Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig yn Gymdeithas Budd Cymunedol ac yn gwbl ymroddedig i gydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) sy’n dod i rym o 25 Mai 2018.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn egluro sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau.

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu amdanoch chi?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn cofrestru gyda ni i gael mynediad at ein gwasanaethau a chynhyrchion.

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth pan fyddwch yn cwblhau arolygon cwsmeriaid yn wirfoddol, yn rhoi adborth ac yn cyfranogi mewn cystadlaethau. Mae gwybodaeth am ddefnydd o wefannau’n cael ei chasglu’n defnyddio cwcis.

 

Sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth amdanoch chi?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch i sicrhau ein bod yn gallu rhoi gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd diogel a llawn mwynhad i chi, i reoli ein cyfrifon cwsmeriaid i bob pwrpas, ac os ydych chi’n cytuno, i gysylltu â chi am gynhyrchion a gwasanaethau eraill a gynigiwn, yr ydym ni’n meddwl a fyddai o ddiddordeb i chi.

Ni fydd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig yn rhannu eich gwybodaeth ar gyfer dibenion marchnata gyda chwmnïau’r tu allan i Grŵp Aura. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo neu ei rhannu gydag unrhyw sefydliad arall y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA).

 

Marchnata Gwasanaethau Aura

Hoffem anfon gwybodaeth atoch am gynhyrchion a gwasanaethau Aura a allai fod o ddiddordeb i chi.

Os hoffech i Aura anfon rhagor o wybodaeth atoch, yna cliciwch ar y dolenni cyswllt isod i wneud eich dewisiadau.

Gwasanaethau Hamdden

Os ydych wedi cytuno i gael y math hwn o farchnata, gallwch ddewis i roi’r gorau i hyn yn ddiweddarach.

Mae gennych hawl ar unrhyw adeg i’n hatal rhag cysylltu â chi am resymau marchnata.

Os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi oherwydd rhesymau marchnata mwyach, cliciwch ar y dolenni cyswllt isod i ddiwygio eich dewisiadau.

Gwasanaethau Hamdden

 

Mynediad at eich gwybodaeth a chywiro

Mae gennych hawl i gael copi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os hoffech gopi o’ch holl wybodaeth bersonol, neu rywfaint ohoni, cysylltwch â ni.

 

Eich hawliau

Mae’r GDPR yn sicrhau eich bod â’r hawl i’r canlynol:

Yr hawl i gael gwybod : I wybod pwy ydym ni, pam rydym yn dal eich gwybodaeth a sut byddwn yn ei defnyddio. Rhaid i ni egluro hyn mewn ffordd glir a synhwyrol

Yr hawl i gael mynediad : I gael cadarnhad ein bod yn dal gwybodaeth amdanoch ac i ofyn am fynediad at yr wybodaeth honno ar unrhyw adeg

Yr hawl i gywiro : Os yw’r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, gallwch ofyn i ni ei newid.

Yr hawl i ddileu : Gallwch ofyn am gael dileu eich gwybodaeth o’n systemau, ac oni bai bod rhesymau pwysig dros ei chadw, rhaid i ni gytuno

Yr hawl i gyfyngu ar brosesu : Gallwch ofyn i ni ddal swm cyfyngedig o wybodaeth amdanoch, ac nad ydym yn gwneud unrhyw beth arall gyda hi.

Yr hawl i gludo data : Gallwch ofyn i ni am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch a’i hailddefnyddio at eich dibenion eich hun.

Yr hawl i wrthod : Os nad ydych yn teimlo ein bod yn defnyddio eich gwybodaeth yn y ffordd gywir, yna fe allwch roi gwybod i ni.

Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio’n awtomataidd. : Os ydym wedi gwneud penderfyniadau amdanoch drwy ddefnyddio systemau cyfrifiadurol neu awtomataidd nad oedd yn cynnwys unrhyw ymyrraeth ddynol, yna gallwch roi wybod i ni eich bod yn anhapus a gofyn ein bod yn adolygu’r penderfyniad.

 

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd

Rydym yn parhau i adolygu ein polisi preifatrwydd a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf 10 Ebrill 2018.

 

Sut i gysylltu â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd neu wybodaeth sydd gennym amdanoch:

E-bost: leisurestrategy@aura.wales

Ysgrifennwch at: Aura Leisure & Libraries Limited,
Deeside Leisure Centre,
Chester Road West,
Queensferry,
Deeside,
Flintshire,
CH5 1SA

Os ydych yn teimlo ar unrhyw adeg bod eich gwybodaeth wedi’i cham-drin gan Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig, yna gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ar eu gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.