Cyfeiriad: Ffordd yr Iarll, yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1AP
E-bost: Mold.Library@aura.wales
Ffôn: 01352 703780

Oriau Agor

Dydd Llun 9am-6pm
Dydd Mawrth 9am – 5pm
Dydd Mercher 9am – 5pm
Dydd Iau 9am- 6pm
Dydd Gwener 9am-5pm
Dydd Sadwrn: 9am-1pm
Dydd Sul: Ar Gau

Cyfleusterau

• Cyfrifiaduron cyhoeddus y gellir eu defnyddio am ddim
• Wifi am ddim
• Hunanwasanaeth ar gael
• Printio, sganio a llungopïo (efallai y codir tâl)
• Llyfrgell Plant
• Gweithgareddau am ddim rheolaidd
• Papurau newydd am ddim
• Casgliad iaith Gymraeg yn cynnwys cylchgronau, papurau newydd, DVDs a llyfrau sain
• Casgliad Iechyd a Lles
• Ystafelloedd Cyfarfod/ Cynadledda ar gael i’w llogi
• Parcio wrth ymyl y Llyfrgell (rhaid talu am barcio)
• Mynediad i’r anabl
• Dementia gyfeillgar
• Awtistiaeth gyfeillgar

Gweithgareddau rheolaidd

Cliciwch yma i weld ein Digwyddiadau Llyfrgell cyfredol

Fel cwmni manteision cymunedol mae cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn croesawu syniadau ac awgrymiadau o ran y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Os oes unrhyw weithgareddau yr hoffech i ni eu cynnal neu hyd yn oed helpu i’w rhedeg, gofynnwch yn eich Llyfrgell leol.

Gwasanaethau eraill sydd ar gael yn eich Llyfrgell

Amgueddfa Daniel Owen

Mae’r amgueddfa’n olrhain hanes Yr Wyddgrug fel tref farchnad.
Mae trysorau o’r Oes Efydd, yn cynnwys bwyeill a gemwaith yn ogystal â chopi o Glogyn Aur yr Wyddgrug i’w gweld yno. Cewch brofi’r Wyddgrug Oes Fictoria drwy lygaid y nofelydd Daniel Owen, sydd i’w weld wrth ei waith mewn ail-luniad o’i stydi a’i siop teiliwr
Nodwch: Mae’r amgueddfa ar y llawr cyntaf ond mae lifft yn yr adeilad.

Sir y Fflint yn Cysylltu

Mae Sir y Fflint yn Cysylltu yn dod â Chyngor Sir y Fflint, Heddlu Gogledd Cymru, Canolfan Byd Gwaith a Mwy a sefydliadau partner eraill at ei gilydd, i ddarparu gwasanaethau o safon uchel sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i’r cyhoedd ac unigolion diamddiffyn yn ein cymuned sy’n ei chael hi’n anodd cael mynediad at wasanaethau ar-lein neu ar y ffôn.

Yn Sir y Fflint yn Cysylltu, gallwch siarad ag un o’r Ymgynghorwyr Gwasanaethau Cwsmeriaid hyfforddedig am amrywiaeth o wasanaethau’r cyngor. Gallwch hefyd dalu am wasanaethau’r cyngor yno.

Taflen Sir y Fflint yn Cysylltu
Oriau agor Sir y Fflint yn Cysylltu

Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref

Mae’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ar gael i unrhyw un sy’n ei chael yn anodd mynd i’r Llyfrgell eu hunain oherwydd anabledd neu anallu. Rydym yn danfon llyfrau neu lyfrau llafar i gartrefi pobl yn rheolaidd, a hynny am ddim. Ydych chi’n gwybod am rywun a allai wneud defnydd o’r gwasanaeth hwn? Gallwn ni helpu!

Cynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn

Mae amrywiaeth o lyfrau hunangymorth ar gael o’r llyfrgell i helpu gyda chyflyrau fel:
• Gorbryder
• Iselder
• Anhwylderau bwyta
• Caethiwed i Alcohol neu Sylweddau
• Profedigaeth
• Dementia
• Iechyd Meddwl

Gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid gydag anghenion arbennig

Dementia Gyfeillgar
Canllaw awtistiaeth gyfeillgar ar sut i ymuno â, a defnyddio Llyfrgell Cei Connah.

Sut i gyrraedd yno a lle i barcio

Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli yng Nghanolfan Siopa Daniel Owen, yr Wyddgrug.
Ar y gylchfan, oddi ar yr A5519 cymerwch yr 2il allanfa i’r B5444/Stryd y Brenin
Ar ôl 0.3 milltir trowch i’r chwith i Heol yr Iarll
Ar ôl 0.1 milltir trowch i’r dde i West View, yna cymerwch y troad cyntaf i’r chwith i Meadow Place.
Mae maes parcio arhosiad byr ar y chwith (rhaid talu am barcio).
Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli bellter cerdded byr i ffwrdd ar y dde wrth i chi fynd i mewn i sgwâr y ganolfan siopa.