Os oes gennych gerdyn llyfrgell Sir y Fflint gallwch fenthyg yr eitemau a ganlyn o’ch llyfrgell:

Llyfrau

  • Llyfrau i oedolion ac i blant
  • Llyfrau print bras
  • Llyfrau llafar

Mae aelodau’r llyfrgell yn cael benthyg llyfrau am ddim. Mae ein catalog ar-lein o lyfrau ffuglen a llyfrau ffeithiol ynghyd ag eitemau eraill ar gael ei ddefnyddio ar wefan Sir y Fflint ac mae gan rai llyfrgelloedd gyfrifiaduron pwrpasol ar gyfer hyn.

Mae gan bob llyfrgell adran i blant sydd â llyfrau stori i blant o bob oed a llyfrau gwybodaeth i’w helpu gyda’u gwaith cartref a’u diddordebau. Mewn rhai llyfrgelloedd, mae llyfrau a deunyddiau eraill i rieni am ddatblygiad plant, gofal babanod, beichiogrwydd, iechyd, chwarae a helpu plant gyda’u gwaith ysgol.

Gall cylchoedd chwarae, meithrinfeydd, grwpiau rhieni a’u plant a gwarchodwyr fenthyg casgliadau o lyfrau ar gyfer y plant sydd yn eu gofal.

Mae llyfrau print bras yn haws ac yn fwy cyfforddus i bobl gwan eu golwg eu darllen. Yn holl lyfrgelloedd Sir y Fflint, mae detholiad o lyfrau ffuglen a llyfrau ffeithiol mewn print bras. Os ydych am fenthyg llyfr penodol, gofynnwch i’r staff eich helpu.

Mae llyfrau llafar ar gael yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd Sir y Fflint ac yn rhai, mae llyfrau llafar i blant ar gael. Maent ar gael ar wahanol fformatau gan gynnwys casét, CDs, disgiau MP3 ac ar Playwaus, sef fformat MP3 sydd wedi’i lwytho ymlaen llaw.

Fel arfer, mae tâl am fenthyg llyfrau llafar, ond maent ar gael yn rhad ac am ddim i’r rhai sydd wedi’u cofrestru’n ddall, yn rhannol ddall neu’n gaeth i’w cartrefi. Cewch fanylion am y cyfleusterau sydd ar gael i’r rhai sy’n gaeth i’w cartrefi neu sydd â nam ar eu golwg, ar ein tudalen Gofynion Arbennig.  Mae’n bosibl neilltuo llyfrau llafar sy’n cael eu cadw yn un o lyfrgelloedd Sir y Fflint yn rhad ac am ddim ac os nad ydynt ar gael yn ein llyfrgelloedd, mae’n bosibl gwneud cais amdanynt am dâl bychan.

Eich llyfrgell arlein

Lawrlwytho e-lyfrau am ddim
Llyfrau llafar yn rhad ac am ddim
Lawrlwytho cylchgronau poblogaidd yn rhad ac am ddim

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn cyflwynwch ymholiad (bydd hyn yn agor e-ffurflen)

Ffilmiau a cherddoriaeth

  • DVDs

Mae disgiau DVD yn cael eu cadw ym mhrif lyfrgelloedd Sir y Fflint ac mae’n bosibl trefnu i’w benthyg o lyfrgelloedd eraill hefyd.  Maent yn amrywio o ddisgiau am weithgareddau hamdden, ieithoedd, cyfrifiaduron, chwaraeon, hanes, gwyddoniaeth a theithio.  Ceir casgliadau o sioeau cerdd poblogaidd a chyfresi drama teledu yn ogystal â ffilmiau o lyfrau poblogaidd.  Rhaid i oedolion dalu tâl bychan am fenthyg y rhain ond gall plant eu benthyg yn rhad ac am ddim o’r casgliad plant.

Sgoriau a Sgriptiau

  • Sgoriau cerddorol
  • Sgriptiau dramâu

Sgoriau cerddorol ac Sgriptiau dramâu (un copi neu ragor) mae modd gwneud cais i’w benthyg o bob llyfrgell.

Help ac lechyd

  • Llyfrau therapi
  • Llyfrau i helpu plant ag anghenion arbennig
  • Llyfrau i helpu oedolion i ddysgu sgiliau llythrennedd a rhifedd
  • Deunyddiau i hel atgofion

Mae Llyfrau therapi  ar gael o lyfrgelloedd Sir y Fflint.  Weithiau, mae’n help i bobl ddarllen llyfrau hunangymorth ac os yw meddyg teulu’n credu y gall llyfr hunangymorth penodol helpu claf, bydd yn rhoi presgripsiwn iddo gael copi ohono.  Gellir benthyg y llyfrau hyn i gyd o unrhyw lyfrgell yn Sir y Fflint.  Darllenwch hefyd ein tudalen Gofynion Arbennig.

Mae modd benthyg llyfrau i helpu plant ag anghenion arbennig o gasgliad canolog gan gynnwys pynciau cyffredinol a phenodol.  Darllenwch ein tudalen Gofynion Arbennig a phlant.

Mae llyfrau i helpu oedolion gyda llythrennedd a rhifedd ar gael.  Mewn ambell lyfrgell, mae casgliadau o lyfrau sgiliau sylfaenol i oedolion sy’n awyddus i wella’u llythrennedd a’u rhifedd, a chaiff dosbarthiadau eu cynnal yn rhai o’r llyfrgelloedd hefyd.  Darllenwch hefyd ein tudalen Gofynion Arbennig.

Caiff deunyddiau i hel atgofion eu cadw mewn casgliad yn Llyfrgell a Chanolfan Dysgwyr Treffynnon a chewch wneud cais i’w benthyg o unrhyw lyfrgell.  Gall cartrefi preswyl hefyd fenthyg casgliad o lyfrau, gan gynnwys llyfrau print bras a llyfrau llafar, gan ddewis llyfrau sy’n addas i’w preswylwyr. Darllenwch hefyd ein tudalen Gofynion Arbennig.

Termau Benthyciad

Cewch fenthyg eitemau am dair wythnos ac, fel arfer, cewch eu hadnewyddu ar ôl hynny os nad oes neb arall yn aros amdanynt.  Os ydych yn fyfyriwr, mae’n bosibl y gallwch drefnu gyda’ch llyfrgell i fenthyg rhai eitemau arbennig am gyfnodau hirach.  Os ydych yn mynd ar eich gwyliau am dair wythnos neu hirach, gofynnwch am fenthyciad estynedig.

Neilltuo Eitemau

Gallwch wneud cais neu neilltuo eitemau nad ydynt ar gael ar y pryd yn eich llyfrgell leol.  Os yw’r eitemau ar gael yn un o lyfrgelloedd eraill Sir y Fflint, cânt eu hanfon i’ch llyfrgell i chi ei benthyg.  Os nad yw ar gael yn Sir y Fflint, efallai y gellid eu prynu neu’u benthyg gan wasanaeth llyfrgell arall.  Rhaid codi tâl am eitemau rydym yn gorfod eu benthyg gan lyfrgell oddi allan i Gymru.  Cewch wybod pan fydd yr eitem rydych yn aros amdani ar gael yn eich llyfrgell. Mae’n bosibl y bydd rhestr aros os llawer o alw am yr eitemau.

Ffioedd a Thaliadau

Os byddwch yn dychwelyd eitemau’n hwyr, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu dirwy, ond gallwch osgoi hyn drwy adnewyddu eitemau ar-lein neu drwy ddefnyddio’r ffôn, ffacs, e-bost neu drwy fynd i’r llyfrgell.  Gallwch adnewyddu’r eitem am dair wythnos arall oni bai bod rhywun arall wedi’i neilltuo.  Os byddwch wedi gorfod talu am fenthyg eitem y tro cyntaf, bydd angen i chi dalu’r un tâl eto am ei adnewyddu.

Darllenwch hefyd ein tudalen Ffioedd a Thaliadau.