skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Polisi Preifatrwydd

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig yn gwbl ymroddedig i gydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a ddaeth i rym o 25 Mai 2018.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn egluro sut rydym yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau.

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu amdanoch chi?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn cofrestru gyda ni i gael mynediad at ein gwasanaethau a chynhyrchion.

Tra’n penderfynu pa wybodaeth bersonol i’w gasglu, ei ddefnyddio a’i gadw, rydym ni’n ymroddedig i sicrhau y byddwn:

 • Dim ond yn casglu, cadw a defnyddio gwybodaeth bersonol, lle bo’n angenrheidiol ac yn deg i wneud hynny;
 • Yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel a saff;
 • Yn cael gwared ar unrhyw wybodaeth bersonol yn ddiogel pan nad oes ei angen bellach;
 • Yn agored gyda chi ynglŷn â sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a gyda phwy rydym yn ei rannu; ac
 • Yn mabwysiadu a chynnal safonau uchel o arfer orau wrth ymdrin ag unrhyw wybodaeth bersonol.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu’r gwasanaethau y gofynnwyd amdanynt, cadw cofnodion cywir, ac os byddwch chi’n cytuno yn anfon gwybodaeth farchnata atoch chi am ddigwyddiadau neu wasanaethau rydym ni’n eu cynnig.

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth pan fyddwch yn cwblhau arolygon cwsmeriaid yn wirfoddol, yn rhoi adborth ac yn cyfranogi mewn cystadlaethau. Mae gwybodaeth am ddefnydd o wefannau’n cael ei chasglu’n defnyddio cwcis.

CWCI DISGRIFIAD
cookielawinfo-checkbox-analytics Mae’r cwci yma wedi’i osod gan ategyn Cydsyniad Cwcis GDPR. Defnyddir y cwci i storio cydsyniad y defnyddiwr â’r cwcis yn y categori “Analytig”.
cookielawinfo-checkbox-functional Mae’r cwci yma wedi’i osod gan Gydsyniad Cwcis GDPR i gofnodi cydsyniad y defnyddiwr â’r cwcis yn y categori “Gweithgaredd”.
cookielawinfo-checkbox-necessary Mae’r cwci yma wedi’i osod gan ategyn Cydsyniad Cwcis GDPR. Defnyddir y cwci i storio cydsyniad y defnyddiwr â’r cwcis yn y categori “Angenrheidiol”.
cookielawinfo-checkbox-others Mae’r cwci yma wedi’i osod gan ategyn Cydsyniad Cwcis GDPR. Defnyddir y cwci i storio cydsyniad y defnyddiwr â’r cwcis yn y categori “Arall”.
cookielawinfo-checkbox-performance Mae’r cwci yma wedi’i osod gan ategyn Cydsyniad Cwcis GDPR. Defnyddir y cwci i storio cydsyniad y defnyddiwr â’r cwcis yn y categori “Perfformiad”.
viewed_cookie_policy Mae’r cwci wedi’i osod gan ategyn Cydsyniad Cwcis GDPR a chaiff ei ddefnyddio i storio pa un ai yw’r defnyddiwr wedi cydsynio â’r defnydd o gwcis. Nid yw’n stori unrhyw ddata personol.

Sut byddwn yn defnyddio’r wybodaeth amdanoch chi?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch i sicrhau ein bod yn gallu rhoi gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd diogel a llawn mwynhad i chi, i reoli ein cyfrifon cwsmeriaid i bob pwrpas, ac os ydych chi’n cytuno, i gysylltu â chi am gynhyrchion a gwasanaethau eraill a gynigiwn, yr ydym ni’n meddwl a fyddai o ddiddordeb i chi.

Ni fydd Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig yn rhannu eich gwybodaeth ar gyfer dibenion marchnata gyda chwmnïau’r tu allan i Grŵp Aura.

Mae’r wybodaeth rydym ni’n ei gasglu amdanoch chi yn angenrheidiol ar gyfer perfformiad y contract rhyngom ni. Caiff ei ddefnyddio:

 • At y diben y cafodd yr wybodaeth ei ddarparu h.y. i fod yn aelod o’r gwasanaeth llyfrgell neu ein canolfannau hamdden;
 • I’n galluogi ni i gyfathrebu gyda chi, a darparu gwasanaethau diogel a phleserus i chi;
 • I’n galluogi ni i reoli eich cyfrif cwsmer yn effeithiol, ac i sicrhau bod modd casglu unrhyw ffioedd allai godi fel aelod o’r llyfrgell neu’r gwasanaeth hamdden;
 • I fonitro ein perfformiad yn darparu gwasanaethau i chi; ac
 • I gasglu gwybodaeth ystadegol i’n galluogi i gynllunio darpariaeth y gwasanaeth yn y dyfodol ac i’n galluogi i gasglu eich barn am ein gwasanaethau.

Pan fyddwch chi’n cofrestru gyda’n gwasanaethau llyfrgell mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei gadw’n ddiogel ar system rheoli llyfrgelloedd a rennir sy’n storio cofnodion y benthyciwr ar gronfa ddata. Dyma bartneriaeth rhwng awdurdodau Llyfrgelloedd Cymru. Mae ein gwasanaethau yn cydweithio i rannu costau a chynnig gwasanaethau gwell i gwsmeriaid. Dim ond at ddibenion rheoli eich defnydd llyfrgell y bydd eich data’n cael ei ddefnyddio, a bydd yn cael ei ddefnyddio mewn modd sydd yn amddiffyn eich preifatrwydd.

Fe all eich data fod yn hygyrch i gyflenwyr ein systemau rheoli llyfrgelloedd hefyd. Mae’r cyflenwyr yma wedi ymrwymo i drin data yn unol â gofynion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, a bydd ond yn gwneud hynny i’r graddau sydd ei angen er mwyn cynnal systemau rheoli’r llyfrgelloedd.

Pan fyddwch chi’n cofrestru gyda’n canolfannau hamdden mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei gadw’n ddiogel ar system rheoli llyfrgelloedd sy’n storio cofnodion y benthyciwr ar gronfa ddata. Dim ond at ddibenion rheoli eich cyfrif hamdden y bydd eich data’n cael ei ddefnyddio, a bydd yn cael ei ddefnyddio mewn modd sydd yn amddiffyn eich preifatrwydd.

Fe all eich data fod yn hygyrch i gyflenwr ein systemau rheoli hamdden hefyd. Mae’r cyflenwr wedi ymrwymo i drin data yn unol â gofynion Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, a bydd ond yn gwneud hynny i’r graddau sydd ei angen er mwyn cynnal systemau rheoli hamdden.

Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth i drydydd parti, oni bai ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i wneud fel arall.

Byddwn yn sicrhau nad yw’r wybodaeth yma’n cael ei chadw’n hirach nag sy’n angenrheidiol er mwyn darparu’r gwasanaethau yma i chi. Gall eithriadau fod yn berthnasol i’r gwaith prosesu at ddibenion hanesyddol, ystadegol neu wyddonol. Os mai dyma’r achos bydd y data perthnasol yn cael ei wneud yn ddienw yn gyntaf er mwyn cael gwared ar unrhyw nodweddion adnabod.

Pan fyddwn ni’n cael gwared ar wybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hynny mewn modd diogel.

Dewisiadau Cyfathrebu

Cwsmeriaid sydd yn dewis optio i mewn ac yn cytuno i dderbyn gwybodaeth farchnata am ddigwyddiadau neu wasanaethau rydym ni’n eu cynnig fydd y cyntaf i glywed am:

 • Ddosbarthiadau a gweithgareddau newydd
 • Lleoedd sydd ar gael mewn sesiynau poblogaidd
 • Dyddiadau talu am gyrsiau
 • Cynigion arbennig a gostyngiadau

Sut ydw i’n diweddaru fy manylion personol a dewisiadau marchnata?

Yn gyntaf byddwch angen eich ID Aelodaeth a rhif PIN drwy e-bostio info@aura.wales neu ffonio 01352 70243001352 702436 (Llun – Gwener, 8:30am – 5:00pm) gan roi eich rhif cerdyn Aura i ni, dyddiad geni, cod post a chyfeiriad e-bost dilys. Mae rhif eich cerdyn Aura yn cychwyn â ‘FLS’ neu ‘ALL’ ac mae wedi ei osod o dan y cod bar.

 • EWCH i ARCHEBU AR-LEIN
 • Rhowch eich ID Aelodaeth a Rhif PIN
 • Ar ôl mewngofnodi, ewch i’r adran ‘Fy Nghyfrif’ a dewis o bump tab dewis:
 1. Manylion Cyffredinol
 2. Newid PIN
 3. Manylion Cyfeiriad
 4. Gwybodaeth Ychwanegol
 5. Dymuniadau

Yn y tab ‘Dymuniadau’ mae yna bum dull y bydd Aura yn dymuno cysylltu â chi o bosibl: E-bost, Post, SMS, Cyfryngau Cymdeithasol a dros y Ffôn. Dewiswch eich dewisiadau marchnata drwy glicio ar y croesau presennol (sy’n golygu eich bod wedi optio allan ar hyn o bryd). Wrth glicio ar groes bydd yn troi mewn i dic (sy’n golygu eich bod nawr optio i mewn) ac i’r gwrthwyneb. Unwaith y byddwch wedi diweddaru eich dewisiadau personol, cofiwch arbed y newidiadau os gwelwch yn dda.

Os ydych wedi cytuno i dderbyn gwybodaeth farchnata, gallwch ddewis i optio allan yn ddiweddarach.

Eich Hawliau

Mae’r GDPR yn sicrhau eich bod â’r hawl i’r canlynol:

Yr hawl i gael gwybod :
I wybod pwy ydym ni, pam rydym yn dal eich gwybodaeth a sut byddwn yn ei defnyddio. Rhaid i ni egluro hyn mewn ffordd glir a synhwyrol.

Yr hawl i gael mynediad:
I gael cadarnhad ein bod yn dal gwybodaeth amdanoch ac i ofyn am fynediad at yr wybodaeth honno ar unrhyw adeg.

Yr hawl i gywiro:
Os yw’r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, gallwch ofyn i ni ei newid.

Yr hawl i ddileu:
Gallwch ofyn am gael dileu eich gwybodaeth o’n systemau, ac oni bai bod rhesymau pwysig dros ei chadw, rhaid i ni gytuno.

Yr hawl i gyfyngu ar brosesu:
Gallwch ofyn i ni ddal swm cyfyngedig o wybodaeth amdanoch, ac nad ydym yn gwneud unrhyw beth arall gyda hi.

Yr hawl i gludo data:
Gallwch ofyn i ni am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch a’i hailddefnyddio at eich dibenion eich hun.

Yr hawl i wrthod:
Os nad ydych yn teimlo ein bod yn defnyddio eich gwybodaeth yn y ffordd gywir, yna fe allwch roi gwybod i ni.

Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio’n awtomataidd:
Os ydym wedi gwneud penderfyniadau amdanoch drwy ddefnyddio systemau cyfrifiadurol neu awtomataidd nad oedd yn cynnwys unrhyw ymyrraeth ddynol, yna gallwch roi wybod i ni eich bod yn anhapus a gofyn ein bod yn adolygu’r penderfyniad.

Newidiadau i'n Polisi Preifatrwydd

Rydym yn parhau i adolygu ein Polisi Preifatrwydd a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ym mis Gorffennaf 2021.

Sut i gysylltu â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein Polisi Preifatrwydd neu wybodaeth sydd gennym amdanoch:

E-bost: leisurestrategy@aura.wales

Ysgrifennwch at:

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Gorllewin Ffordd Caer
Queensferry
Glannau Dyfrdwy
Sir y Fflint
CH5 1SA
Os ydych yn teimlo ar unrhyw adeg bod eich gwybodaeth wedi’i cham-drin gan Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig, yna gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ar eu gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.
Back To Top