Cymdeithas Budd Cymunedol yw Aura Leisure and Libraries Ltd ac mae’n ymrwymo’n llawn i gydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) sy’n dod i rym ar 25ain Mai 2018.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn gennych pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau.

Pa wybodaeth a gasglwn amdanoch?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn cofrestru gyda ni i gyrchu ein gwasanaethau a chynhyrchion.

Wrth benderfynu pa wybodaeth bersonol i’w casglu, defnyddio a chadw, rydym yn ymrwymo i wneud yn siŵr y byddwn:

  • Ddim ond yn casglu, cadw a defnyddio gwybodaeth bersonol lle bo’n angenrheidiol a theg gwneud hynny.
  • Cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel a saff.
  • Cael gwared ar unrhyw wybodaeth bersonol mewn ffordd ddiogel pan nad oes ei hangen mwyach.
  • Bod yn agored gyda chi am y ffordd rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth a gyda phwy rydym yn ei rhannu; a
  • Mabwysiadu a chynnal safonau uchel o ymarfer gorau wrth ymdrin ag unrhyw wybodaeth bersonol.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu’r gwasanaethau gofynnol, cynnal a chadw cofnodion cywir, ac, os byddwch yn cytuno, anfon gwybodaeth marchnata atoch am ddigwyddiadau neu wasanaethau a gynigwn.

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth pan fyddwch yn llenwi arolygon cwsmeriaid, rhoi adborth a chymryd rhan mewn cystadlaethau o’ch gwirfodd. Cesglir gwybodaeth am y defnydd o’r wefan drwy ddefnyddio cwcis.

Sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth amdanoch?

Mae’r wybodaeth a gasglwn amdanoch yn angenrheidiol er mwyn perfformio’r contract sydd rhyngom.

Caiff ei defnyddio:

  • at y diben y bu ichi ddarparu’r wybodaeth, h.y. bod yn aelod o’r gwasanaeth llyfrgell;
  • i’n galluogi i gyfathrebu gyda chi, a rhoi ichi wasanaethau llyfrgell saff y gallwch eu mwynhau;
  • i’n galluogi ni i reoli eich cyfrif cwsmer yn effeithiol, ac i sicrhau bod unrhyw ffioedd a gaiff eu codi arnoch fel aelod o’r llyfrgell yn cael eu casglu;
  • i fonitro ein perfformiad wrth ddarparu gwasanaethau i chi;
  • i gasglu gwybodaeth ystadegol i’n caniatáu i gynllunio’r gwasanaethau a ddarperir yn y dyfodol a chael eich barn am ein gwasanaethau.

Hefyd, efallai y byddwn yn cysylltu â chi am gynhyrchion a gwasanaethau eraill rydym yn eu cynnig a allai fod o ddiddordeb i chi, os ydych wedi rhoi eich caniatâd i ni wneud hynny.

Ni fydd Aura L&L Ltd yn rhannu eich gwybodaeth at ddibenion marchnata gyda chwmnïau tu allan i’r Grŵp Aura. Ni chaiff eich gwybodaeth ei throsglwyddo na’i rhannu gydag unrhyw sefydliad tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (EEA).

Pan fyddwch yn cofrestru gyda’n gwasanaethau llyfrgell cedwir eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel ar system rheoli llyfrgell a rennir sy’n storio cofnodion benthycwyr ar gronfa ddata.  Partneriaeth yw hon rhwng awdurdodau Llyfrgell Cymru. Mae ein gwasanaethau’n gweithio gyda’i gilydd i rannu costau a chynnig gwasanaethau gwell i gwsmeriaid.  

Dim ond at ddibenion rheoli eich defnydd o’r gwasanaeth y caiff eich data ei ddefnyddio a gwneir hynny mewn ffordd sy’n amddiffyn eich preifatrwydd.

Hefyd, gall eich data fod yn hygyrch i gyflenwyr ein systemau rheoli llyfrgell. Mae’r cyflenwyr hyn wedi ymrwymo i ymdrin â data’n unol â gofynion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), a dim ond i’r graddau sydd eu hangen i gynnal y systemau rheoli llyfrgell y byddant yn gwneud hynny.

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth i unrhyw 3ydd parti, ar wahân i lle bo hynny’n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Byddwn yn sicrhau na fydd yr wybodaeth hon yn cael ei chadw’n hirach na sydd rhaid i ddarparu’r gwasanaethau hyn i chi. Efallai bod eithriadau’n berthnasol i’r prosesu at ddibenion hanesyddol, ystadegol neu wyddonol. Lle bo hyn yn wir, bydd y data perthnasol yn cael ei wneud yn ddienw’n gyntaf i ddileu unrhyw nodweddion personol i chi.

Pan fyddwn yn cael gwared ar wybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hynny mewn ffordd ddiogel.

Marchnata Gwasanaethau Aura

Hoffwn anfon gwybodaeth atoch am gynhyrchion a gwasanaethau Aura a allai fod o ddiddordeb i chi.

Os hoffech i Aura anfon rhagor o wybodaeth atoch, yna ticiwch y dolenni isod ac optio i mewn i’ch dewisiadau.

Gwasanaethau hamdden

Os ydych wedi cytuno i dderbyn y math yma o farchnata, gallwch optio allan yn ddiweddarach.
Mae gennych hawl i’n stopio ni rhag cysylltu â chi at ddibenion marchnata unrhyw bryd.
Os nad ydych mwyach yn dymuno i ni gysylltu â chi at ddibenion marchnata, cliciwch ar y dolenni isod i ddiwygio eich dewisiadau personol.

Gwasanaethau hamdden

Mynediad at eich gwybodaeth a chywiro

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi. Os hoffech gopi o ran o’ch gwybodaeth bersonol, neu’r holl wybodaeth bersonol, cysylltwch â ni.

Eich Hawliau

Mae’r GDPR yn gwneud yn siŵr bod gennych yr hawl i’r canlynol:

Yr hawl i gael gwybod: I wybod pwy ydym ni, pam bod gennym eich gwybodaeth a sut y byddwn yn ei defnyddio. Rhaid i ni esbonio hyn mewn ffordd glir a synhwyrol

Hawl mynediad: I gael cadarnhad ein bod yn meddu ar wybodaeth amdanoch ac i ofyn am fynediad at yr wybodaeth honno ar unrhyw adeg

Yr hawl i gywiro: Os nad yw’r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn gywir neu’n gyflawn, gallwch ofyn i ni ei newid

Yr hawl i ddileu: Gallwch ofyn i’ch gwybodaeth gael ei thynnu oddi ar ein systemau, ac oni bai bod yna resymau pwysig dros ei chadw, rhaid i ni gytuno

Yr hawl i gyfyngu ar prosesu: Gallwch ofyn i ni ddim ond cadw rhywfaint o’ch gwybodaeth ac i ni beidio â gwneud dim arall gyda hi

Yr hawl i gludadwyedd data: Gallwch ofyn i ni am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch a’i hailddefnyddio at eich dibenion ein hunan

Yr hawl i wrthod: Os nad ydych yn teimlo ein bod yn defnyddio eich gwybodaeth yn y ffordd iawn, gallwch roi gwybod i ni.

Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio: Os ydym wedi gwneud penderfyniadau amdanoch drwy ddefnyddio systemau cyfrifiadurol neu awtomataidd nad ydynt wedi cynnwys unrhyw ymyrraeth ddynol, yna gallwch roi gwybod i ni nad ydych yn hapus a gofyn i’r penderfyniad gael ei adolygu.

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd

Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd ac fe roddwn unrhyw ddiweddariadau ar y wefan hon. Cafodd y polisi preifatrwydd hwn ei ddiweddaru diwethaf ar 24fed Mai 2018.

Sut i gysylltu â ni Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd neu wybodaeth sydd gennym amdanoch:

E-bost: aura.wales@flintshire.gov.uk
Ysgrifennwch i: Aura Leisure & Libraries Limited,
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy,
Chester Road West,
Queensferry,
Glannau Dyfrdwy,
Sir Y Fflint,
CH5 1SA

Os byddwch yn teimlo unrhyw bryd bod eich gwybodaeth wedi’i cham-drin gan Aura L&L Ltd gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ar eu gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.