Caiff pawb ymuno â’r llyfrgell am ddim – yr hen a’r ifanc, sy’n byw, gweithio neu’n dilyn cwrs addysg amser llawn yn Sir y Fflint. Yr unig beth sydd angen ei wneud yw llenwi ffurflen gais yn y llyfrgell neu arlein a chyflwyno tystiolaeth o’ch hunaniaeth (enw a chyfeiriad), megis:

Trwydded Yrru; Bil Trydan / Nwy; Llyfr Pensiwn / Budd-daliadau; Datganiad Banc; Llyfr Cymdeithas Adeiladu

Os byddwch yn gwneud cais i ymaelodi arlein byddwch yn gallu gwneud ceisiadau am eitemau wedi i chi gofrestru, ond bydd angen i chi ddangos prawf o’ch enw a cyfeiriad yn eich llyfrgell leol wrth gasglu eich cerdyn aelodaeth a benthyg unrhyw eitemau a geisiwyd gennych.

Os ydych dan 17 oed gallwch ymuno â’r llyfrgell heb brawf cyfeiriad a byddwn yn postio eich cerdyn i’ch cyfeiriad cartref

Yn eich Llyfrgell gyda’ch cerdyn aelodaeth newydd gallwch:

  • Fenthyg hyd at 15 eitem am dair wythnos ar y tro
  • Adnewyddu eitemau
  • Wneud cais am lyfrau (dim tâl am unrhyw lyfr sydd mewn stoc gan lyfrgell yng Nghymru)
  • Hurio llyfrau llafar a DVD am £1.00 yr un
  • Ddefnyddio cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd am ddim
  • Fanteisio ar fynediad am ddim i adnoddau y telir amdanynt yn arferol fel Encyclopaedia Britannica Online
    a’r wefan hanes teulu Ancestry Library Edition
  • Printio dogfennau o’r cyfrifiadur am gost o 20c (du a gwyn) y dudalen neu 35c (lliw)

O adref gallwch ddefnyddio’ch cerdyn i:

Bydd arnoch angen rhif eich cerdyn llyfrgell a’r rhif PIN sydd yn perthyn iddo i fewngofnodi ar gyfrifiaduron y llyfrgell ac ar gyfer gweithrediadau arlein.

Cadw golwg ar eich benthyciadau:

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth Sir y Fflint yn anfon llythyr i atgoffa pan fo eitemau wedi eu cadw dros amser gan oedolion na phlant. I arbed talu dirwyon gallwch adnewyddu eitemau arlein, neu dros y ffôn neu trwy lythyr.  Nid ydym yn codi dirwyon ar eitemau sydd yn cael eu benthyg ar gerdyn plentyn.

Anfonwch ymholiad ar-lein (bydd hyn yn agor e-ffurflen)