Annwyl Gwsmer Gwerthfawr

Newid i’ch Taliad Debyd Uniongyrchol Sglefrio Iâ

Mae pris ein haelodaeth sglefrio iâ misol wedi bod yr un fath ers sawl blwyddyn. Yn anffodus, oherwydd cynnydd mewn prisiau gweithredu, nid oes modd i ni barhau gyda’r cynllun ‘Rhewi Prisiau’ ar ffioedd aelodaeth ein cyfleusterau rhew.  Mae costau cyfleusterau wedi cynyddu’n sylweddol yn y deuddeg mis diwethaf, gyda chynnydd o 20% mewn costau nwy a 14% mewn costau trydan. Oherwydd hyn, o 19ed Lonawr 2020, bydd eich Debyd Uniongyrchol Misol am Ice Premier + Patch Junior yn cynyddu o £30 i £34.Bydd y cynnydd hwn mewn pris yn dod â’r swm yr ydych yn ei dalu bob mis yn unol â’r tariff newydd ar gyfer 2020.

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura wedi ymrwymo i gynnal a gwella cyfleusterau hamdden i’w cwsmeriaid. Hyd yma, rydym wedi buddsoddi dros £3 miliwn gan gynnwys yr ystafell ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug, yr ystafell ffitrwydd a’r ystafelloedd newid ym mhwll nofio Pafiliwn Jade Jones, y Fflint, prosiectau amrywiol yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ac rydym yn y broses o geisio ailwampio Llyfrgell y Fflint ar hyn o bryd.

Cofiwch fod Aura yn sefydliad elusennol, ac yn cael ei weithredu er budd cymunedau lleol. Gan ein bod yn gymdeithas di-elw, caiff ein cyllid ei ail-fuddsoddi i mewn i gyfleusterau a gwasanaethau i wella profiad y cwsmer ac i gynnal a gwella’r cynnig i genedlaethau’r dyfodol.

Nid oes rhaid i chi wneud dim byd i barhau i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y newid, ffoniwch 01352 702436.

Yn gywir,
Paul Jones
Rheolwr Perfformiad a Gwella Busnes

Y Warant Debyd Uniongyrchol

  • Mae’r Warant hon yn cael ei chynnig gan bob banc a chymdeithas adeiladu sy’n derbyn cyfarwyddiadau i dalu Debyd Uniongyrchol.
  • Os bydd unrhyw newid yn symiau, dyddiadau neu amlder eich Debyd Uniongyrchol, bydd Aura Leisure & Libraries Ltd yn rhoi gwybod i chi 10 diwrnod gwaith cyn i’ch cyfrif gael ei ddebydu, neu fel y cytunwyd fel arall. Os byddwch chi’n gofyn i Aura Leisure & Libraries Ltd gasglu taliad, bydd cadarnhad o’r swm a’r dyddiad yn cael ei roi i chi pan wneir y cais.
  • Os caiff gwall ei wneud o ran talu eich Debyd Uniongyrchol gan Aura Leisure & Libraries Ltd neu eich banc neu gymdeithas adeiladu, mae hawl gennych i ad-daliad llawn yn syth o’r swm a dalwyd o’ch banc neu gymdeithas adeiladu.
  • Os byddwch yn cael ad-daliad nad oes gennych hawl iddo rhaid i chi ei dalu’n ôl pan fydd Aura Leisure & Libraries Ltd yn gofyn i chi wneud hynny.
  • Gallwch ganslo Debyd Uniongyrchol unrhyw bryd drwy gysylltu â’ch banc neu gymdeithas adeiladu. Efallai y bydd angen cadarnhad ysgrifenedig. Rhowch wybod i ninnau hefyd, os gwelwch yn dda.