RHAGLEN DYSGU I NOFIO AURA

Mae Pyllau Nofio Aura yn gweithredu’r Cynllun Dysgu i Nofio ‘Aqua Passport’.

Wedi’i ddyfeisio gan Nofio Cymru mewn cydweithrediad â Chwaraeon Cymru, a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru, mae’r cynllun arloesol hwn yn elfen allweddol yn y cynllun i sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn gallu nofio yn hyderus erbyn iddynt fod yn 11 oed. Y weledigaeth yw y bydd plant heddiw yn mwynhau nofio a gweithgareddau dŵr am weddill eu bywydau, gan arwain at genedl iachach.

Mae Aqua Passport yn cynrychioli llwybr di-dor o brofiad cyntaf baban yn y dŵr gydag oedolyn, i blant sy’n nofwyr cymwys ac â’r sgiliau i barhau â gweithgareddau dŵr am weddill eu bywydau.

I gael rhagor o wybodaeth ar gynnwys y cynllun a’r meini prawf, ewch i:

Dyfarniadau Aqua Passport

SUT I ARCHEBU LLE AR Y RHAGLEN DYSGU I NOFIO

Ni all fod yn haws archebu, galwch heibio derbynfa un o’n Canolfannau Hamdden Aura i gofrestru ar y Rhaglen Dysgu i Nofio Aura. I drafod gwersi nofio, ffoniwch y gwasanaethau cwsmer hamdden ar 01352 702447 yn ystod oriau swyddfa, neu cysylltwch â’r cydlynwyr nofio. Gallwch ddod o hyd i’w manylion yn yr wybodaeth gyswllt.   Cyflwyno ymholiad ar-lein

GWYBODAETH GWERSI NOFIO

Cyrsiau nofio – cynhelir cyrsiau mewn blociau o ddeng wythnos, a bydd wythnosau cwrs yn cael eu harddangos ar hysbysfyrddau ac yn y Dderbynfa. Does dim gwersi nofio ar Wyliau Banc ac ni fyddwch yn gorfod talu os byddai gennych wers ar ddiwrnod sy’n Ŵyl y Banc.   Cardiau Actif – rhaid dod â hwn i bob gwers a’i gyflwyno i’r dderbynfa i gofnodi presenoldeb eich plentyn.   Asesu ac adborth – bydd eich plentyn yn cael ei asesu yn barhaus drwy gydol y gwersi. Nod a ffocws yr hyfforddwyr fydd sicrhau bod eich plentyn yn datblygu trwy’r rhaglen dysgu i nofio Aqua Passport. Bydd tystysgrif nofio yn cael ei roi gan yr hyfforddwr pan fydd eich plentyn wedi cyflawni’r holl feini prawf sy’n gysylltiedig â’u Ton presennol, ac yna bydd eich plentyn yn cael papur i chi ei gyflwyno i’r dderbynfa gyda’ch taliad. Gallwch gael adborth ar gynnydd eich plentyn trwy’r Cydlynydd Nofio dros e-bost neu dros y ffôn.   Byddwch yn ymwybodol bod yr hyfforddwyr yn dysgu gwersi cyn, yn ystod ac ar ôl gwersi eich plentyn. Peidiwch â siarad gyda’r hyfforddwyr yn ystod gwersi nofio gan bod hyn yn amharu ar hyd ac ansawdd y gwersi. Newid – ni ddylech adael dillad ac eitemau personol yn y mannau newid gan fod hyn yn cyfyngu ar ddefnydd ac ni allwn sicrhau eu bod yn ddiogel. Defnyddiwch y loceri sy'n cael eu darparu. Rhaid clymu gwallt hir yn ôl a thynnu gemwaith. Talu – mae gennych ffenestr o 4 wythnos i gadw lle eich plentyn ar gyfer y bloc nesaf o wersi, bydd hyn rhwng wythnosau 3-7 o’r cwrs presennol. Mae dewis debyd uniongyrchol hefyd ar gael, sy’n £19.50 y mis ar hyn o bryd. Gallwch dalu am wersi nofio yn unrhyw un o’r Canolfannau Hamdden Aura neu trwy ffonio’r gwasanaethau cwsmer hamdden ar 01352 702447 yn ystod oriau swyddfa. Gallwch hefyd dalu am wersi nofio eich plentyn ar-lein. I gael manylion mewngofnodi, bydd angen i chi ffonio’r rhif uchod neu anfon e-bost at leisure.bookings@aura.wales Os nad yw taliad wedi’i wneud ar gyfer y bloc nesaf o 10, gall eich plentyn golli eu lle ar gyfer y cwrs nesaf a mynd yn ôl ar y rhestr aros. Ad-daliadau – bydd ad-daliadau yn cael eu rhoi ar gyfer anaf neu salwch os ydych yn cyflwyno nodyn gan feddyg. Ni roddir ad-daliadau ar gyfer gwyliau personol neu os ydych yn canslo ar ôl wythnos 2 o’r cwrs. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Cydlynydd Nofio ar y safle. Rhif Ffôn; 01352 702447 e-bost: leisure.bookings@aura.wales

CYNLLUN NOFIO AM DDIM

Nofio am Ddim

Mae Aura yn darparu sesiynau nofio am ddim, gyda chyllid Llywodraeth Cymru, ar gyfer:

  • Plant a phobl ifanc 16 oed ac iau – yn ystod gwyliau ysgol
  • Preswylwyr 60 oed a hŷn drwy gydol y flwyddyn

 

Sut ydw i’n cofrestru ar gyfer nofio am ddim?

Mae’n rhaid i bob cwsmer sy’n dymuno defnyddio’r cynllun nofio am ddim fod wedi cofrestru gydag actif a dod â’u cerdyn actif i bob gweithgaredd nofio yn maent yn ei mynychu. Mae’r gofyniad hwn yn berthnasol i blant a phobl ifanc 16 oed ac iau a phreswylwyr 60 oed a hŷn. Os nad ydych yn cyflwyno eich cerdyn actif i staff yn y pwll nofio, yn anffodus bydd rhaid i chi dalu’r ffi nofio.

Er mwyn cofrestru i nofio am ddim, mae angen i breswylwyr 60 oed a hŷn ddarparu tystiolaeth eu bod yn gymwys ar gyfer y cynllun trwy gyflwyno tystiolaeth briodol (pasbort, trwydded yrru, tocyn bws ayyb) i staff y dderbynfa.

Pa byllau nofio yn Sir y Fflint sy’n darparu nofio am ddim?

Canolfan Hamdden Bwcle

Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug

Pafiliwn Jade Jones, y Fflint

Pryd fydd sesiynau Sblash am ddim a gweithgareddau strwythuredig am ddim yn cael eu cynnal, a sut ydw i’n cadw lle mewn gweithgaredd strwythuredig?

Mae sesiynau ‘sblash' iau am ddim ar gael yn y canlynol;

Pafiliwn Jade Jones bob dydd Sul 10:00am – 12:00pm

Canolfan Hamdden yr Wyddgrug bob dydd Sul 1:00pm-2:30pm

Cynhelir gweithgareddau strwythuredig drwy gydol gwyliau’r ysgol. I archebu lle mewn gweithgaredd strwythuredig, eto, cysylltwch â’r pwll nofio perthnasol yn uniongyrchol. Mae'n ofynnol i rieni / gwarcheidwaid archebu ar ran y plentyn ac mae llefydd yn gyfyngedig.

60+ oed

Gall breswylwyr 60 oed a hŷn gael sesiynau nofio am ddim yn ystod unrhyw sesiwn nofio cyhoeddus yn unrhyw un o’r pump pwll nofio.

I gael rhagor o wybodaeth;
http://sport.wales/community-sport/adults/free-swimming.aspx

MENTER NOFIO AM DDIM I’R LLUOEDD ARFOG

Cynllun a Chefndir

Yng nghyfarfod Cyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yng Nghaerdydd ddydd Gwener, 25 Medi 2015, bu i aelodau etholedig o bob awdurdod lleol yng Nghymru roi cymeradwyaeth unfrydol i’r cynnig gan Lywodraeth Cymru i gynnig sesiynau nofio am ddim mewn canolfannau hamdden cyhoeddus enwebedig i gyn-filwyr a phersonél y lluoedd arfog sydd ar absenoldeb.

Yn Sir y Fflint, mae’r fenter hon ar gael mewn pump o byllau nofio ym Mwcle, Cei Connah, Y Fflint, Treffynnon a’r Wyddgrug yn ystod sesiynau nofio cyhoeddus yn unig.*

Mae Menter Nofio Am Ddim y Lluoedd Arfog wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i weithredu a chefnogi’r cynllun tan 31 Mawrth 2018.

Cymhwyster a Chwmpas

Yn dilyn y penderfyniad a basiwyd gan Gyngor Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, cytunodd aelodau etholedig y bydd y fenter ar gael yn unig i ‘gyn-filwyr’ a ‘phersonél lluoedd arfog sydd ar absenoldeb’ sy’n byw yng Nghymru. Ni fydd y fenter ar gael i briod/partneriaid, teulu na ffrindiau.

Rhaid i gyn-filwyr a phersonél y lluoedd arfog sydd am fanteisio ar y fenter nofio am ddim feddu ar Gerdyn Braint Amddiffyn y Weinyddiaeth Amddiffyn. Ni fydd unrhyw un heb gerdyn yn cael nofio am ddim nes iddynt brynu cerdyn gan Wasanaeth Gostyngiadau Amddiffyn y Weinyddiaeth Amddiffyn sydd ar gael ar wefan http://www.defencediscountservice.co.uk

Bydd angen i aelod o dderbynfa’r Ganolfan Hamdden weld a gwirio’r cerdyn hwn ar eich ymweliad cyntaf cyn gosod tanysgrifiad yn erbyn eich cyfrif i’ch galluogi i fanteisio ar y fenter nofio am ddim.

*gall amseroedd sesiynau nofio cyhoeddus amrywio’n dibynnu ar archebion felly gwiriwch gyda’r ganolfan i osgoi cael eich siomi.

GWERSI NOFIO TROI'R CYFRWNG CYMRAEG

Gwersi nofio troi'r cyfrwng Cymraeg

Cwrs 53 (2nd Ionawr - 11th Mawrth 2018)

Ton 1 2 3 4 5 6
Canolfan Hamdden Bwcle Na
Darpariaeth
Na
Darpariaeth
Na
Darpariaeth
Na
Darpariaeth
Na
Darpariaeth
Na
Darpariaeth
Pafiliwn Jade Jones Y Fflint Dydd Iau 5.15pm Dydd Iau 4.15pm Dydd Iau 4.15pm Dydd Iau 4.15pm Dydd Iau 4.45pm Dydd Iau 4.45pm
Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug Dydd Mercher 5.15pm Dydd Mercher 5.15pm Dydd Mercher
4.45pm
Na
Darpariaeth
Na
Darpariaeth
Na
Darpariaeth

Telerau ac Amodau ar Gyfer Dosbarthiadau Nofio Mewn Pyllau Nofio a Reolir Gan Aura

Canolfan Hamdden Bwcle

Lôn y Felin, Bwcle, Sir y Fflint CH7 3HB
Ffôn: 01352704290
Cydlynydd Nofio – Jason Richards
e-bost; jason.richards@aura.wales
Ffôn; 01352704295

 

Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug

Campws Mold Alun, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1HT
Rhif Ffôn: 01352 704330
Cydlynydd Nofio – Steph Bryant
e-bost: steph.bryant@aura.wales
Ffôn; 01352704337

 

Pafiliwn Jade Jones

Pafiliwn Jones Jade, Earl Street, Y Fflint, Sir y Fflint CH6 5ER
Rhif Ffôn: 01352 704301
Cydlynydd Nofio – Wes Billings
e-bost: wes.billings@aura.wales
Ffôn; 01352704343