skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

DARLLEN YN WELL

Mae ein casgliadau Darllen yn Well yn eich cefnogi chi i ddeall a rheoli eich iechyd a lles gyda darllen cynorthwyol.

DARLLEN MWY
Happy Woman In Yellow Top Reading A Book
RW-billingual

Mae ein casgliadau Darllen yn Well yn eich cefnogi chi i ddeall a rheoli eich iechyd a lles. Mae darllen yn ffordd wych o ymlacio a theimlo’n well a gall eich helpu i ddelio â phwysau bywyd.

Mae’r llyfrau ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac maent yn cael eu hargymell gan arbenigwyr iechyd, yn ogystal â phobl sydd â phrofiad o fyw gyda’r cyflyrau dan sylw. Gall gweithiwr iechyd proffesiynol argymell llyfr i chi, neu gallwch ymweld â llyfrgell leol eich hun a benthyca llyfr.

Gwelwch y rhestr lawn o’r llyfrau sydd ar gael

Librarian And Child Looking For Books

Casgliad i Blant

A Senior Woman In A Wheelchair Being Looked After

Dementia

Employment Support Worker Smiling In A Library

Iechyd Meddwl

Archwiliwch y 5 Ffordd i Wella Iechyd a Lles

Mae Aura yn cefnogi cymunedau ac unigolion i fod yn iach a byw’n dda drwy roi’r cyfle iddynt gynnwys y Pum Awgrym Llesol yn eu bywyd bob dydd. Mae’r rhain yn lwybrau cydnabyddedig er mwyn i chi wella eich lles.

Yn union fel y bydd bwyta 5 math o ffrwythau a llysiau yn eich gwneud yn fwy iach, bydd cynnwys 5 awgrym llesol yn eich bywyd bob dydd yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’ch bywyd a’r rhai o’ch amgylch.

CYSYLLTU

Arhoswch mewn cysylltiad gyda’ch cymuned drwy ymweld â’ch llyfrgell leol, gofod cymunedol croesawgar a rennir a darganfyddwch beth sy’n newydd a beth sy’ ’mlaen yn eich ardal. Beth bynnag yw eich oedran neu diddordebau, fe ddewch chi o hyd i rywbeth i’ch gweddu chi yn un o’n llyfrgelloedd.

Creu cysylltiadau cymdeithasol: cyfarfod pobl newydd a gwneud ffrindiau. Gall ein ystod eang o weithgareddau greu cyfleoedd i ymgysylltu ag eraill a chymdeithasu, sydd yn arbennig o bwysig i gymunedau sydd yn unig ac yn cael eu hynysu’n aml. Bydd ymuno â’n dosbarthiadau a grwpiau, neu gymryd rhan mewn gweithgareddau yn rhoi digon o gyfle i chi gyfarfod pobl a chysylltu ag eraill trwy ddiddordebau a rennir.

Cysylltu a rhannu yn y byd digidol: mae llyfrgelloedd Aura yn darparu mynediad i gyfrifiaduron, y rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim. Rydym hefyd yn darparu gwerth ardderchog am gyfleusterau argraffu, llungopïo a sganio.

Defnyddiwch ein gwasanaethau bob awr o’r dydd drwy ein Llyfrgell Ddigidol. Gallwch hefyd lawrlwytho llyfrau, cylchgronau a llyfrau llafar am ddim gyda llyfrgelloedd Aura.

Parhau i gysylltu cymunedau: mae ein Llyfrgell Deithiol yn gweithredu ar draws y sir, gan alw mewn sawl lleoliad yn cynnwys ysgolion, cartrefi preswyl a digwyddiadau cymdeithasol a hyrwyddol pwysig eraill. Os na allwch chi fynd i’ch llyfrgell leol, gofynnwch i ni am ein Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref ac fe ddown ni â’r byd darllen a dysgu atoch chi.

Man using laptop to have a video call with family
Group of senior people doing exercises

BOD YN EGNÏOL

Ewch amdani, symudwch a galwch draw i’ch llyfrgell leol i ymarfer eich meddwl a chorff gydag ystod eang o weithgareddau sydd gennym ar gael.

Gofynnwch i ni am fod yn ffit a heini. Gallwn ddarparu manylion am weithgareddau corfforol sy’n addas ar gyfer eich lefel o ffitrwydd a symudedd.
Dewch â’ch plant i Amser Rhigwm ac Amser Stori ac ymunwch yn y symudiadau, caneuon a straeon.

Gall darllen gefnogi eich iechyd meddwl a’ch lles. Mae darllen er mwyn pleser yn cadw’r meddwl yn brysur. Yn ychwanegol, gall darllen er gwybodaeth neu rymuso ein helpu i ddeall ein cyflyrau ein hunain neu gyflyrau pobl eraill. Porwch drwy, a benthycwch lyfrau am ystod o destunau, yn cynnwys llyfrau hunangymorth, ymwybyddiaeth ofalgar, dementia, iechyd a byw’n dda drwy ein catalog ar-lein.

CYMRYD SYLW

Cymerwch amser i ddarganfod beth sydd ar gael yn eich llyfrgell, gallwn hefyd eich helpu i ddarganfod beth sy’n mynd ymlaen yn eich cymuned leol.

Gorffwyswch, ymlaciwch a myfyriwch am ychydig funudau. Mae gennym fannau tawel i ddarllen, astudio ac ymlacio yn ogystal â gweithgareddau a digwyddiadau megis grwpiau darllen, clybiau lliwio a gemau bwrdd.

Gofynnwch i ni am weithgareddau sydd yn gallu eich helpu i ymlacio ac ailgysylltu megis ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar.

Gallwch ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd drwy lyfr da o’ch llyfrgell. Mae darllen yn eich cysylltu i bobl eraill a gall eich cymryd ar daith pan nad oes gennych yr amser i gael antur yn eich bywyd eich hun.

Senior woman at a table with friends eating biscuits
Two young children using a computer in a library

PARHAU I DDYSGU

Mwynhewch ddysgu ym mhob cam o’ch bywyd gydag Aura. Rydym ni’n cefnogi cyfleoedd dysgu a darllen i bawb gyda’n gwasanaethau agored a hygyrch.

Cofrestrwch ar gyfer rhywbeth newydd – archwiliwch eich llyfrgell am syniadau ar gyfer hobïau newydd; dysgwch am glybiau, dosbarthiadau a chymdeithasau yn eich ardal. Gall ymgysylltu’n rheolaidd gydag unrhyw weithgaredd, boed hynny’n cymryd rhan mewn grŵp darllen, dysgu sgiliau digidol newydd, ymlacio yn un o’n sesiynau lliwio oedolion, neu ymestyn eich meddwl gyda Scrabble, roi hwb i’ch hyder a rhoi ymdeimlad o gyflawniad ac fe gaiff effaith cadarnhaol iawn ar eich hunan-barch.

Parhewch i ddarllen ar gyfer pleser, ymlacio, grymuso a gwybodaeth.

Synnwch eich hun a gadewch i’ch dychymyg grwydro gyda llyfr sydd wedi’i argymell.

RHOI

Rhowch yn ôl i’r gymuned drwy ofyn i ni am gyfleoedd gwirfoddoli gydag Aura. Crëwch gysylltiadau a helpwch bobl o’ch hamgylch, gall gysylltu eich hun a’ch hapusrwydd i’r gymuned fod yn werth chweil.

Gwnewch wahaniaeth a chefnogwch eich llyfrgell leol drwy ymweld yn rheolaidd a defnyddiwch y gwasanaethau a dywedwch wrth eich ffrindiau a theulu beth sydd gan eich llyfrgell i’w gynnig.

Byddwch yn rhan o rywbeth mwy a darganfyddwch sut i ymuno a chefnogi grŵp cymunedol. Mae llawer o grwpiau a chlybiau’n cyfarfod yn rheolaidd yn eu llyfrgell leol a gallwn ni hefyd eich cyfeirio chi at sefydliadau eraill allai fod o ddiddordeb.

Senior woman getting IT training

Rhagor o gynnwys Llyfrgelloedd...

Back To Top