Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig yn Gymdeithas Budd Cymunedol ac yn gwbl ymroddedig i gydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) sy’n dod i rym o 25 Mai 2018.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn egluro sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau.

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu amdanoch chi?
Rydym yn casglu gwybodoaeth amdano

Sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth amdanoch chi?
Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch er mwyn sicrhau y gallwn ddarparu profiad Gwirfoddoli diogel a

  • Ein galluogi i gyfathrebu gyda chi i ddod yn rhan o Dîm Gwirfoddoli Cymru Aura.
  • ein galluogi i reoli eich Proffil Gwirfoddoli yn effeithiol a sicrhau bod eich manylion yn gyfredol;
  • Monitro eich cynnydd fel Gwirfoddolwr;
  • Rhoi gwybod i chi am Brofiadau Gwirfoddoli newydd;
  • Eich darparu â chyfleoedd Addysg Hyfforddi ar gyfer eich Datblygiad;
  • Cysylltu â chi ynglŷn â Digwyddiadau Gwirfoddoli newydd;
  • rhoi gwybod i chi am y datblygiadau diweddaraf yn ein Newyddlen Gwirfoddolwyr.

Mae’n bosib y byddwn yn cysylltu â chi hefyd am gynnyrch a gwasanaethau rydym yn eu cynnig os byddwn yn meddwl y byddant o ddiddordeb i chi, os ydych wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

Ni fydd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig yn rhannu eich gwybodaeth ar gyfer dibenion marchnata gyda chwmnïau’r tu allan i Grŵp Aura. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo neu ei rhannu gydag unrhyw sefydliad arall y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA).

Gwasanaethau Marchnata Aura                                                             

Hoffem anfon gwybodaeth atoch am gynhyrchion a gwasanaethau Aura a allai fod o ddiddordeb i chi.

Os hoffech i Aura anfon rhagor o wybodaeth atoch, yna cliciwch ar y dolenni cyswllt isod i wneud eich dewisiadau.

Gwasanaethau Hamdden

Os ydych wedi cytuno i gael y math hwn o farchnata, gallwch ddewis i roi’r gorau i hyn yn ddiweddarach.
Mae gennych hawl ar unrhyw adeg i’n hatal rhag cysylltu â chi am resymau marchnata.
Os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi oherwydd rhesymau marchnata mwyach, cliciwch ar y dolenni cyswllt isod i ddiwygio eich dewisiadau.

Gwasanaethau Hamdden

Mynediad at eich gwybodaeth a chywiro

Mae gennych hawl i gael copi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os hoffech gopi o’ch holl wybodaeth bersonol, neu rywfaint ohoni, cysylltwch â ni. 

Eich hawliau                      

Mae’r GDPR yn sicrhau eich bod â’r hawl i’r canlynol:

Yr hawl i gael gwybod:  I wybod pwy ydym ni, pam rydym yn dal eich gwybodaeth a sut byddwn yn ei defnyddio. Rhaid i ni egluro hyn mewn ffordd glir a synhwyrol

Yr hawl i gael mynediad :  I gael cadarnhad ein bod yn dal gwybodaeth amdanoch ac i ofyn am fynediad at yr wybodaeth honno ar unrhyw adeg

Yr hawl i gywiro :  Os yw’r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, gallwch ofyn i ni ei newid.

Yr hawl i ddileu :  Gallwch ofyn am gael dileu eich gwybodaeth o’n systemau, ac oni bai bod rhesymau pwysig dros ei chadw, rhaid i ni gytuno

Yr hawl i gyfyngu ar brosesu :  Gallwch ofyn i ni ddal ychydig yn unig o wybodaeth amdanoch, ac nad ydym yn gwneud unrhyw beth arall gyda’r wybodaeth.

Yr hawl i gludo data :  Gallwch ofyn i ni am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch a’i hailddefnyddio at eich dibenion eich hun.

Yr hawl i wrthod :  Os nad ydych yn teimlo ein bod yn defnyddio eich gwybodaeth yn y ffordd gywir, yna fe allwch roi gwybod i ni.

Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio’n awtomataidd. Os ydym wedi gwneud penderfyniadau amdanoch drwy ddefnyddio systemau cyfrifiadurol neu awtomataidd nad oedd yn cynnwys unrhyw ymyrraeth ddynol, yna gallwch roi wybod i ni eich bod yn anhapus a gofyn ein bod yn adolygu’r penderfyniad.

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd

Rydym yn parhau i adolygu ein polisi preifatrwydd a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf 10 Ebrill 2018.

Sut i gysylltu â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd neu wybodaeth sydd gennym amdanoch:

E-bost:  leisurestrategy@aura.wales
Ysgrifennwch at: Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Chester Road West, Quensfeery, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 1SA

Os ydych yn teimlo ar unrhyw adeg bod eich gwybodaeth wedi’i cham-drin gan Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig, yna gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ar eu gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.