techno gym

Campfa a Ffitrwydd
Mae Aura yn rheoli pedair ystafell ffitrwydd yng Nghanolfannau Hamdden Bwcle , Glannau Dyfrdwy, Y Fflint a’r Wyddgrug. Mae cyfleusterau’r ystafelloedd ffitrwydd yn addas ar gyfer pob oedran (dros 13 oed) a lefelau ffitrwydd, gan gynnwys cwsmeriaid ag anableddau.
Mae’r cyfleusterau yn cynnwys offer cardiofasgwlaidd fel peiriant rhedeg, beiciau, stepwyr a pheiriannau rhwyfo ac ystod o beiriannau gwytnwch ar gyfer pob grŵp cyhyrau. Mae ein hystafelloedd ffitrwydd yn defnyddio offer ‘Technogym’ modern sy’n cynnwys:
• mannau gosod iPod
• Technoleg ‘Arwain’ hawdd ei ddefnyddio
• Sgriniau teledu personol
• Cerddoriaeth a gemau rhyngweithiol wrth i chi ymarfer

 

sba afon

Sba Afon
Yma yn Sba Afon rydym yn darparu’r gyrchfan berffaith i chi ddianc rhag straen, a darganfod llonyddwch.
Ein nod yw adfer llonyddwch a chreu profiadau bythgofiadwy i bawb sy’n cerdded drwy ddrysau’r sba. Erbyn i chi gerdded yn ôl allan byddwch yn teimlo fel newydd.
Fe gewch chi wyth o wahanol brofiadau synhwyrol sy’n defnyddio gwres, ac ymlacio ar y dodrefn meddal yn ein hystafell Ymlacio.
• Ffynnon Rew
• Cawodydd Nodwedd
• Baddonau Traed Adweitheg
• Pwll Sba
• Ystafell Stêm Persawrus
• Ogof Halen
• Ystafell Stêm Crisial
• Sawna Perlysiau
Yn Afon Sba rydym yn cynnig amrywiaeth o driniaethau:
• Triniaethau i’r Corff
• Triniaethau Wyneb
• Dwylo a Thraed
• Cwyro a Lliwio
• Triniaethau i Ddynion
• Sba i’r Arddegau
• Profiad Sba
• Diwrnodau Pampro

 

ice rink

Rinc Sglefrio
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yw’r ganolfan genedlaethol ar gyfer chwaraeon rhew yng Nghymru, mae yn y ganolfan bad rhew o faint Olympaidd a chynhelir nifer o weithgareddau yno gan gynnwys:
• Clybiau amrywiol
• Sglefrio ar Lain
• Hoci Ia
• Gwersi i Oedolion
• Gwersi wedi’u graddio
• Sglefrio Iâ Cydamserol
• Sesiynau sglefrio iâ
• Sesiynau teulu gyda gostyngiad
• Disgo Teuluol ar Rew
• Nos Wener a Nos Sadwrn – Dee Rink Live
• Sglefrio ar ôl ysgol
• Cyrlio

 

skate park

 

Parc Sglefrio
Parc Sglefrio Aura yw’r arena Chwaraeon Eithafol dan do cyntaf yng Nghymru, ac un o’r mwyaf o’i fath yn Ewrop.
• ardal ramp pren dan do 1,452 metr sgwâr, sy’n darparu cyfleusterau ar gyfer sglefr fyrddwyr, reidwyr BMX a sglefrolwyr.
Mae Aura yn rhedeg Sesiwn Chwaraeon ag Olwynion bob dydd Sadwrn mewn clystyrau o 6 wythnos ar gyfer plant dan 8, 8 – 12 oed a 12 – 16 oed, mae’r sesiynau hyn yn cynnwys Sgwtera, BMX, Sglefrfyrddio a Sglefrio

 

 

tenpin

 

Bowlio
Mae Pafiliwn Jade Jones y Fflint yn ganolfan fowlio dan do ac yn ganolfan hamdden amlbwrpas sy’n darparu llu o chwaraeon a gweithgareddau hamdden. Mae adnoddau’r Ganolfan yn cynnwys;
• Bowlio Deg 8 lôn
• Llain fowlio gwyrdd, gwastad, 4 lôn

 

nofio

 

Nofio
Mae Pyllau Nofio Aura yn gweithredu’r Cynllun Dysgu i Nofio ‘Pasport Acwa’.
Wedi’i ddyfeisio gan Nofio Cymru mewn cydweithrediad â Chwaraeon Cymru, a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru, mae’r cynllun arloesol hwn yn elfen allweddol yn y cynllun i sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn gallu nofio yn hyderus erbyn iddynt fod yn 11 oed. Y weledigaeth yw y bydd plant heddiw yn mwynhau nofio a gweithgareddau dŵr am weddill eu bywydau, gan arwain at genedl iachach.
Mae Aqua Passport yn cynrychioli llwybr di-dor o brofiad cyntaf baban yn y dŵr gydag oedolyn, i blant sy’n nofwyr cymwys ac â’r sgiliau i barhau â gweithgareddau dŵr am weddill eu bywydau.

 

Ar draws safleoedd Aura maent yn cynnig gweithgareddau nofio a dŵr amgen:
• Teganau Aer yn y Pwll
• Ceufad
• Snorcelu
• Polo dŵr
• Hwyl Mor-forynion
• Achub Bywyd i Ddechreuwyr
• Seren a Throi
• Techneg strociau
• Nofio i’r Teulu
• Nofio Cyhoeddus

 

aura football

 

Pêl-droed Aura
Mae rhaglen bêl-droed Aura wedi ei chynllunio i hyrwyddo gemau a gweithgareddau pêl-droed llawn hwyl ar gyfer merched a bechgyn rhwng 5 ac 13 oed. Mae’r rhaglen yn ceisio magu hyder, gwella sgiliau cymdeithasol, sgiliau pêl-droed a dealltwriaeth y plant.

Fel rhan o’r rhaglen rydym yn cynnig y sesiynau canlynol;
• Gwersyll Pêl-Droed Hanner Tymor
• Sesiwn i’r rhai o dan 5 oed
• Sesiwn i’r rhai 5 – 7 oed
• Hyfforddiant 1 i 1
• Hyfforddiant 2 i 1
• Hyfforddiant 4 i 1 / Sesiynau Grŵp

• Clybiau ar ôl Ysgol
• Gwyliau a Thwrnameintiau
• Dosbarth Datblygu 6 wythnos

 

 

holiday clubs

 

Clybiau Gwyliau

Mae Clybiau Gwyliau Aura ar gael ar draws y 4 canolfan hamdden ac mae oedrannau yn amrywio o 4 i 16 oed yn dibynnu ar y gweithgaredd a’r adnoddau.

Bydd staff y clwb gwyliau yn mynd a’r plant drwy amrywiaeth o weithgareddau sydd ar gael, gweler isod beth sy’n cael ei gynnig ym mhob canolfan hamdden:

 
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

 
• Sglefrio Iâ
• Parc Sglefrio
• Osgoi’r Bêl
• Castell Bownsio
• Tennis
• Pêl-lawr (Hoci Iâ Dan Do)
• Gwersyll Pêl-droed
• Gwersyll Pêl-rwyd
• Gwersyll Pêl Fasged

 
Pafiliwn Jade Jones

 
• Clwb Plant
• Chwarae Meddal
• Bowlio Deg

 
Canolfan Hamdden Bwcle

 
• Aml chwaraeon a gemau hwyliog
• Gwersyll Pêl-droed

 
Canolfan Hamdden yr Wyddgrug

 
• Tennis
• Pêl-droed
• Dreigiau Bach
• Aros a Chwarae

 

 

skate park

 

Clybiau chwaraeon penodol ac aml chwaraeon
Ar draws pob canolfan rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon penodol i blant ac oedolion yn ogystal â chlybiau aml chwaraeon i blant. Mae’r sesiynau hyn wedi eu cynllunio i lenwi bwlch yn y farchnad a darparu’r cyfle i gwsmeriaid gymryd rhan mewn amrywiaeth o chwaraeon. Mae’r sesiynau hyn yn rai â strwythur ac yn cael eu harwain gan hyfforddwyr:

• Cynhesu
• Sgiliau
• Gemau hwyliog
• Gemau
• Oeri

 

 

party

 

Partïon Pen-blwydd
Rydym yn cynnig amrywiaeth o bartïon pen-blwydd ar draws ein 4 canolfan hamdden yng Nglannau Dyfrdwy, Jade Jones, Yr Wyddgrug a Bwcle. Mae pob canolfan yn cynnig partïon penodol i gyd-fynd â’r adnoddau sydd ar gael.
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
• Parti Castell Bownsio
• Parti Parc Sglefrio
• Parti ar y Rhew
• Partïon pampro yn Sba Afon
• Parti Pêl-droed y Gynghrair
Pafiliwn Jade Jones
• Parti Bowlio Deg
• Partïon Teulu/Grwpiau
• Partïon Chwarae Meddal
• Parti y Tu Allan i Oriau
• Teganau Aer yn y Pwll
Canolfannau Hamdden Bwcle a’r Wyddgrug
• Partïon Pwll
• Parti Castell Bownsio

 

soft play

 

Chwarae Meddal
Mae ardal chwarae feddal antur plant ym Mhafiliwn Jade Jones – sydd wedi’i enwi’n Môr Ladron y Pafiliwn gan blant ysgolion cynradd lleol.
Mae’r cyfleuster cyffrous hwn yn cynnwys sleid donnog pedwar metr, troellwr disg, pont raffau, drysfa drychau, pwll peli, parth synhwyrau, ardal plant bychain, ffau’r octopws, canon peli, ardal caffi, ac ystafell newid ar gyfer babanod.