Cyfeiriad:Y Ganolfan Siopa, Brunswick Road, Bwcle CH7 2EF
E-bost: Buckley.Library@aura.wales
Ffôn: 01352 703860

Oriau Agor


Dydd Llun: 9am – 5pm
Dydd Mawrth: 9am – 6pm
Dydd Mercher: 9am – 5pm
Dydd Iau: 9am- 6pm
Dydd Gwener: 9am-5pm
Dydd Sadwrn: 9am – 1pm
Dydd Sul: Ar Gau

Cyfleusterau


• Defnydd am ddim o’r cyfrifiaduron cyhoeddus
• Wifi am ddim
• Hunanwasanaeth ar gael
• Printio, sganio a llungopïo (efallai y codir tâl am hyn)
• Llyfrgell Plant
• Gweithgareddau am ddim rheolaidd
• Papurau newydd am ddim
• Casgliad iaith Gymraeg yn cynnwys cylchgronau, papurau newydd, DVDs a llyfrau sain
• Casgliad Iechyd a Diogelwch
• Ystafell gyfarfod ar gael i’w hurio
• Parcio wrth ymyl y llyfrgell (codir tâl am hyn)
• Mynediad i’r anabl
• Dementia Gyfeillgar
• Awtistiaeth Gyfeillgar

Gweithgareddau Rheolaidd


Mae eich llyfrgell yn cynnig nifer o weithgareddau am ddim drwy gydol y wythnos, croesewir rhoddion.

Dydd Llun


Clwb Lliwio i Oedolion, 2pm – Mae ymchwil yn cefnogi manteision gweithgareddau fel lliwio i leihau straen, ymlacio, canolbwyntio a bod yn greadigol. Bydd cyfle hefyd i chi wneud ffrindiau newydd dros baned o de !


Dydd Mawrth


Amser Rhigwm 10.30am Mae amser rhigwm yn sesiwn rhyngweithiol llawn hwyl ar gyfer babanod a phlant bach a’u rhieni neu ofalwyr. Mae’n ffordd wych o wneud ffrindiau newydd hefyd. Croeso i bawb!


Gwybodaeth Sylfaenol am Sut i Fynd Ar-lein 2pm Angen help i fynd ar-lein? Dim syniad sut i ddefnyddio llygoden na bysellfwrdd? Dewch draw i’n sesiynau cyfeillgar sy’n dilyn y cwrs 6 wythnos sylfaenol ‘Learn My Way’. Cwrs am ddim ond ffoniwch i drefnu lle.


Dydd Mercher


Grŵp Sgwrsio yn Gymraeg -11am – 12pm – Cyfle i sgwrsio gyda siaradwr a dysgwyr Cymraeg dros baned


Clwb Jig-so 2pm Mae ymchwil yn cefnogi manteision gweithgareddau fel gwneud jig-sos i leihau straen, ymlacio, canolbwyntio a bod yn greadigol. Rydym yn croesawu pawb i’r grŵp cymdeithasol a hwyliog hwn ac mae gennym jig-sos i siwtio pob lefel a gallu.


Prosiect Archif Gymunedol Cymdeithas Bwcle 2.30pm-4.30pm Mae tȋm archif Cymdeithas Bwcle yn cyfarfod ar y dydd Mercher olaf o bob mis ar wahân i fis Awst. Gallwch ddod ag eitemau i’w cynnwys yn yr archif, megis hen ffotograffau, cael golwg ar yr archif ei hun neu ddim ond cyfarfod y bobl sy’n cymryd rhan a chael sgwrs am yr hen ddyddiau ym Mwcle.


Dydd Iau


Clwb Swyddi 10am – 12pm (bob pythefnos) – mae’r clwb yn cael ei redeg gan ein ffrindiau yn Cymunedau yn Gyntaf, dewch draw i loywi eich sgiliau cyflogadwyedd ac i gael help efo’ch CV ac i chwilio am swyddi. Croeso i bawb.


Storïau a Rhigymau Cymraeg 10.30-11.30am Ymunwch â’n ffrindiau o Cymraeg i Blant am storïau a rhigymau Cymraeg. Wedi’i anelu at fabanod 0-2 oed. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg newydd, rhieni di-Gymraeg a siaradwyr rhugl fel ei gilydd.


Gweu a Sgwrsio 10am – 12pm Mae croeso i bawb yn y grŵp cymdeithasol hwn, dewch â’ch gweu (neu unrhyw grefft gwnïo) efo chi i gyfarfod ffrindiau newydd dros baned o de!

Dydd Gwener


Amser Rhigwm – 10.30am Mae amser rhigwm yn sesiwn rhyngweithiol llawn hwyl ar gyfer babanod a phlant bach a’u rhieni neu ofalwyr. Mae’n ffordd wych o wneud ffrindiau newydd hefyd. Croeso i bawb!


Fel cwmni manteision cymunedol mae cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn croesawu syniadau ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Os os unrhyw weithgareddau yr hoffech i ni eu cynnal neu hyd yn oed helpu i’w rhedeg, gofynnwch yn eich Llyfrgell leol.

Gwasanaethau eraill sydd ar gael yn eich llyfrgell

Amgueddfa Bwcle

Mae’r Amgueddfa’n dweud hanes Bwcle fel canolfan bwysig i’r diwydiannau crochenwaith a brics o’r oesoedd canol tan yr 20fed ganrif. Gallwch weld llawer o’r nwyddau gorau a wnaed ym Mwcle a phori drwy’r adnoddau hanes lleol niferus. Yn ogystal ag arddangosfeydd teithiol rheolaidd mae’r amgueddfa hefyd yn gartref i gasgliad James Bentley. Nodwch: mae’r amgueddfa ar y llawr cyntaf ond mae lifft yn yr adeilad.

Sir y Fflint yn Cysylltu

Mae Sir y Fflint yn Cysylltu yn dod â Chyngor Sir y Fflint, Heddlu Gogledd Cymru, Canolfan Byd Gwaith a Mwy a sefydliadau partner eraill at ei gilydd i ddarparu gwasanaethau o safon uchel sy’n canolbwyntio ar y Cwsmer ar gyfer y cyhoedd ac unigolion diamddiffyn yn ein cymunedau sy’n ei chael yn anodd cael mynediad at wasanaethau ar-lein neu dros y ffôn.
Yn Sir y Fflint yn cysylltu gallwch siarad ag un o’r ymgynghorwyr Gwasanaethau Cwsmer hyfforddedig am amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor. Gallwch hefyd dalu am wasanaethau’r Cyngor yno. Nodwch: Mae’r Swyddfa Sir y Fflint yn Cysylltu ar y llawr cyntaf yn Llyfrgell Bwcle ond mae lifft yn yr adeilad.

Taflen Sir y Fflint yn Cysylltu (pdf)
Oriau Agor Sir y Fflint yn Cysylltu (pdf)

Cymdeithas Bwcle

Gwefan Cymdeithas Bwcle

Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ar gael i unrhyw un sy’n ei chael yn anodd mynd i’r Llyfrgell eu hunain oherwydd anabledd neu anallu. Rydym yn danfon llyfrau neu lyfrau llafar i gartrefi pobl yn rheolaidd, a hynny am ddim. Ydych chi’n gwybod am rywun a allai wneud defnydd o’r gwasanaeth hwn? Gallwn ni helpu.

Cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn (link)

Mae amrywiaeth o lyfrau hunan-gymorth ar gael o’r llyfrgell i helpu gyda chyflyrau fel:
• Gorbryder
• Iselder
• Anhwylderau Bwyta
• Caethiwed i gyffuriau neu sylweddau
• Profedigaeth
• Dementia
• Iechyd Meddwl

Gwasanaethau ar gyfer Cwsmeriaid ag anghenion arbennig

Dementia gyfeillgar
Canllaw awtistiaeth gyfeillgar i ymuno â, a defnyddio Llyfrgell Bwcle (pdf)

Cyrraedd yno a pharcio

Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli yng Nghanolfan Siopa Bwcle ac mae tair mynedfa sef:
• Y brif fynedfa yn Brunswick Road CH7 2EF – ardal cerddwyr yn unig
• Y fynedfa o’r maes parcio arhosiad hir ger Precinct Way CH7 2DE.
• Y maes parcio arhosiad byr ger Padeswood Road North CH7 2JP – hon yw’r fynedfa agosaf a’r hawsaf i bobl ag anableddau ac ar gyfer danfoniadau.