skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

‘Joe Wicks’ Aura Cymru’n dweud wrth ddisgyblion am fanteision ffordd ffit ac iach o fyw

Mae un o Hyfforddwyr Ffitrwydd Aura Cymru, Adam Renshaw, wedi bod yn gweithio i greu mwy o gysylltiadau ag ysgolion Sir y Fflint i annog disgyblion i ddal ati i symud ac annog lles corfforol a meddyliol.

Yn gynharach eleni, fe wnaeth Adam drefnu sesiynau ffitrwydd ar-lein i naw ysgol gynradd ar draws Sir y Fflint dros gyfnod o chwe wythnos. Daeth ei gymhelliant i drefnu’r dosbarthiadau ar ran Aura o’i brofiad ei hun gartref. Eglurodd: “Fe wnes i ddechrau meddwl am ffyrdd y gallai Aura annog pobl ifanc i wneud ymarfer corff ar ôl gweld sut roedd y cyfnod clo’n effeithio ar fywydau a threfn bob dydd fy mhlant fy hun. Ar y pryd, roedd tîm ffitrwydd Aura’n cael adborth gwych am y dosbarthiadau ar-lein am ddim i oedolion, ac fe sylweddolais i ein bod ni angen rhywbeth tebyg ar gyfer pobl ifanc hefyd. Roeddwn i eisiau i’r sesiynau ffitrwydd ar-lein roi 30 munud o ymarfer corff hwyliog i blant i helpu i losgi rhywfaint o’r egni oedd ganddynt.”

Fe gymerodd tua 120 o ddisgyblion ac athrawon ran yn y dosbarthiadau ar-lein mewn ysgolion, ynghyd â dros 60 o blant a rhieni oedd yn ymuno gartref. O ganlyniad, dechreuodd ei gydweithwyr a’i ffrindiau ddechrau tynnu coes Adam a’i alw’n “Joe Wicks Sir y Fflint” wrth iddo geisio annog pobl ifanc i wneud ymarfer corff.

Yn gynharach yn y mis, bu Adam yn Ysgol Gynradd Ewloe Green i helpu’r plant i baratoi at eu Diwrnod Mabolgampau trwy gymryd rhan mewn gwahanol ddosbarthiadau ymarfer corff. Diolch i’r drefn, nid oedd angen unrhyw gyfrifiaduron na manylion Zoom y tro hwn, ac roedd Adam wedi gallu gweld tua 180 o blant dros gyfnod o dri diwrnod, a llawer o’r rheini wedi bod yn ei sesiynau ffitrwydd ar-lein o’r blaen.

Eglurodd Adam: “Mae gwaith cymunedol yn elfen bwysig o ddarpariaeth gyffredinol Aura. Mae ein perthynas gydag ysgolion lleol yn rhoi cyfle i ni hyrwyddo pwysigrwydd ymarfer corff, mewn ffordd ysgafn a hwyliog. Fe wnes i wir fwynhau gweld yr holl blant yn gwneud ymarfer corff yn wên o glust i glust! Hoffwn i ddiolch yn fawr i bawb yn Ysgol Gynradd Ewloe Green am y croeso mawr. Roedd yn bleser cael arwain y sesiynau.

Gan ganmol Adam am ei angerdd wrth hyrwyddo lles yn y gymuned, dywedodd y Pennaeth, Ruth Dyas: “Mi hoffwn i ddiolch o waelod calon iddo am y gefnogaeth dros y misoedd diwethaf yn ennyn diddordeb y plant mewn cyfres hwyliog, fywiog a chyffrous o weithdai ar-lein. Mae’r plant wir wedi mwynhau cymryd rhan – yn ogystal â’r staff – ac maent wedi elwa ym mhob ffordd o’r rhaglen. Roedden ni’n falch iawn o groesawu Adam i’r ysgol i arwain y sesiynau cynhesu-i-fyny ar gyfer cyfres o Ddiwrnodau Mabolgampau i Flynyddoedd 1 i 6. Roedden nhw’n llawn egni a hwyl, a’r plant a’r staff eto wedi mwynhau’n fawr.

Mae Adam ac Aura’n gobeithio parhau i ysbrydoli rhai mewn ysgolion lleol i wneud ymarfer corff a byw bywydau iach trwy brosiectau eraill ar y cyd, sydd i fod i gael eu cynnal yn ystod yr wythnosau sy’n weddill o dymor yr haf.

Back To Top