Annwyl Gwsmer Gwerthfawr

Un o brif flaenoriaethau Aura ydi cefnogi cymaint o blant â phosibl i nofio ac ennill sgil bywyd. Trwy annog eich plentyn i fynychu gwersi nofio gydag Aura, rydym falch iawn eich bod hefyd yn cefnogi eich plentyn i ddatblygu’r sgil hwn.

Yn anffodus, rydym ni di weld cynnydd sylweddol mewn costau cyfleustodau dros y blwyddyn diwetha gyda prisiau nwy codi 20% a thrydan 14%. Oherwydd hyn, bydd y pris ar gyfer gwersi nofio yn cynyddu ar 1 Ionawr 2020 i gefnogi costau ddarparu y gwasanaeth werthfawr hon. Bydd cost y taliadau Debyd Uniongyrchol misol yn cynyddu o £19.50 i £20.00 y mis o Ionawr 2020 ymlaen.

Sylwch: Mae nam technegol wedi achosi i’r cynnydd gael ei godi gan Debyd Uniongyrchol ar 19 Rhagfyr. Ymddiheurwn am hyn. Gwneir y credyd 50c ar y tâl Debyd Uniongyrchol 19 Ionawr.

Y dull rhataf i dalu am wersi eich plentyn fydd trwy Ddebyd Uniongyrchol gan sicrhau fod eich plentyn yn cadw eu lle yn y rhaglen ar ddiwedd bob cwrs deng wythnos o hyd.

Cofiwch hefyd, I helpu eich plentyn datblygu mae gan bob plentyn sydd wedi cofrestru ar raglen Dysgu Nofio ac yn talu trwy DU, hawl i nofio am ddim yn ystod unrhyw sesiwn nofio cyhoeddus yn ein pyllau nofio ym Mwcle, y Fflint a’r Wyddgrug. Trwy ddarparu’r mynediad ychwanegol hwn i byllau nofio, mae Aura’n credu y bydd eich plentyn yn cael ei annog a’i chefnogi trwy raglen Dysgu Nofio i gyflawni eu potensial ac i gyrraedd y lefel uchaf posibl gyda’r sgil hanfodol yma.

Nid oes rhaid i chi wneud dim byd i barhau i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol ac i’ch plentyn i barhau â’u gwersi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y newid, cysylltwch â 01352 702447.

Yn ddiffuant,

Neil Williams
Rheolwr Cyllid a Materion Masnachol

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf.
Prif Swyddfa
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Chester Road West
Queensferry
Sir y Fflint
CH5 1SA

Y Warant Debyd Uniongyrchol

  • Mae’r Warant hon yn cael ei chynnig gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy’n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debyd Uniongyrchol.
  • Os bydd unrhyw newid yn symiau, dyddiadau neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Aura Leisure & Libraries Ltd yn rhoi gwybod i chi 10 diwrnod gwaith cyn i’ch cyfrif gael ei ddebydu, neu fel y cytunwyd fel arall. Os byddwch chi’n gofyn i Aura Leisure & Libraries Ltd gasglu taliad, bydd cadarnhad o’r swm a’r dyddiad yn cael ei roi i chi pan wneir y cais.
  • Os caiff gwall ei wneud o ran talu eich Debyd Uniongyrchol gan Aura Leisure & Libraries Ltd neu eich banc neu gymdeithas adeiladu, mae hawl gennych i ad-daliad llawn yn syth o’r swm a dalwyd o’ch banc neu gymdeithas adeiladu.
  • Os byddwch yn cael ad-daliad nad oes gennych hawl iddo rhaid i chi ei dalu’n ôl pan fydd Aura Leisure & Libraries Ltd yn gofyn i chi wneud hynny.
  • Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol unrhyw bryd drwy gysylltu â’ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. Rhowch wybod i ninnau hefyd, os gwelwch yn dda.