Recriwtio Aelodau Bwrdd
Swyddi Anweithredol

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf

“Mwy o Bobl, Mwy o Feddyliau a Chyrff Actif, yn Fwy Aml”

 • Ydych chi’n frwdfrydig am sefydliadau dielw?
 • Ydych chi’n weithiwr proffesiynol o safon uchel sydd â phrofiad ym maes busnes cymdeithasol?
 • Ydi gwerthoedd cymdeithasol yn bwysig i chi ac a allwch chi ddefnyddio eich arbenigedd er budd ein cymunedau lleol? 
 • Allwch chi helpu i lywio ein gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth gyda’ch angerdd a’ch egni?
 • Ydych chi eisiau  bod yn rhan o sefydliad uchelgeisiol, arloesol a dynamig?
 • Ydych chi’n gobeithio ymestyn eich profiad cyfredol neu ennill profiad newydd fel aelod o Fwrdd?

YDYCH? –  Dyma gyfle gwych i chi gefnogi eich cymuned leol ac rydym eisiau clywed oddi wrthych!

Mae Aura’n chwilio am bobl fedrus a phrofiadol i ymuno â’r Bwrdd.

Mae Aura yn sefydliad elusennol, nid er elw sydd, ers 1 Medi 2017, wedi bod yn gyfrifol am reoli’r rhan fwyaf o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd yr oedd Cyngor Sir y Fflint yn arfer gofalu amdanynt.  Dyma’r sefydliad cyntaf o’i fath yn y DU sydd a’i fryd ar fod yn arweinydd y sector yn y dyfodol.

Mae Aura’n cael ei lywodraethu gan y Bwrdd Anweithredol sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol lleol sydd yn gwirfoddoli i wneud y gwaith oherwydd  eu bod yn teimlo’n angerddol ynglŷn â chynnal a gwella canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a threftadaeth leol.

Mae gan Aura bortffolio helaeth sy’n cynnwys canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a gwasanaethau gwybodaeth, amgueddfeydd, datblygiadau chwaraeon, gwasanaethau atgyfeirio ar gyfer ymarfer corff, iechyd a ffitrwydd, nofio, rinc sglefrio, gweithgareddau ysgolion a chlybiau gwyliau, gweithgareddau clwb a hyfforddiant a datblygiad.

Byddem yn croesawu mynegiannau o ddiddordeb a cheisiadau gan unigolion sydd â sgiliau meddwl strategol a chlir, yr uchelgais a’r ymroddiad i yrru Aura yn ei flaen, y ddealltwriaeth a’r gallu i werthuso materion cymdeithasol a masnachol a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol fel rhan o dîm, a syniadau arloesol. 

Rydym yn dymuno ychwanegu at set sgiliau’r bwrdd presennol ac yn edrych yn benodol am geisiadau gan bobl sydd â phrofiad cyfredol/blaenorol o fod ar Fwrdd a’r rhai sydd ag arbenigedd yn unrhyw un o’r meysydd canlynol:

 • Cyllid
 • Marchnata
 • Chwaraeon, Hamdden, Llyfrgelloedd neu Dreftadaeth
 • Adnoddau Dynol
 • Strategaeth a Chynllunio Busnes

Fodd bynnag, nid yw hon yn rhestr lawn ac fe groesawir sgiliau priodol eraill.

Mae swyddi ar ein Bwrdd yn wirfoddol a thelir treuliau priodol.

Os hoffech chi drafod aelodaeth o’r Bwrdd ymhellach mae croeso ichi gysylltu â sara.mogel@aura.wales (Cadeirydd) neu mike.welch@aura.wales (Prif Weithredwr).

I gael pecyn gwybodaeth cysylltwch â linda.bletcher@aura.wales.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Awst 2021.

Mae Aura’n gyflogwr cyfle cyfartal.  Mae’n croesawu ceisiadau gan bawb beth bynnag yw eu tarddiad ethnig, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, crefydd/cred neu oedran. Rydym ni wedi ymrwymo i greu Bwrdd sy’n hollol gynhwysol a chynrychioladol.