Recriwtio Aelod o’r Bwrdd
Swyddi Anweithredol

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf

Mwy o Bobl, Mwy o Feddyliau a Chyrff Egnïol, yn Fwy Aml

Ar 24 Medi 2019, enwyd Aura yn Fenter Gymdeithasol y Flwyddyn 2019 yn Seremoni Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru a gynhaliwyd yn Llandudno.  Cyn derbyn y wobr hon, enwyd Aura yn Enillydd categori ‘Menter Gymdeithasol sy’n Wynebu’r Defnyddwyr’.

Rydym yn awr yn chwilio am unigolion dawnus a phrofiadol i ymuno â’n cwmni dynamig ac sydd wedi ennill gwobrau.

 • Oes gennych ddawn entrepreneuraidd?
 •  A ydych yn weithiwr proffesiynol profiadol o safon uchel gyda golwg fasnachol?
 • Ydi gwerthoedd cymdeithasol yn bwysig i chi ac a allwch roi eich arbenigedd yn ôl i’n cymunedau lleol?  
 • Allwch chi lywio ein gwasanaethau Hamdden, Llyfrgelloedd a Threftadaeth yn y dyfodol gyda’ch brwdfrydedd a’ch egni?
 • Ydych am fod yn rhan o sefydliad uchelgeisiol, arloesol a deinamig sy’n eiddo i’r gweithwyr?
 • Ydych chi’n dymuno ymestyn eich profiad presennol o fod yn aelod o Fwrdd neu dderbyn profiad newydd o fod yn aelod o Fwrdd?

OS FELLY – Mae hwn yn gyfle gwych i gefnogi eich cymuned leol ac rydym eisiau clywed gennych chi!

 Mae Aura sydd yn sefydliad elusennol, dielw, wedi bod yn gyfrifol ers 1 Medi 2017, am reoli’r mwyafrif o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a weithredwyd yn flaenorol gan Gyngor Sir y Fflint.  Dyma un o’r cyntaf o’i fath yn y DU, ac mae’n anelu i fod yn arwain y sector yn y dyfodol.

 Mae rheolaeth Aura yn cael ei wneud gan Fwrdd Anweithredol sydd yn cynnwys pobl broffesiynol lleol sydd wedi ymrwymo i wirfoddoli eu hamser gan eu bod yn frwdfrydig am gynnal a gwella canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a gwasanaethau treftadaeth lleol.

Mae gan Aura bortffolio helaeth gan gynnwys canolfannau hamdden, gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth, amgueddfeydd, lleoedd chwarae, datblygiadau chwaraeon, atgyfeiriadau ymarfer corff, iechyd a ffitrwydd, nofio, llawr sglefrio, gweithgareddau ysgol a chlybiau gwyliau, gweithgareddau clwb a hyfforddiant a datblygu.

Rydym yn croesawu datganiadau o ddiddordeb a cheisiadau gan unigolion gyda sgiliau meddwl strategol a chlir, yr uchelgais a’r brwdfrydedd i yrru Aura yn ei flaen, dealltwriaeth a gallu i ddadansoddi materion cymdeithasol a masnachol, a’r gallu i gyfrannu’n effeithiol ac yn arloesol fel rhan o dîm.  

Rydym yn dymuno ategu at sgiliau’r Bwrdd presennol ac mae gennym ddiddordeb mewn derbyn ceisiadau gan unigolion gyda phrofiad presennol / blaenorol o fod ar Fwrdd a gydag arbenigedd mewn:

 • Llywodraethu
 • Iechyd
 • TG
 • Cyfreithiol
 • Marchnata
 • Busnes Cymdeithasol

Mae ein swyddi ar y Bwrdd yn wirfoddol gyda threuliau priodol.

I drafod y cyfle cyffrous hwn yn anffurfiol, cysylltwch â Mike Welch (Rheolwr Gyfarwyddwr) ar 01325 702452 neu Paul Jones (Rheolwr Gwella Busnes a Pherfformiad) ar 01352 702474.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Sul, 20 Hydref 2019.