Cyfeiriad: Rhodfa Gwepra, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy CH5 4HA
E-bost: Connahs.Quay.Library@aura.wales
Ffôn: 01352 703730

Oriau Agor

Dydd Llun: 9am – 6pm
Dydd Mawrth: 9am – 6pm
Dydd Mercher: 9am – 5pm
Dydd Iau: 9am- 5pm
Dydd Gwener: 9am-5pm
Dydd Sadwrn: 9am – 1pm
Dydd Sul: Ar gau

Cyfleusterau

• Cyfrifiaduron cyhoeddus y gellir eu defnyddio am ddim
• Wifi am ddim
• Hunanwasanaeth ar gael
• Printio, sganio a llungopïo (efallai y codir tâl am hyn)
• Llyfrgell Plant
• Gweithgareddau am ddim rheolaidd
• Papurau newydd am ddim
• Casgliad iaith Gymraeg yn cynnwys cylchgronau, papurau newydd, DVDs a llyfrau sain
• Casgliad Iechyd a Diogelwch
• Ystafell gyfarfod ar gael i’w hurio
• Parcio wrth ymyl y Llyfrgell (codir tâl am hyn)
• Mynediad i’r Anabl
• Dementia Gyfeillgar
• Awtistiaeth Gyfeillgar


Gweithgareddau Rheolaidd

Cliciwch yma i weld ein Digwyddiadau Llyfrgell cyfredol

Fel cwmni manteision cymunedol mae cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn croesawu syniadau ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Os os unrhyw weithgareddau yr hoffech i ni eu cynnal neu hyd yn oed helpu i’w rhedeg, gofynnwch yn eich Llyfrgell leol.

Gwasanaethau eraill sydd ar gael yn eich llyfrgell

Ystafell Treftadaeth Cei Connah

Mae’r Ystafell Treftadaeth yn gartref i arddangosfeydd dros dro ac yn adrodd hanes y diwydiannau hanesyddol yn ac o amgylch Cei Connah, yn cynnwys adeiladu llongau, gweithfeydd dur, bragdai a gweithfeydd silica. Mae’r ystafell hefyd yn rhywle lle gellir cyflwyno rhaglenni addysgu am dreftadaeth leol ac mae’n rhan o’r Llwybr Treftadaeth.

Sir y Fflint yn Cysylltu

Mae Sir y Fflint yn Cysylltu yn dod â Chyngor Sir y Fflint, Heddlu Gogledd Cymru, Canolfan Byd Gwaith a Mwy a sefydliadau partner eraill at ei gilydd i ddarparu gwasanaethau o safon uchel sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i’r cyhoedd ac unigolion diamddiffyn yn ein cymuned sy’n ei chael hi’n anodd cael mynediad at wasanaethau ar-lein neu ar y ffôn.


Yn Sir y Fflint yn Cysylltu, gallwch siarad ag un un o’r Ymgynghorwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid hyfforddedig am amrywiaeth o wasanaethau’r cyngor. Gallwch hefyd dalu am wasanaethau’r cyngor yno.


Taflen Sir y Fflint yn Cysylltu (pdf)
Oriau agor Sir y Fflint yn Cysylltu (pdf)

Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ar gael i unrhyw un sy’n ei chael yn anodd mynd i’r Llyfrgell eu hunain oherwydd anabledd neu anallu. Rydym yn danfon llyfrau neu lyfrau siarad i gartrefi pobl yn rheolaidd, a hynny am ddim. Pan fyddant yn ymweld gall ein staff cyfeillgar hefyd ddangos i chi sut i fynd ar-lein i gael mynediad at ein hamrywiaeth eang o eLyfrau a llyfrau eSain o’ch cartref. Ydych chi’n gwybod am rywun a allai wneud defnydd o’r gwasanaeth hwn? Gallwn eich helpu.

Cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn

Mae amrywiaeth o lyfrau hunangymorth ar gael o’r llyfrgell i helpu gyda chyflyrau fel:
• Gorbryder
• Iselder
• Anhwylderau bwyta
• Caethiwed i Alcohol neu Sylweddau
• Profedigaeth
• Dementia
• Iechyd Meddwl

Gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid gydag anghenion arbennig

Dementia Gyfeillgar
Canllaw awtistiaeth gyfeillgar ar sut i ymuno â, a defnyddio Llyfrgell Cei Connah.

Sut i gyrraedd yno a lle parcio

Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli oddi ar briffordd y B5129 Chester Road East dros y ffordd i’r Neuadd Ddinesig
O Queensferry dilynwch y B5129 Chester Road East
Ar ôl 1.0 milltir trowch i’r chwith i Rodfa Gwepra ac yna’n syth i’r chwith eto.
Mae’r fynedfa i’r Llyfrgell ar y chwith.

Parcio

Trowch i’r chwith heibio’r fynedfa i’r Llyfrgell lle mae maes parcio mawr gyda llefydd parcio ar gyfer yr anabl. Codir tâl am barcio.