Eich Llyfrgell o Gatref: Addewid i’r Plant

Ym mhob llyfrgell, mae adran ar gyfer plant sydd â llyfrau stori a llyfrau gwybodaeth i’w helpu gyda\’u gwaith cartref a’u diddordebau. Yn ogystal â llyfrau, mae disgiau DVD a CD ar gael i’w benthyg mewn rhai llyfrgelloedd. Gallwch wneud cais am eitemau i blant a phobl ifanc am ddim a does dim dirwy i’w thalu os byddwch yn hwyr yn dychwelyd eich llyfrau. Does dim angen talu am lyfrau sydd wedi’u colli neu\’u difrodi  os yw’r plentyn rhwng 0 a 5 oed.

Sialens Ddarllen yr Haf

Ymuno
Gall plant o bob oed ymuno â’r llyfrgell. Mae’r llyfrgell wedi symleiddio’r broses o ymuno â’r llyfrgell i blant a phobl ifanc, sy’n awr yn gallu ymuno heb ganiatâd eu rhieni/gwarcheidwaid. Os ydych dan 17 oed, gallwch ymuno â’r llyfrgell heb ddangos cerdyn adnabod a chaiff eich cerdyn ei bostio i’ch cyfeiriad cartref.

Babanod
Does yr un plentyn yn rhy ifanc i fwynhau llyfrau ac i ymuno â’r llyfrgell. Rydym yn croesawu plant o bob oed i’n llyfrgelloedd ac mae gennym lyfrau a thapiau fideo ar gyfer babanod a phlant bach yn benodol. Yn ein llyfrgelloedd, mae rhannau pwrpasol ar gyfer plant ifanc sy\’n hwylus ar gyfer pramiau, bygis a chadeiriau olwyn.

Dechrau Da
Cynllun cenedlaethol yw Dechrau Da (ffenestr newydd) a’i nod yw annog teuluoedd i ymweld â’r llyfrgell i rannu’r profiad o ddarllen ac edrych ar lyfrau gyda babanod a phlant bach. Does yr un plentyn yn rhy ifanc i ymuno! Ym mhob llyfrgell, mae casgliad o lyfrau bwrdd a llyfrau lluniau sy’n addas i blant a phlant bach, ac mae llawer o lyfrgelloedd yn cynnal sesiynau stori a gweithgareddau crefft i blant ifanc iawn.

Cyfrifiaduron a\’r Rhyngrwyd
Mae cyfrifiaduron ym mhob llyfrgell a chewch eu defnyddio i fynd ar y rhygnrwyd. Caiff plant dros 11 oed ddefnyddio cyfrifiaduron ar eu pennau’u hunain os yw rhiant neu warcheidwad wedi llenwi ffurflen ganiatâd. Rhaid i blant iau ddod yng nghwmni oedolyn cyfrifol i ddefnyddio cyfrifiadur.

Ebrill 2019 Amser Rhigwm

Caiff y sesiynau hyn eu cynnal yn rheolaidd yn nifer o lyfrgelloedd Sir y Fflint. Mae croeso i rieni, gofalwyr a phlant dan 5 ddod i’r Llyfrgell i glywed straeon, caneuon a rhigymau, ac i ymuno yn yr hwyl. Awgrymwn yn gryf eich bod yn neilltuo lle.

Croeso i Bobl Ifanc yn eu Harddegau!
Mae casgliadau arbennig ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau – mae llyfrau at ddant pawb, neu beth am fenthyg CD neu DVD? Yn y llyfrgelloedd hefyd mae adnoddau i’ch helpu i astudio a chewch ddefnyddio’r cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd am ddim (peidiwch ag anghofio’ch cerdyn llyfrgell er mwyn mewngofnodi).

Who Next…?
Pan fydd plant yn holi ‘Beth gaf ei ddarllen nesaf?’ neu ‘Pwy arall sy’n sgwennu llyfrau tebyg i’m hoff awdur?’ gall gwefan Who Next…? fod o gymorth. Rhestrir awduron llyfrau ffuglen Saesneg i blant gydag awgrymiadau o awduron eraill sydd yn sgwennu’r un math o lyfrau, ynghyd â gwybodaeth am deitlau a chyfresi allweddol (am ddim o’ch cyfrifiadur eich hun drwy mewnbynnu eich rhif aelodaeth, sydd i’w gael ar eich cerdyn aelodaeth gwasanaethau Llyfrgelloedd Sir y Fflint.)

Gwasanaethau Arbennig :

Casgliadau i Rieni

Yn rhai o’r llyfrgelloedd mawr, mae Casgliadau i Rieni ac mae llyfrau ym mhob cangen a all fod o gymorth i rieni. Mae Casgliadau i Rieni’n cynnwys llyfrau a thapiau fideo am ddatblygiad plant, gofalu am fabanod, beichiogrwydd, iechyd, chwarae, helpu plant gyda\’u gwaith cartref. Mae’r eitemau hyn ar gael i’w benthyg yn y modd arferol.

Cylchoedd Chwarae
Gall cylchoedd chwarae, meithrinfeydd, grwpiau ti a fi a gwarchodwyr fenthyg llyfrau i’w defnyddio gyda’r plant yn eu gofal. Gallwch fenthyg llyfrau mawr a threfnu sesiynau stori ac ymweliadau â’r llyfrgell gyda staff y llyfrgelloedd unigol.

Llyfrau Llesol
Mae modd benthyg llyfrau i helpu plant a phobl ifanc i ddelio â phroblemau – o fân broblemau bob dydd i anghenion arbennig. Gall sefyllfaoedd arbennig gynnwys dechrau mewn ysgol newydd, ymweld ag ysbyty, rhieni’n gwahanu, ymdopi ag emosiynau cymhleth, salwch ac anawsterau dysgu.

Ymweliadau Ysgolion
Mae croeso i ddosbarthiadau ymweld â llyfrgelloedd Sir y Fflint a gellir trefnu hyn drwy’ch llyfrgell leol. Os ydych yn athro neu’n athrawes, gallwch drefnu i’ch dosbarth ymweld â’ch llyfrgell agosaf, neu gall y Llyfrgell Bro ymweld â’r ysgol. Beth am annog eich disgyblon i ymweld â’r llyfrgell yn eu hamser eu hunain, i ymuno yn Sialens Ddarllen yr Haf neu ryw weithgaredd arall yn ymwneud â darllen.

Anghenion Arbennig
Mae Llyfrgelloedd Sir y Fflint  yn croesawu plant âg anghenion arbennig. Ym mhob llyfrgell mae mynedfa i bobl anabl, llyfrau llafar, llyfrau i’w cyffwrdd, llyfrau print bras a llyfrau o ddiddordeb i rieni a gofalwyd plant ag anghenion arbennig. Ewch hefyd i’n tudalenGofynion Arbennig

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad (bydd hyn yn agor e-ffurflen)