Cyfeiriad:Y Ganolfan Siopa, Brunswick Road, Bwcle CH7 2EF
E-bost: Buckley.Library@aura.wales
Ffôn: 01352 703860

Oriau Agor


Dydd Llun: 9am – 5pm
Dydd Mawrth: 9am – 6pm
Dydd Mercher: 9am – 5pm
Dydd Iau: 9am- 6pm
Dydd Gwener: 9am-5pm
Dydd Sadwrn: 9am – 1pm
Dydd Sul: Ar Gau

Cyfleusterau


• Defnydd am ddim o’r cyfrifiaduron cyhoeddus
• Wifi am ddim
• Hunanwasanaeth ar gael
• Printio, sganio a llungopïo (efallai y codir tâl am hyn)
• Llyfrgell Plant
• Gweithgareddau am ddim rheolaidd
• Papurau newydd am ddim
• Casgliad iaith Gymraeg yn cynnwys cylchgronau, papurau newydd, DVDs a llyfrau sain
• Casgliad Iechyd a Diogelwch
• Ystafell gyfarfod ar gael i’w hurio
• Parcio wrth ymyl y llyfrgell (codir tâl am hyn)
• Mynediad i’r anabl
• Dementia Gyfeillgar
• Awtistiaeth Gyfeillgar

Gweithgareddau Rheolaidd

Cliciwch yma i weld ein Digwyddiadau Llyfrgell cyfredol

Fel cwmni manteision cymunedol mae cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn croesawu syniadau ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Os os unrhyw weithgareddau yr hoffech i ni eu cynnal neu hyd yn oed helpu i’w rhedeg, gofynnwch yn eich Llyfrgell leol.

Gwasanaethau eraill sydd ar gael yn eich llyfrgell

Amgueddfa Bwcle

Mae’r Amgueddfa’n dweud hanes Bwcle fel canolfan bwysig i’r diwydiannau crochenwaith a brics o’r oesoedd canol tan yr 20fed ganrif. Gallwch weld llawer o’r nwyddau gorau a wnaed ym Mwcle a phori drwy’r adnoddau hanes lleol niferus. Yn ogystal ag arddangosfeydd teithiol rheolaidd mae’r amgueddfa hefyd yn gartref i gasgliad James Bentley. Nodwch: mae’r amgueddfa ar y llawr cyntaf ond mae lifft yn yr adeilad.

Sir y Fflint yn Cysylltu

Mae Sir y Fflint yn Cysylltu yn dod â Chyngor Sir y Fflint, Heddlu Gogledd Cymru, Canolfan Byd Gwaith a Mwy a sefydliadau partner eraill at ei gilydd i ddarparu gwasanaethau o safon uchel sy’n canolbwyntio ar y Cwsmer ar gyfer y cyhoedd ac unigolion diamddiffyn yn ein cymunedau sy’n ei chael yn anodd cael mynediad at wasanaethau ar-lein neu dros y ffôn.
Yn Sir y Fflint yn cysylltu gallwch siarad ag un o’r ymgynghorwyr Gwasanaethau Cwsmer hyfforddedig am amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor. Gallwch hefyd dalu am wasanaethau’r Cyngor yno. Nodwch: Mae’r Swyddfa Sir y Fflint yn Cysylltu ar y llawr cyntaf yn Llyfrgell Bwcle ond mae lifft yn yr adeilad.

Taflen Sir y Fflint yn Cysylltu (pdf)
Oriau Agor Sir y Fflint yn Cysylltu (pdf)

Cymdeithas Bwcle

Gwefan Cymdeithas Bwcle

Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ar gael i unrhyw un sy’n ei chael yn anodd mynd i’r Llyfrgell eu hunain oherwydd anabledd neu anallu. Rydym yn danfon llyfrau neu lyfrau llafar i gartrefi pobl yn rheolaidd, a hynny am ddim. Ydych chi’n gwybod am rywun a allai wneud defnydd o’r gwasanaeth hwn? Gallwn ni helpu.

Cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn (link)

Mae amrywiaeth o lyfrau hunan-gymorth ar gael o’r llyfrgell i helpu gyda chyflyrau fel:
• Gorbryder
• Iselder
• Anhwylderau Bwyta
• Caethiwed i gyffuriau neu sylweddau
• Profedigaeth
• Dementia
• Iechyd Meddwl

Gwasanaethau ar gyfer Cwsmeriaid ag anghenion arbennig

Dementia gyfeillgar
Canllaw awtistiaeth gyfeillgar i ymuno â, a defnyddio Llyfrgell Bwcle (pdf)

Cyrraedd yno a pharcio

Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli yng Nghanolfan Siopa Bwcle ac mae tair mynedfa sef:
• Y brif fynedfa yn Brunswick Road CH7 2EF – ardal cerddwyr yn unig
• Y fynedfa o’r maes parcio arhosiad hir ger Precinct Way CH7 2DE.
• Y maes parcio arhosiad byr ger Padeswood Road North CH7 2JP – hon yw’r fynedfa agosaf a’r hawsaf i bobl ag anableddau ac ar gyfer danfoniadau.