadw a sicrhau cynaladwyedd adrannau oedolion ac iau clwb hoci ia Dreigiau Glannau Dyfrdwy yn y dyfodol. Mae Ian hefyd wedi goruchwylio cyflwyniad anhygoel o lwyddiannus y sesiynau sglefrio cynhwysol yn ogystal â gwelliant arwyddocaol ym marchnata a hyrwyddo digwyddiadau tymhorol.  Wrth gydnabod Ian fel hyn, gwyddom hefyd mai ef fyddai’r cyntaf i gydnabod yr ymdrech tîm sy’n gyfrifol am gynnal ein Rinc Sglefrio, a bod angen felly rhoi cydnabyddiaeth arbennig i’r gefnogaeth y mae’n ei gael gan gydweithwyr ar  y timau rheoli, datblygu chwaraeon, gwirfoddolwyr a’r tîm sy’n gweithio yn y rinc ei hun.


Hydref 2018

Tim Diogelu – Michelle Thomas, Steve Thomas a Kirsty Hughes

Rydym yn ddiolchgar i Michelle, Steve a Kirsty am eu brwdfrydedd, eu dychymyg a’u hymrwymiad wrth gynllunio a darparu rhaglen o hyfforddiant diogelu ar gyfer ein sefydliad cyfan. Mae diogelu ein cwsmeriaid, ein cymunedau a’n cydweithwyr yn hanfodol bwysig i ni. Nid yn unig y mae’r tȋm wedi gweithio gyda safleoedd a rheolwyr unigol i sicrhau fod pencampwr diogelu ym mhob un o adeiladau Aura, maent hefyd wedi llunio rhaglen gynhwysfawr o weithdai sy’n cael ei rhoi ar waith ar hyn o bryd. Y nod yw sicrhau fod ein gweithlu cyfan wedi ei hyfforddi i ddeall materion diogelu a phwysigrwydd diogelu. Diolch yn fawr iawn i chi i gyd!


Medi 2018

Theo Chaddock – Cynorthwydd Llyfrgell

Ymunodd Theo â Llyfrgelloedd Aura fel cydweithiwr wrth gefn yn yr hydref 2017 a chafodd ei benodi i swydd barhaol gyda’r tim ym mis Mawrth 2018. Ar hyn o bryd mae Theo’n gweithio yn Llyfrgell Cei Connah ac yn darparu gwasanaeth o safon gyson uchel i’n cwsmeriaid. Gyda’i frwdfrydedd a’i dalent am greu a golygu ffilm, roedd yn ddewis amlwg pan ddechreuom siarad yn gyntaf am wneud rhywbeth ychydig yn wahanol yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf.  Aeth Theo ati ar unwaith i roi ffilm fer at ei gilydd i ddweud wrth bobl beth yr ydym ni yn Aura yn ei wneud. Rydw i’n meddwl y byddai pawb yn cytuno fod y canlyniad terfynol yn deyrnged anhygoel i’r gwaith gwych y mae Aura yn ei wneud ac yn dangos yn glir sut y gallwn, a sut yr ydym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau preswylwyr lleol. Llongyfarchiadau mawr i Theo am ei waith rhagorol a helpodd i wneud y CCB yn gymaint o lwyddiant.


Awst 2018

Jason Richards, Cydlynydd Nofio, Canolfan Hamdden Bwcle

Fel Cydlynydd Nofio, mae Jason wedi bod yn rhan annatod o’r tîm ym Mwcle ers symud o Gei Connah ar ddechrau 2016. Pan adawodd Gei Connah, roedd y nifer uchaf erioed ar y rhaglen Dysgu Nofio.  Parhaodd â’r duedd hon pan symudodd ac mae’r rhaglen ym Mwcle wedi tyfu bron 28% dros y 2 flynedd ddiwethaf ac mae 1,000 o blant ar rhaglen Dysgu Nofio bellach, a chanran uchel ohonynt wedi’u hannog i dalu drwy ddebyd uniongyrchol. Bydd Jason yn siŵr o gytuno mai gwaith tîm sydd wedi arwain at lwyddiant y rhaglen, yn ogystal â dealltwriaeth o bwysigrwydd y rhaglen fel rhan graidd o’n busnes a pharodrwydd pawb i addasu i anghenion y cwsmer.   Mae’n gweithio’n ddiflino i gyrraedd y targedau ac annog eraill i wneud yr un fath. Mae’n adnabod pob un o’r plant wrth eu henwau cyntaf, a byddwch yn ei weld a’i glywed ym Mwcle yn siarad gyda chwsmeriaid a rhyngweithio gyda’r plant ar y rhaglen. Da iawn Jason.


Gorffennaf 2018

Dan Williams – Cydlynydd Chwaraeon Ysgolion a’r Gymuned (Datblygu Chwaraeon)

Mae Dan wedi’i gydnabod am y gwaith eithriadol hwn ar brosiect Park Lives sy’n rhedeg yr haf hwn. Mae’n gweithio mewn 5 parc o amgylch Sir y Fflint gan geisio cael teuluoedd i ymgysylltu mewn gweithgarwch corfforol, gweithio gyda’r Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO), gwasanaeth ieuenctid, gwasanaeth tân, tîm cyffuriau ac alcohol. Mae Dan wedi sefydlu cysylltiadau cryf gyda GemauStryd a sicrhau cyllid ar gyfer y dyfodol ar gyfer y prosiectau hyn. Yn ogystal, mae hefyd wedi bod yn cefnogi’r canolfannau chwaraeon presennol sydd eisoes wedi’u sefydlu. Mae’r prosiect wedi rhedeg am 5 wythnos dros wyliau’r haf gan hyrwyddo iechyd a lles i’r teulu cyfan, defnyddio’r cae wedi’i lenwi ag aer, y sorbiau corff a’r holl offer amlchwaraeon. Rydym yn ein trydydd wythnos ar hyn o bryd ac mae mwy na 300 o bobl wedi mynychu’r 5 sesiwn Park Lives. Yn olaf, mae Dan hefyd wedi sefydlu cyrsiau i gynorthwyo’r holl staff i ddelio gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol fel y cwrs ymwybyddiaeth alcohol a chyffuriau a’r cwrs ymddygiad heriol.


Mehefin 2018

Sian Roberts – Cymhorthydd Llyfrgell – Llyfrgell yr Wyddgrug

Mae Sian yn Gymhorthydd Llyfrgell llawn amser yn Llyfrgell yr Wyddgrug ac mae bob amser yn rhoi 100% ym mhopeth mae’n ei wneud. Mae bob amser yn ceisio ei gorau dros gwsmeriaid a chydweithwyr ac mae’n ased i’r tîm ac i Aura. Enghraifft o hyd yw’r holl waith cyfieithu mae Sian yn ei wneud i’w chydweithwyr mewn llyfrgelloedd. Mae Sian yn Gymraes Cymraeg ei hiaith ac mae’n hapus i gyfieithu posteri a deunydd arall i’n llyfrgelloedd ar ben ei dyletswyddau eraill. Mae’n gwneud hyn yn gyflym a chywir bob amser a gyda gwên, waeth beth fydd galw’r diwrnod. Mae hyn yn ein galluogi i gael deunydd allan yn gyflym a rhad ac am ddim i Aura. Mae Sian hefyd yn darparu nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn Gymraeg yn yr Wyddgrug, fel amser stori a gweithgareddau gwyliau. Mae’n wyneb cyfeillgar a gofalgar i’r nifer o siaradwyr Cymraeg sy’n gwsmeriaid i ni ac mae’n cefnogi ei chydweithwyr yn eu hymdrechion i ddysgu’r iaith. Roedd Sian hefyd yn hapus iawn i ymweld â’r ysgolion cyfrwng Cymraeg yn yr Wyddgrug, Fflint a Threffynnon i hyrwyddo Sialens Ddarllen yr Haf eleni, ‘Dyfeiswyr Direidi’ ac annog plant i gymryd rhan. Mae hefyd wedi hwyluso ymweliadau dosbarthiadau i Lyfrgell Treffynnon.


Mai 2018

Mae’r rhaglenni mae’r ddau weithiwr hyn yn eu rhedeg o werth mawr ac o ystyried eu bod mor debyg, rydym wedi penderfynu ei roi i’r ddau.

Lisa Jones – (Cynghorydd Cwsmeriaid, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy)

Cafodd Lisa’r syniad i sefydlu clwb cymdeithasol i bobl dros 60 oed ac eraill yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, cafodd ei hysbrydoli i annog pobl i ymweld â’n Canolfan Hamdden at ddibenion cymdeithasol, mynd i’r afael ag unigedd ac roedd am ddarparu rhywbeth llawn mwynhad i’r grŵp hwn o bobl yn y gymuned. Mae hi’n Gefnogwr Dementia, y mae hi’n angerddol drosto, mae hi wedi’i chymeradwyo fel hyfforddwr cyfeillion dementia achrededig yn ddiweddar ac mae’n darparu hyfforddiant cyfeillion dementia i’w grŵp. Mae hi’n gwneud hyn yn ei hamser ei hun ond mae hi hefyd yn weithiwr sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid ac mae’n gweithio’n galed i godi ymwybyddiaeth o ddementia yn y gymuned, sy’n ased wych i Aura, da iawn Lisa.

Andy Bacon – (Gwasanaethydd, Pafiliwn Jade Jones)

Roedd Andy wedi nodi angen i ddatblygu a rhedeg math o grŵp / clwb cymdeithasol yn y ganolfan. Roedd am gael pobl i ymweld â’r ganolfan, mynd i’r afael ag unigedd cymunedol a gwella ymgysylltiad ym Mhafiliwn Jade Jones. Aeth Andy ar weithdy bowls a phenderfynodd weithio gyda’r tîm rheoli i redeg sesiwn bowls cymdeithasol. Mae’n darparu sesiwn fowls gymdeithasol i aelodau’r gymuned bob dydd Mawrth bellach ac mae’r adborth am y sesiwn wedi bod yn wych. Roedd Andy hefyd yn ymwneud â darparu sesiwn yn y digwyddiad cyfeillgar i dementia ym Mhafiliwn Jade Jones ac mae’n gweithio tuag at fod yn Gefnogwr Dementia. Mae’n wych bod Andy wedi cymryd rhan mewn rhywbeth newydd, ar ôl bod yn Wasanaethydd yn gweithio yn Fflint am sawl blwyddyn. Da iawn a dal ati gyda’r gwaith da.

Da iawn a llongyfarchiadau mawr i chi’ch dau!


Ebrill 2018

Emma Popa

Ymunodd Emma ag Aura yn ôl yn hydref 2017 drwy rhaglen Hyfforddeion Sir y Fflint fel ein prentis llyfrgelloedd cyntaf, ac o’r diwrnod cyntaf, mae wedi bod yn ychwanegiad ardderchog i’n tîm.

Mae hi’n gweithio’n galed, ag agwedd gadarnhaol a brwdfrydig, ac mae ganddi sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. Mae hi wedi cymryd pob cyfle i ddysgu a datblygu yn ei rôl, ac fe’i phenodwyd yn ddiweddar i swydd barhaol fel cymhorthydd llyfrgell yn llyfrgell yr Wyddgrug. Mae gan Emma ethig gwaith, agwedd a gallu i fynd yn bell yn ei gyrfa.

Mae llwyddiannau Emma yn ystod 2018 yn parhau i ysbrydoli, a chafodd ei henwi fel Hyfforddai Sylfaen y flwyddyn 2018 a gofynnwyd iddi gyflwyno ei gwaith yng Nghynhadledd Llyfrgelloedd CILIP Cenedlaethol Cymru.

Da iawn a llongyfarchiadau mawr!


Mawrth 2018

Matthew Downes- (Cynrychiolydd Hamdden / Stiward Iâ) – Rhan Amser

Enwebwyd Matty gan nifer o’i gydweithwyr yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn ogystal ag aelodau o dîm Rheoli Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Soniodd pob un o’r bobl a enwebodd Matty ei ymdrechion i fynd heibio i hyrwyddo, marchnata a hysbysebu’r Disgo Rink Iâ, sydd wedi gweld cynnydd mawr iawn yn nifer y bobl sy’n mynychu o ganlyniad.

Mae Matty hefyd wedi bod yn hynod ragweithiol wrth weithredu system newydd lle mae bellach yn cael ei ddefnyddio i werthu Cymhorthion Sglefrio Iâ (pengwiniaid a gelwydd polar) i gwsmeriaid, hyd yn oed i ba raddau y nodir a gweithredu’r system hon yn ogystal â darparu’r gweithwyr angenrheidiol hyfforddiant yn ei amser ei hun. Mae gweithredu’r system hon wedi gweld cynnydd amlwg mewn gwerthiannau o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd a gwell gwasanaeth i’r cwsmeriaid.

Mae Matty wedi’i gontractio i nifer fach o oriau gydag Aura yn unig ac mae hyn yn mynd i ddangos yr hyn y gellir ei gyflawni mewn ychydig o amser!

Llongyfarchiadau mawr iawn!


Chwefror 2018

Reg Collins (Gofalwr / Cymhorthydd Caeth i’r Tŷ)

Cafodd Reg ei enwebu gan ei reolwyr llyfrgell a swyddogion cefnogi am ei wasanaethau eithriadol a nodedig i’r cwsmeriaid sy’n gaeth i’r tŷ, cwsmeriaid llyfrgell a chydweithwyr llyfrgell.  Mae wedi derbyn llawer o ganmoliaeth gan y cwsmeriaid hyn a’u sylwadau’n cynnwys bod Reg yn hynod gymwynasgar, dibynadwy a chyfeillgar. Mae rhai o’r cwsmeriaid hyn yn ynysig iawn ac mae’r gwasanaeth hwn a Reg yn arbennig, yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr.

Nodir bod Reg yn gwneud mwy na’r hyn y disgwylir iddo ei wneud ac mae’n ofalgar ac yn dosturiol tuag at ei gydweithwyr (dangos yr Aura Way)

 Da iawn a llongyfarchiadau mawr!


Ionawr 2018

Jordan Mapp-Jones (Dirprwy Oruchwyliwr)

Cafodd Jordan ei enwebu gan Reolwyr Leisure Operations a chydweithwyr eraill am ei ymrwymiadau gwaith ac ymdrechion rhagorol mewn perthynas â’i rôl yn rhedeg llawr sglefrio’r Nadolig yn Theatr Clwyd.

Dim yn dasg hawdd cwblhau’r holl asesiadau risg gofynnol, gweithdrefnau gweithredu a heriau staffio dros gyfnod y Nadolig a pharhau i ddarparu gwasanaeth cwsmer gwych i’r Theatr ac ymwelwyr â’r llawr sglefrio.  Llwyddodd hefyd i reoli’r her a helbulon a achosir gan amodau tywydd annisgwyl (ac o bopeth i gystadlu ag ef oedd yr eira!!), deliodd â hyn yn broffesiynol ac yn effeithiol. Mae Jordan yn cael ei gydnabod am ei ymdrechion i fonitro a gwerthuso’r prosiect yn ariannol.

Mae’r tîm rheoli hefyd yn dymuno cydnabod bod hwn yn llwyddiant mawr iawn i’r tîm gyda chydweithwyr hamdden eraill yn cyfrannu at ei sefydlu a’i ddarparu.

Da iawn a llongyfarchiadau mawr!