skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein rhaglen wych o Weithgareddau Hanner Tymor Mai yma

Y Bwrdd a’r Trefniadau Llywodraethu

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig yn sefydliad elusennol, dielw sydd yn gyfrifol am reoli’r mwyafrif o ganolfannau hamdden, llyfrgelloedd ac ardaloedd chwarae yn Sir Y Fflint. Y gweithwyr sydd yn berchen ar y cwmni a’r model cyfreithiol yw Cymdeithas Budd Cymunedol. Mae cyfansoddiad Aura yn nodi bod busnes y cwmni i’w gynnal er budd y gymuned ac ddim er budd ariannol ei aelodau (gweithwyr).

Mae rheolaeth Aura yn cael ei wneud gan Fwrdd Anweithredol sydd yn cynnwys pobl proffesiynol lleol sydd wedi ymrwymo i wirfoddoli eu hamser. Nid oes cyfranddalwyr ar y Bwrdd a nid oes rhandaliadau yn cael eu talu i unrhyw un.

CWRDD Â BWRDD AURA

Sara yw Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Anweithredol Aura.

Ymddeolodd Sara o’i gwaith llawn amser fel Pennaeth Coleg Addysg Bellach yn 2013 a derbyniodd OBE am ei gwasanaeth i addysg alwedigaethol yn yr un flwyddyn.

Yn ogystal ag addysg, mae gan Sara arbenigedd mewn trefniadau llywodraethu, gwasanaethau cyhoeddus ac adnoddau dynol. Ers ymddeol mae hi hefyd wedi bod yn gyfarwyddwr anweithredol cymdeithas tai cymdeithasol.

Mae hi wedi bod yn byw yn Sir y Fflint ers dros 30 o flynyddoedd a chafodd ei denu i ymuno ag Aura oherwydd y gwahaniaeth cadarnhaol mae’n ei wneud i iechyd a lles pobl Sir y Fflint.

Peter yw Cadeirydd Is-Bwyllgor Archwilio a Risg Aura.

Mae Peter yn Gyfarwyddwr Grŵp Adnoddau Cartrefi Conwy, landlord cymdeithasol cofrestredig nid-er-elw annibynnol.

Mae ganddo brofiad o weithio gyda’r sector preifat a’r sector cyhoeddus a 15 mlynedd o brofiad ar lefel bwrdd.

Mae Peter yn aelod o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig. Mae ei brif feysydd cyfrifoldeb yng Nghartrefi Conwy yn cynnwys cynllunio busnes, rheolaeth ariannol, llywodraethu, adnoddau dynol, yswiriant a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Ymunodd Peter ag Aura oherwydd ei frwdfrydedd a’i gefnogaeth i hamdden gymunedol a gwasanaethau llyfrgell.

Peter yw Cadeirydd Is-Bwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau Aura.

Mae Peter yn weithiwr proffesiynol marchnata a chyfathrebu ac yn arbenigo mewn datblygiad economaidd, adfywio ffisegol a chymdeithasol, diwylliant, chwaraeon, twristiaeth, mewnfuddsoddi, y cyfryngau a rheoli brand, materion cyhoeddus a digwyddiadau mawr.

Bu’n Ddirprwy Gadeirydd Cyngor Celfyddydau Gogledd Orllewin Lloegr ac yn aelod o Gyngor Chwaraeon Gogledd Orllewin Lloegr. Bu’n aelod o Grŵp Gwledydd a Rhanbarthau Llundain 2012, gan gynrychioli gogledd orllewin Lloegr a chadeiriodd y pwyllgor llywio ar gyfer Ras Gyfnewid y Ffagl Olympaidd.

Mae Peter yn byw yn yr Wyddgrug ac yn frwdfrydig iawn dros rôl Aura wrth ddarparu diwylliant, chwaraeon a chyfleoedd hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol ein cymunedau.

John yw Cadeirydd Is-Bwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol Aura.

Ymunodd John ag Aura yn 2018, gan weithio yn y tîm Datblygu Chwaraeon yn darparu gweithgareddau i bobl ifanc yn yr Hôb a Saltney.

Cyn ymddeol roedd yn swyddog heddlu ac mae’r profiad hwnnw yn ystod ei yrfa faith wedi bod yn gymorth iddo gefnogi a thywys Aura mewn meysydd fel diogelu, iechyd a diogelwch, a chynllunio at argyfwng a chynllunio wrth gefn.

Mae John wastad wedi bod yn hoff iawn o chwaraeon ac mae’n frwdfrydig iawn dros fuddion gweithgarwch corfforol i iechyd a lles unigolion.

Jane yw Pennaeth Datblygu Masnachol (Cynnyrch a Gwasanaethau) y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae hi wedi bod yn ymgynghorydd gwella busnes yn cefnogi prif weithredwyr, cyfarwyddwyr ac uwch-reolwyr i arwain eu sefydliadau drwy fentrau newid.

Mae hi’n awyddus i helpu Aura i barhau i ddatblygu o ran cynllunio strategol, arloesi a phartneriaethau.

Mae Jane wedi bod yn byw yn Sir y Fflint y rhan fwyaf o’i bywyd ac mae effaith gwasanaethau Aura ar gymunedau yn bwysig iawn iddi.

Mae John yn rhedeg ei fusnes ei hun fel ymgynghorydd diogelwch yn y sector chwaraeon antur. Roedd yn arfer bod yn Bennaeth Gwasanaethau Hamdden a Chymunedol mewn awdurdod lleol yn Lloegr, ac yn gweithio’n agos gyda phrosiectau adfywio a chyfalaf. Mae hefyd wedi bod yn gweithio fel Prif Weithredwr corff llywodraethu chwaraeon yma yng Nghymru, ac mae o’n hyfforddwr clwb chwaraeon hefyd.

Mae John yn credu bod gwasanaethau Aura yn hanfodol i wella bywydau pobl ac i helpu i ddiffinio trefi a chymunedau. Fel aelod o’r Bwrdd ei nod yw defnyddio ei brofiadau i amddiffyn a datblygu gwasanaethau a chyfleusterau.

Mae Alison yn weithiwr cyllid proffesiynol sydd wedi ennill sawl gwobr, gyda phrofiad o reoli strategol ac arweinyddiaeth ariannol. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio yn y sector preifat ar gyfer cwmni teuluol sydd â brand gemwaith moethus.

Mae hi hefyd wedi bod yn gweithio i ddarparwr tai cymdeithasol nid-er-elw, ynghyd â gwasanaethau ariannol a sefydliadau recriwtio.

Mae Alison yn frwdfrydig dros les meddyliol a chorfforol ac wedi ymrwymedig i wneud gwahaniaeth ac ychwanegu gwerth at fywydau unigolion.

Jay yw Rheolwr Cynllunio a Pherfformiad Sefydliad y Galon ac mae’n arbenigo mewn cynllunio strategol a gweithredol, monitro perfformiad, rheoli risg a llywodraethu corfforaethol.

Dechreuodd ei yrfa fel gweithiwr i Aura ac mae’n dal yn frwdfrydig dros ei genhadaeth a gwaith ei hen gydweithwyr.

Ar ôl dechrau fel gwirfoddolwr yn 2009 mae Dan bellach yn Swyddog Datblygu Hamdden yn Aura. Fel sefydliad ym mherchnogaeth y gweithwyr, Dan yw cynrychiolydd y gweithlu ar y Bwrdd ac mae’n gyfrifol am sicrhau bod ‘llais’ ei gydweithwyr yn cael ei chlywed yn y broses o wneud penderfyniadau.

Mae gan Dan brofiad o raglenni dan nawdd grantiau, ynghyd â llwyth o wybodaeth am gymunedau lleol sy’n cael eu gwasanaethu gan Aura.

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr dan Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014 (Rhif cofrestru 7610). Cyfeiriad y Swyddfa Gofrestredig yw Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Gorllewin Ffordd Caer, Queensferry, Sir y Fflint, CH5 1SA.

Back To Top