skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Hysbysiad i Gwsmeriaid: Ail-agor Canolfannau Hamdden Aura Mai 2021

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru ar 23 Ebrill i ddwyn ymlaen llacio cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru, rydym yn falch o’ch hysbysu chi o’r dyddiadau ail-agor canlynol ar gyfer canolfannau hamdden Aura a’u rhaglen o weithgareddau:

Dydd Llun, 26 Ebrill 2021: Bydd dosbarthiadau ffitrwydd awyr agored ar gyfer hyd at 30 o bobl yn ailddechrau. Bydd cwsmeriaid sy’n dymuno archebu lle yn y dosbarthiadau hyn yn gallu gwneud hynny ar-lein o 19 Ebrill. Dylai cwsmeriaid newydd anfon e-bost at info@aura.wales er mwyn cael rhif PIN personol.

Dydd Llun, 3 Mai 2021: Bydd canolfannau hamdden a phyllau nofio Aura ym Mwcle, y Fflint a’r Wyddgrug yn ail-agor ar gyfer hyfforddiant unigol neu un i un a sesiynau un aelwyd.

Bydd yr ystafelloedd ffitrwydd ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint a’r Wyddgrug yn agor ar Ŵyl y Banc ddydd Llun (3 Mai) o 8:00am-2:00pm.

O hynny ymlaen, o 4 Mai, bydd yr ystafelloedd ffitrwydd yn agor o 7:00am-9:00pm yn ystod dyddiau’r wythnos a 8:00am-2:00pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. Bydd oriau agor y gampfa yn cael ei adolygu yn barhaus ar ôl ailagor gydag oriau agor estynedig yn amodol yn ôl y galw.

Bydd dosbarthiadau ffitrwydd tu mewn ar gyfer hyd at 15 o bobl yn ailddechrau. Bydd cwsmeriaid sy’n dymuno archebu lle yn y dosbarthiadau hyn yn gallu gwneud hynny ar-lein o 28 Ebrill.

Bydd gwybodaeth ychwanegol o ran amserlen dosbarthiadau ffitrwydd yn dod yn fuan.

Bydd y pyllau nofio ym Mwcle, y Fflint a’r Wyddgrug ar agor yn ôl y Rhaglen Pwll Nofio. Bydd sesiynau nofio cyhoeddus i ddechrau yn cael eu cyfyngu i sesiynau unigol a sesiynau pod teulu (uchafswm o 5 o bobl fesul pod) gydag oriau agor yn destun adolygiad parhaus yn seiliedig ar y galw. Gall glybiau chwaraeon trefnedig tu mewn ailddechrau, ond mae llogi ystafell yn gyfyngedig i uchafswm o 15 o bobl. Yn ogystal â hynny, bydd angen i’r corff llywodraethu cenedlaethol perthnasol ddarparu Aura gyda chynllun gweithredu i sicrhau bod y clwb yn gallu dangos ei fod yn glynu i ganllawiau corff llywodraethu cenedlaethol ar lefel leol.

Fydd Aura ddim ond yn derbyn archebion gan glybiau sy’n darparu:
• Cadarnhad fod y clwb wedi adolygu, ac yn cadw at ganllawiau a phrotocolau’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol;
• Copi o Asesiad Risg Covid-19 y clwb;
• Manylion cyswllt swyddog cydymffurfiaeth Covid-19 penodedig y clwb; a
• Chadarnhad y bydd y clwb yn cadw cofrestr o bawb sy’n bresennol gan gynnwys y grwpiau roeddent yn cymryd rhan ynddynt.

Dydd Llun, 10 Mai 2021: Bydd gwersi nofio i blant yn ailddechrau.

Bydd gwybodaeth ychwanegol o ran rhaglen gwersi nofio yn dod yn fuan.

Taliadau Cwsmeriaid

Ni fydd Aura yn ailddechrau taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer aelodaeth ffitrwydd tan 19 Mai neu 5 Mehefin 2021. Mae’r oedi o ran ailddechrau casglu debyd uniongyrchol yn sgil ailagor cam wrth gam a lleihad mewn argaeledd rhai o’r gwasanaethau ar y dechrau.

Bydd mwy o wybodaeth ar daliadau debyd uniongyrchol o ran gwersi nofio plant yn dilyn yn fuan.

Os nad yw eich plentyn yn bwriadu dychwelyd i’r gwersi nofio, rhowch wybod i ni ar swim@aura.wales

NID OES angen i gwsmeriaid wneud unrhyw beth i ailysgogi eu taliadau debyd uniongyrchol.

Bydd nifer o gwsmeriaid (heb ddebyd uniongyrchol) eisoes wedi talu ymlaen llaw gydag arian parod/cerdyn ar gyfer un o’r aelodaeth ganlynol, cyn i’r canolfannau hamdden gau ar 19 Rhagfyr 2020:

• Blynyddol
• Saver10
• NERS Saver16
• ARIAN PAROD misol
Ym mhob amgylchiadau, bydd y dyddiad terfyn blaenorol yn cael ei ymestyn i gyd-fynd â hyd y cyfnod cau i’r canolfannau hamdden (20 Rhagfyr 2020 i 2 Mai 2021).

Ac yn olaf…
Gofynnwn i’n cwsmeriaid ymweld â’n gwefan a’n dilyn ar Instagram (@aura.wales), Twitter (@aura_cymru) a Facebook (@walesaura) i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Gellir cysylltu â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Aura drwy info@aura.wales neu ffonio o ddydd Llun, 26 Ebrill 2021 ar 01352 704302 / 704316 (dydd Llun – dydd Gwener, 10:00am – 3:00pm).

Back To Top