0 I 4 OED – RHAGLEN – JIMMY BEAR & FRIENDS

Jimmy Bear

 Sesiynau Cymunedol Jimmy Bear

 Mae Sesiynau Cymunedol Jimmy Bear yn digwydd mewn amrywiol Ganolfannau Hamdden, adeiladau Cymunedol, Llyfrgelloedd a lleoliadau Cylchoedd Chwarae / Gofal Plant. Mae’r rhaglen yn gweithio’n unol â Fframwaith “Llythrennedd Corfforol” Chwaraeon Cymru. Mae Llythrennedd Corfforol yn angenrheidiol i ddatblygiad plentyn, fel mae’r wyddor yn angenrheidiol i ddarllen. Mae datblygu sgiliau symud sylfaenol a sgiliau chwaraeon sylfaenol yn bwysig er mwyn i blant deimlo’n dda am eu gweithgarwch corfforol yn eu sesiynau ymarfer corff yn yr ysgol ac mewn chwaraeon drwy gydol eu bywydau. Y nod yw annog plant i fod yn hyderus yn eu gallu ac i’w helpu i ddod o hyd i gariad at chwaraeon a ffordd egnïol ac iach o fyw.
Nod y Rhaglen yw:
• Darparu amgylchedd diogel
• Cael HWYL drwy chwaraeon
• Annog plant i ddefnyddio eu dychymyg
• Cymryd rhan ar lefel sy’n addas ar gyfer datblygiad pob plentyn unigol
• Annog a chanmol yn barhaus
• Darparu amrywiaeth o weithgareddau heriol
• Galluogi plentyn i gyflawni nodau llythrennedd corfforol a nodir gan Chwaraeon Cymru ar gyfer plant o dan 7
• Yr hawl i gael cyfle mewn chwaraeon waeth be fo’u maint, gallu, hil neu ryw

 

RHAGLEN LES IEUENCTID AC ANABLEDD

Disability Wellbeing Programme

Mae YDW yn rhaglen les ar atgyfeiriad sy’n cefnogi ymyrraeth gynnar ar gyfer pobl ifanc sy’n dioddef o anawsterau seicolegol neu gorfforol cymedrol, nad ydynt yn egniol ar hyn o bryd ac a hoffai wella eu hiechyd a’u lles drwy chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Bydd unigolion sy’n cael eu hatgyfeirio yn cael eu cysylltu â darpariaeth sy’n briodol, yn gefnogol, a bydd modd parhau i gymryd rhan gan ddatblygu y tu hwnt i gyfnod yr atgyfeiriad.
• Bydd pob unigolyn a atgyfeirir yn cael ei sgrinio gan weithwyr iechyd proffesiynol ar gyfer eu haddasrwydd i gymryd rhan yn y Rhaglen Les Ieuenctid ac Anabledd.
• Mae pob unigolyn a atgyfeirir yn derbyn gweithiwr cefnogi ac asesir pa lefel o gymorth sydd ei angen ar gyfer teulu ac / neu unigolyn penodol.
• Sesiynau a ariennir – fodd bynnag bydd hyn yn amrywio yn seiliedig ar anghenion dynodedig wrth asesu, ac yn dibynnu ar y gweithgaredd.
• Mae cymorth a gwybodaeth barhaol ar gael os yw unigolyn yn gymwys ai peidio

 

RHAGLEN CAMPAU’R DDRAIG

Dragon Sport logo

Rhaglen genedlaethol yw Campau’r Ddraig ar gyfer plant ysgol gynradd rhwng 7 ac 11 oed. Ethos y rhaglen yw i bobl ifanc ddatblygu sgiliau llythrennedd corfforol sy’n berthnasol i, ac y gellir eu trosglwyddo ar draws, amrywiaeth o wahanol chwaraeon.
Er mwyn cefnogi hyn, rydym ni yn Chwaraeon Sir y Fflint yn darparu sesiynau hyfforddi, gwyliau a digwyddiadau sy’n hwyl, yn ddiogel ac yn gynhwysol er mwyn ceisio sicrhau bod pob plentyn o oedran cynradd yn Sir y Fflint yn ‘gaeth i chwaraeon’.

Dyma flas o rai o’r mathau o chwaraeon rydym yn eu darparu:
• Athletau
• Criced
• Pêl-droed
• Golff
• Hoci
• Pêl-Rwyd
• Rygbi
• Tennis
• Pêl-fasged
• Chwaraeon Cadair Olwyn
• Codi Hwyl
• Pêl-law
• Rownderi
• Osgoi’r Bêl

Fel rhan o raglen Campau’r Ddraig rydym hefyd yn darparu The PlayMaker Award. Mae’r wobr hon yn gyflwyniad gwych i arweinyddiaeth ar gyfer disgyblion neu fyfyrwyr sy’n naw oed neu’n hŷn, ac mae wedi ei chynllunio i gael ei defnyddio mewn amrywiaeth o leoliadau addysgol. Cwrs undydd yw hwn ac mae’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth y dysgwr.
Mae Campau’r Ddraig hefyd yn darparu clybiau gwyliau cymunedol yn ystod gwyliau’r Haf ar gyfer plant 4 – 7 oed a 7 – 13 oed mewn amrywiol safleoedd ar draws y sir.

GWOBR ARWEINYDDION CHWARAE

Cwrs hanner diwrnod newydd yw’r Wobr Arweinyddion Chwarae, a’i nod yw datblygu arweinwyr maes chwarae ym mlynyddoedd 5/6, ac mae’n cynnwys modiwlau ar sgiliau arweinyddiaeth, gemau maes chwarae, iechyd a chynhwysiant.

 

Y FILLTIR DDYDDIOL (DAILY MILE)

Gweithgarwch corfforol cymdeithasol yw’r Filltir Ddyddiol, lle bydd plant yn rhedeg neu’n loncian, ar eu cyflymder eu hunain yn yr awyr iach gyda ffrindiau, y nod yw ei chwblhau o fewn 15 munud ar dir yr ysgol. Nod y rhaglen yw gwella iechyd a lles corfforol, emosiynol a chymdeithasol ein plant, beth bynnag eu hoedran a’u hamgylchiadau personol.

 

CPA

Bydd y pecyn CPA yn canolbwyntio yn benodol ar gefnogi darpariaeth Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgolion a bydd yn uniongyrchol gysylltiedig â’r cwricwlwm cenedlaethol.

 

Beth ydym ni’n ei wneud? Rydym yn darparu nifer o wasanaethau o ansawdd o gyflenwi CPA ysgolion a sesiynau allgyrsiol (gan gynnwys clybiau brecwast, amser cinio a chlybiau ar ôl ysgol) yn ogystal â rhaglenni pwrpasol fel diwrnodau iechyd, diwrnodau chwaraeon, clybiau chwaraeon, ffeiriau ysgol a phrosiectau rhifedd, llythrennedd a TGCh. Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant DPP i staff dysgu’n ymwneud ag Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgolion.

 

Pa Chwaraeon / Weithgareddau ydym ni’n eu cynnig? Rydym yn darparu amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau corfforol wedi eu cynllunio fel gall pob dysgwr wella eu hiechyd, eu ffitrwydd a’u lles. Mae’r rhain yn cynnwys 8 o Gampau’r Ddraig sef athletau, criced, pêl-droed, golff, hoci, pêl-rwyd, rygbi a thennis yn ogystal ag osgoi’r bêl, pêl-fasged, pêl-law, rownderi, badminton a gymnasteg.

 

5x60 logo

RHAGLEN YSGOLION A CHYMUNEDAU 5 x 60

 

Mae rhaglen ysgolion a chymunedau 5 x 60 yn ceisio cynyddu’r nifer o ddisgyblion oedran uwchradd (11 – 16 oed) sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol am 60 munud, o leiaf 5 gwaith yr wythnos.
Mae’r cynllun hwn gan Chwaraeon Cymru yn cynyddu’r cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer sesiynau chwaraeon a gweithgarwch corfforol allgyrsiol i blant 11 – 16 oed drwy ddarparu sesiynau brecwast, cinio, ar ôl ysgol, a chymunedol.
Darperir y cynllun 5 x 60 ym mhob un o 12 ysgol uwchradd Sir y Fflint ac mae’n cael ei reoli gan swyddogion 5 x 60 awdurdodau lleol. Maent yn gweithio gyda budd-ddeiliaid lleol i greu cyfleodd sy’n diwallu anghenion a dewisiadau disgyblion sy’n cyd-fynd â’r ddarpariaeth chwaraeon ac ymarfer corff bresennol mewn ysgolion.
Un egwyddor allweddol yw bod y disgyblion yn dewis y gweithgareddau eu hunain.
Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:
• Chwaraeon cystadleuol
• Gweithgareddau Anffurfiol
• Gweithgareddau â Hyfforddiant
• Gweithgareddau Awyr Agored
• Chwaraeon Cymunedol
Mae 5 x 60 hefyd yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc arwain gweithgareddau yn eu hysgolion eu hunain drwy’n rhaglen arweinyddiaeth chwaraeon.
Amserlen 5 x 60 Argoed
Amserlen 5 x 60 Castell Alun
Amserlen 5 x 60 Cei Connah
Amserlen 5 x 60 Elfed

Amserlen 5 x 60 Y Fflint

Amserlen 5 x 60 Penarlâg
Amserlen 5 x 60 Treffynnon
Amserlen 5 x 50 Alun
Amserlen 5 x 60 Dewi Sant

Amserlen 5 x 60 Sant Richard Gwyn

Amserlen 5 x 60 Maes Garmon

 

disability sport wales logo

RHAGLEN DDATBLYGU GENEDLAETHOL CHWARAEON ANABLEDD CYMRU

Mae Rhaglen Ddatblygu Genedlaethol Chwaraeon Anabledd Cymru yn fenter ar y cyd rhwng Chwaraeon Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru a’r 22 Awdurdod Lleol ar draws Cymru.
Nod y cynllun yn Sir y Fflint yw datblygu cyfleoedd chwaraeon a hamdden yn y gymuned i bobl anabl drwy’r Sir.
Ein nod yw:
• Helpu i greu clybiau a chyfleoedd newydd a rhoi cyngor a chymorth proffesiynol i wella clybiau cyfredol.
• Cynyddu’r nifer o bobl anabl sy’n cymryd rhan mewn clybiau, grwpiau a sesiynau chwaraeon.
• Gwella ansawdd a’r nifer o hyfforddwyr a gwirfoddolwyr o fewn chwaraeon anabledd drwy addysgu hyfforddwyr a systemau eraill
• Darparu cyfleoedd i unrhyw un gymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol ar lefel sy’n briodol iddyn nhw a’u gallu.

 

kidz fit logo

RHAGLEN KIDZ FIT

Amserlen Kidz Fit
Rhaglen ffitrwydd aml chwaraeon brysur yw Kidz Fit sy’n helpu plant a phobl ifanc rhwng 4 ac 11 oed i wneud dewisiadau iach o ran ffordd o fyw.
Mae’n rhaglen amrywiol yn cynnig rhaglen anferth o chwaraeon a fydd yn cynnwys:
• Sgiliau newydd y gellir eu trosglwyddo dros chwaraeon eraill
• Chwarae gemau
• Cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol sy’n eu haddysgu am
o Wybodaeth maeth sylfaenol
o Ffeithiau am grwpiau o fwydydd
o Eu hannog i gynnal ffordd o fyw iach
Gan ddefnyddio rhaglen strwythuredig o weithgareddau, sy’n berthnasol i oedran a gallu’r plentyn, rydym yn darparu amgylchedd diogel a gofalgar lle gallant gael hwyl.

 

parklives

GWERSYLLOEDD GWYLIAU – CAMPAU’R DDRAIG A PARK LIVES

 

Ar hyn o bryd mae 2 brif Wersyll Gwyliau yn cael eu darparu gan Dîm Datblygu Chwaraeon ar draws Sir y Fflint, sef Gwersylloedd Campau’r Ddraig a Park Lives.
Mae Gwersylloedd Campau’r Ddraig yn cynnwys amrywiaeth o wahanol weithgareddau ar gyfer plant 4 – 6 oed a 7 – 11 oed am 2 awr y sesiwn ac maent wedi eu lleoli yn: Higher Kinnerton, Parkfields, Treuddyn a Llaneurgain .
Mae Park Lives yn wersyll gwyliau newydd sy’n rhoi cyfleoedd i unigolion a theuluoedd o bob oed gymryd rhan mewn sesiynau 1 awr ar draws Wepre, Saltney, Yr Wyddgrug, Treuddyn a Greenfield.
Lleolir y sesiynau hyn mewn parciau lleol a datblygwyd y rhaglen i ddefnyddio Parciau fel lle i gymdeithasu, i fod yn egnïol ac yn bwysicach, i gael hwyl.

 

street games

 

HWB CHWARAEON CYMUNEDOL

 

Hwb Chwaraeon Cymunedol
Mae Hwb Chwaraeon Cymunedol yn raglen sy’n mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn cymunedau lleol mewn partneriaeth gyda Gemau Stryd, yr Heddlu a’r Gwasanaeth Tân.

Mae’r sesiynau yn awr o hyd ac yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i blant dros 12 oed, ar hyn o bryd mae’r rhan fwyaf o’r sesiynau’n ymwneud â phêl-droed.
Ar hyn o bryd mae 5 sesiwn yn rhedeg a arweinir gan Gydlynwyd Chwaraeon ac Ysgolion ar draws Y Flint, Yr Hôb, Glannau Dyfrdwy, Treffynnon a Phenarlâg.