Mae cyfle ar gael yn eich Llyfrgell i ddysgu am hanes a threftadaeth Sir y Fflint bywydau a gwaith pobol lleol, a’ch hanes teuluol chi eich hunain.

Hanes Teuluol

Mae’r wefan ‘Ancestry Library Edition’ yn wefan hanes teuluol sydd ar gael i’w ddefnyddio yn rhad ac am ddim ym mhob Llyfrgell yn Sir y Fflint. Mae’r wefan yma yn cynnig porth i wybodaeth Cyfrifiad o 1841 hyd at 1911, ac hefyd i gofrestrau cofnod geni, angau a phriodasau.  Nid yw ‘Ancestry Library Edition’ ar gael yn uniongyrchol trwy’r tudalennau gwe yma.

Canolfan @tebion, Llyfrgell ac Amgueddfa Yr Wyddgrug
Yn ogystal â’r Cyhoeddiad Llyfrgellol Hynafol, mae’r Swyddfa Gofrestr Gyffredinol yn cadw cofnod geni, angau a phriodasau ar microfiche o 1837 hyd at 1997.  Nid oes angen rhagarchebu na thalu am gael defnyddio rhain.  Cedwir Cofnodion Eglwysig Sir y Fflint yno hefyd.  Mae adnoddau a ffynonellau eraill sydd yn cael eu cadw yn y ganolfan yn cynnwys papurau lleol, a chyfeirlyfrau masnach y nawfed ganrif ar ddeg.  Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r adnoddau sydd ar gael yma, cysylltwch â ni ar y rhif  01352 754791, neu drwy e-bostio atebion@siryfflint.gov.uk

Cyfleusterau Hanes Teuluoedd yn Sir y fflint a’r tu hwnt

Hanes Lleol

Mae pob Llyfrgell yn Sir y Fflint yn casglu ac yn archifo gwybodaeth am eu hardal lleol.  Fodd bynnag, mae gan Canolfan @tebion Llyfrgell ac Amgueddfa Yr Wyddgrug gasgliad eang iawn ar blethr o bynciau sy’n berthnasol i Gymru, Gogledd Cymru, ac yn enwedig i Sir y Fflint.  Mae’r casgliad yma yn cynnwys llyfrau, pamffledi, cylchgronau, papurau newydd (rhai ar microffilm), mapiau, ffotograffau a phrintiau, tapiau hanes llafar, torrynion o’r wasg ac o bapurau newydd, ac o ddeunydd fel posteri a hysbysebion. Mae eitemau a deunydd newydd yn cael eu ychwanegu at y casgliad yn gyson.

Gwasanaethau Cyfeiriol Arlein

Mae Gale Infotrac cyn darparu 15 papur newydd rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol  yn llawn ffeithiau, newyddion ac ysgrifau ac The Times 1785-1984 & papur newydd rhanbarthol 1800-1900.  Mae Papurau Newydd Cymru Ar-lein yn adnodd a fydd yn galluogi unrhyw un sy’n ymddiddori yn hanes a phobl Cymru i bori a chwilio 100 a mwy o deitlau o’i chasgliad cyfoethog o bapurau newydd cyn 1910 – a hynny yn rhad ac am ddim. Y cynllun hwn yw’r prosiect digido mwyaf i’r Llyfrgell i ymgymryd ag ef.

Atgofion Sir y Fflint 

Cafodd cofnodion gwreiddiol y Casgliad Hanes Llafar eu casglu a’u archifo gan Wasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Clwyd yn yr 1980au.  Fel rhan o’r prosiect yma, roedd cyfwelwyr yn ymweld â phobol  wedi ymddeol o nifer o ddiwydiannau a galwedigaethau lleol.  Roedd yr hanesion a recordiwyd yn fywiog, yn aml yn ddoniol, ac yn cynnig golwg cyfareddol a diddorol iawn i fewn i hanes mwy diweddar y sir.  Ar hyn o bryd, mae Canolfan @tebion Llyfrgell Yr Wyddgrug yn gweithio ar brosiect i drosglwyddo y recordiadau o gasét i gryno ddisg a fformatau digidol.  Mae rhediad o’r recordiadau atgofion Sir y Fflint hyn ar gael i’w benthyg yn y ganolfan.

Y Casgliad Arthuraidd

Mae Casgliad Arthuraidd Harries Sir y Fflint bellach yn cael ei guradu, ei reoli a’i gadw gan Wasanaeth Llyfrgell ac Archif Prifysgol Bangor.  Cyflwynwyd y casgliad, sydd o ddiddordeb mawr i ysgolorion a darllenwyr cyffredin, yn wreiddiol i lyfrgelloedd Sir y fflint yn 1952 gan E.R. Harries, cyn Lyfrgellydd y Sir. Ychwanegwyd Gwasanaethau Llyfrgell Sir y Fflint a Chlwyd at y casgliad. Heddiw mae’n cynnwys dros 2,000 o eitemau.  Bydd yr ysgolorion oedd gynt yn gorfod teithio i’r Wyddgrug yn ogystal a Bangor nawr yn manteisio ar gael gafael ar yr adnoddau mewn un lleoliad.  Os hoffech weld y casgliad cysylltwch â s.a.robinson@bangor.ac.uk neu Ffon 01248 382013.

Archifdy Sir y Fflint

Mae Archifdy Sir y Fflint yn diogelu a chynnal treftadaeth y sir drwy gadw a rhestru cofnodion o ddiddordeb a thrâs lleol, a’u gosod i’w rhoi ar gael ar law i’r cyhoedd.  Lleolir yr Archifdy yn yr Hen Mans (Old Rectory) yn Penarlâg. Cynghorir y dylid trefnu eich ymweliad o flaen llaw.  Bydd angen dod a cherdyn/prawf adnabod gyda chi, neu tocyn CARN (Rhwydwaith Ymchwil ac Archif y Sir)

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad (bydd hyn yn agor e-ffurflen)