Sut i wneud Archebion Ad Hoc / Sesiwn Sengl

Mae gofyn i gwsmeriaid dalu am bob archeb ad hoc / sesiwn sengl (e.e. archeb am gwrt badminton am un noson) ar adeg gwneud yr archeb.
Ni fydd ad-daliad yn cael ei wneud am unrhyw archeb sy’n cael ei ganslo ac eithrio bod rhybudd o 24 awr yn cael ei roi.
Gall cwsmeriaid drosglwyddo eu harcheb i amser neu leoliad arall gyda llai na 24 awr o rybudd (yn amodol ar argaeledd).

I archebu a thalu am weithgareddau sesiwn sengl gyda cherdyn credyd/debyd ewch i ‘Archebu Ar-lein’ ar waelod y dudalen.

Sut i archebu Sawl Sesiwn / Archeb mewn Bloc

Mae’r math hwn o archeb ar gael i glybiau chwaraeon a grwpiau cymunedol sy’n dymuno archebu sawl sesiwn ar yr yn diwrnod(au), ar yr un amser, wythnos ar ôl wythnos, drwy gydol y flwyddyn.
Mae gofyn i gwsmeriaid gwblhau ffurflen archebu ar gyfer eu safle canolfan hamdden ddewisol. Mae hyn yn cynnwys manylion cyswllt y llogwr, swm y ffi, nifer disgwyliedig, cynllun yr offer a’r dull talu.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag archebion mewn bloc, cyflwynwch ymholiad. 

Y Gweithgareddau ar gael i’w Archebu Ar-lein
  • Sesiynau Ffitrwydd
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd Dan Do
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd yn yr Awyr Agored
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd Zoom
  • Nofio Lon a Sesiynau 'Swigen Deulu'
Sut i Archebu Ar-lein neu Gofrestru i fod yn aelod o Aura i allu Archebu Ar-lein

Darllenwch y wybodaeth ganlynol yn ofalus cyn defnyddio’r system archebu ar-lein trwy’r ddolen Archebu Ar-lein isod:
1. Rhaid i chi fod yn ddeiliad cerdyn Aura cofrestredig er mwyn archebu ar-lein.
2. Fe fydd arnoch angen Rhif PIN Personol ar ôl cofrestru er mwyn mewngofnodi i’n system archebu ar-lein.

Sut ydw i’n cael fy Rhif PIN Personol?

• Anfonwch e-bost at info@aura.wales neu ffonio 01352 704302 / 704316 (Llun–Gwener, 8.30am–5pm) gan roi rhif eich cerdyn Aura, eich dyddiad geni a’ch cod post i ni a chyfeiriad e-bost dilys. Mae rhif eich cerdyn Aura yn cychwyn â ‘FLS’ neu ‘ALL’ ac mae o dan y cod bar.
• Yn anffodus ni allwn ddarparu Rhif PIN Personol i chi heb rif eich cerdyn Aura a chyfeiriad e-bost dilys.

3. Mae’n RHAID talu am bob archeb ar-lein wrth archebu. Ni fydd eich archeb yn cael ei chadarnhau nes eich bod wedi talu.
4. Mae ein system archebu ar-lein yn cyd-redeg ochr yn ochr â’n trefn weithredu blaen tŷ ym mhob canolfan hamdden. Cynghorir ein cwsmeriaid felly i gwblhau eu harcheb ar-lein (gan gynnwys talu) o fewn cyfnod o 20 munud.
5. Cynghorir ein cwsmeriaid, os byddant yn cadarnhau archeb ar-lein ond ddim yn gwneud taliad wedyn, y bydd yr archeb yn aros ar eu cyfrif aelodaeth fel dyled heb ei thalu nes mae cyfnod o 20 munud wedi mynd heibio. Bydd yr archeb wedyn yn cael ei dileu.
6. Nid yw ein system archebu ar-lein yn gallu bodloni dewisiadau cwsmeriaid o ran neilltuo cyrtiau neu gaeau penodol ar gyfer gweithgareddau sydd wedi’u harchebu. Er enghraifft, os ydych chi’n archebu cwrt badminton, byddwch yn cael un o’r pedwar, pump neu wyth cwrt badminton sydd ar gael ar y safle rydych wedi’i ddewis. Nid ydym yn gallu sicrhau y byddwch yn chwarae ar gwrt rhif 4 (pe baech yn ffafrio’r cwrt hwnnw).
7. Mae ein holl weithgareddau ar gael i’w harchebu ar-lein ar gyfer sesiynau unigol yn unig. Nid ydym yn gallu cynnig unrhyw fathau o aelodaeth mwy hirdymor ar-lein ar hyn o bryd.
8. Pe bai gennych unrhyw bryderon ynglŷn â defnyddio ein system archebu ar-lein, un ai cyn neu ar ôl gwneud archeb, cysylltwch ag info@aura.wales neu ffonio 01352 704302 / 704316 (oriau agor: Llun–Gwener, 8.30am–5pm)
9. Mae angen caniatâd rhieni ar gyfer cwsmeriaid 12 oed neu iau sy’n dymuno archebu a thalu ar-lein. Cynghorir rhieni i gysylltu ag info@aura.wales neu ffonio 01352 704302 / 704316 (oriau agor: Llun–Gwener, 8.30am–5pm) pe baent yn dymuno rhoi caniatâd i’w plant.
10. Mae Aura yn croesawu adborth gan gwsmeriaid am y gwasanaethau mae’n eu cynnig. Os oes gennych unrhyw sylwadau cyffredinol ynglŷn â’r system archebu ar-lein, neu awgrym i wella, rhowch wybod i ni ar info@aura.wales. Darllenwch y ‘Canllaw Sgrin’ cysylltiedig (gweler dogfennau defnyddiol) cyn defnyddio’r system archebu ar-lein. Os ydych chi rŵan yn barod i archebu ar-lein, dilynwch y ddolen isod i fynd i’r sgrin fewngofnodi a dechrau ar y broses archebu.

 

I RAI SY’N GWNEUD ARCHEBION HAMDDEN AR-LEIN YN RHEOLAIDD: Yn rhan o’n cynllun i ehangu gwasanaethau digidol Aura a’r rhaglen dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein, rydyn ni bellach wedi newid Manylion Mewngofnodi Cwsmeriaid i gynnwys cyfeiriad e-bost yn hytrach na Rhif Adnabod yr Aelod. Os ydych chi’n cael trafferth mewngofnodi neu’n ansicr a oes gennym ni gyfeiriad e-bost cyfredol ar eich cyfer, cysylltwch ag info@aura.wales neu ffonio 01352 704302 / 704316 i gadarnhau.
Ar ôl mewngofnodi, cofiwch eich bod yn gwirio eich ‘Dewisiadau’ yn yr adran ‘Fy Nghyfrif’.

Wrth ddewis eich safle / lleoliad Aura, dewiswch:
Pafiliwn Jade Jones – ar gyfer sesiynau Dan Do ac Awyr Agored ar y safle
Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug – ar gyfer sesiynau Dan Do ac Awyr Agored ar y safle
Gwasanaethau Ar-lein – ar gyfer dosbarthiadau dros Zoom sydd ar gael o’ch cartref

ARCHEBU AR-LEIN YMA

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth hwn, cyflwynwch ymholiad

Mae unrhyw arian a gynhyrchir gan ein cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig yn cefnogi ein sefydliad nid er elw a chenhadaeth. Nid yw’n cynnwys unrhyw weithgaredd masnachol.