doe

Cymorth Llyfrgell – Dug Caeredin a Digwyddiadau Gwirfoddoli

Mae Llyfrgelloedd Aura yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc sy’n gwneud eu gwobrau Efydd, Arian ac Aur.  Gwobr Dug Caeredin yw gwobr cyflawniad pobl ifanc fwyaf y byd, sy’n galluogi pobl ifanc i wthio ffiniau personol, ennill sgiliau a gwella’u CV a’u ceisiadau i brifysgolion. Gall y rhai sy’n cymryd rhan yng ngwobr Dug Caeredin wneud eu helfen wirfoddoli yn ein llyfrgelloedd a darganfod mwy am ein ethos gymunedol, dysgu sgiliau newydd, a helpu pobl o bob oed yn y llyfrgell.

Bydd gwirfoddoli ar gyfer digwyddiadau yn golygu canolbwyntio ar gefnogi staff llyfrgell gyda’r amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau rydym yn eu darparu drwy’r flwyddyn. Mae’r rhain yn amrywio o ddigwyddiadau awduron i sgyrsiau diddordeb lleol i weithgareddau i blant dros y gwyliau yn ogystal â’n rhaglen o weithgareddau rheolaidd. Gallai dyletswyddau gynnwys gosod gofodau, symud cadeiriau, gweini lluniaeth, helpu cwsmeriaid, hyrwyddo gwasanaethau llyfrgell, helpu’r rhai sy’n cymryd rhan gyda gweithgareddau fel crefftau neu gynorthwyo gyda chlwb Scrabble neu grŵp darllen ar y cyd.

 

it lib

Sesiynau TG

Rhan allweddol o’n cynnig craidd o fewn ein llyfrgelloedd yw mynediad at adnoddau a gwybodaeth ddigidol. Rydym yn yn cynnig mynediad am ddim i gyfrifiaduron a Wi-Fi yn ogystal ag eLyfrau ac eAdnoddau eraill. Rôl y Gwirfoddolwr TG yw cynorthwyo pobl ddihyder i ddefnyddio technoleg ac adnoddau newydd.

Mae mwy a mwy o wasanaethau, ffurflenni cais a gwybodaeth gan y llywodraeth ar gael ar-lein yn unig. Mae Technoleg Ddigidol yn galluogi pobl i gyfathrebu mewn dull na welwyd erioed o’r blaen a gall y cyflymder yn y newidiadau technolegol hyn ei gwneud yn anodd i ddal fyny. Mae Gwirfoddolwr TG yn darparu rôl gefnogol werthfawr ac efallai y bydd gofyn iddynt roi cymorth 1 i 1 i gwsmeriaid yn ein llyfrgelloedd.

 

reading hack

 

Sialens Ddarllen Yr Haf / Hac Darllen

Mae Hac Darllen yn rhoi sgiliau a phrofiad i chi ac yn ffordd wych o gwrdd pobl newydd a bod yn greadigol. Mae Hac Darllen yn troi darllen ar ei ben i lawr. Cyfle i greu haciau eich hunain, cwrdd pobl newydd, magu sgiliau ac ysbrydoli eraill i ddarllen. Os ydych rhwng 13 a 24, cymerwch ran, haciwch a gwirfoddolwch.

Gweithgaredd yn ymwneud â darllen yw hac. Gallai hyn fod yn unrhyw beth o set DJ wedi’i hysbrydoli gan farddoniaeth i Minecraft wedi’i ysbrydoli gan nofel, neu wneud ffilmiau sy’n ymwneud â llyfrau neu ddysgu eraill i ddysgu.

Dod yn Hac Darllen gyda Llyfrgelloedd Aura.  Mae’r gwyliau haf yn amser gwych i ddechrau gwirfoddoli fel Hac, pan fyddwn yn cynnal Sialens Ddarllen Yr Haf ar gyfer plant 5 – 12 oed.

https://readinghack.org.uk/

https://summerreadingchallenge.org.uk/

 

rhyme time story time welsh

 

Amser Stori ac Amser Rhigwm – cyfrwng Cymraeg   

Fel rhan o’n cynnig craidd i’r gymuned mae’n llyfrgelloedd yn cynnig sesiynau Amser Stori ac Amser Rhigwm i blant dan bump.

Mae’r gweithgareddau hyn yn hanfodol i ddatblygiad iaith planc ac yn annog cariad at straeon a dychymyg, o oedran ifanc.  Maent hefyd yn ffyrdd gwych i rieni a gofalwyr ryngweithio gyda’u plentyn. Hoffem gynnig cymaint o sesiynau a phosib i’n cymunedau yn yr iaith Gymraeg.  Mae’r rôl hon yn gyfle i helpu staff y llyfrgelloedd gynnig y sesiynau hyn. Dylai gwirfoddolwyr fod yn siaradwyr Cymraeg rhugl a bod a pheth profiad o weithio gyda phlant a theuluoedd.

 

museum support

 

Cymorth Amgueddfa

Nod yNod y Gwasanaeth Amgueddfeydd yw cynorthwyo trigolion ac ymwelwyr Sir y Fflint i fwynhau ac archwilio hanes y sir.

Yma byddwch yn cael gwybodaeth am amgueddfeydd ym Mwcle, yr Wyddgrug a Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas yn Nhreffynnon (rheolir ar ran y Cyngor gan Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas).  Mae yna hefyd wybodaeth am yr adnoddau addysgol a gynigir i ddysgwyr o bob oed.

Amgueddfa Bwcle – Mae’r amgueddfa’n adrodd hanes y dref fel canolbwynt ar gyfer y diwydiannau crochenwaith a brics o’r canol oesoedd hyd ar yr Ugeinfed Ganrif. Gallwch weld crochenwaith gorau Bwcle yn cael ei arddangos a phori drwy’r holl adnoddau hanes lleol.

Amgueddfa Dyffryn Maes Glas – wedi ei leoli ym Mharc Treftadaeth hardd Dyffryn Maes Glas, mae Amgueddfa Dyffryn Maes Glas yn cynnig cipolwg ar sut roeddem yn arfer byw. Gallwch archwilio’r casgliad cain o adeiladau hanesyddol wedi eu hadfer sy’n cynnwys ystafell ysgol Fictoraidd a ffermdy o’r 16 Ganrif, a chewch ddysgu am ddulliau ffermio traddodiadol. Gall ymwelwyr hefyd gwrdd anifeiliaid y fferm, ymweld ag Abaty Dinas Basing ac archwilio treftadaeth ddiwydiannol Dyffryn Maes Glas.

Amgueddfa’r Wyddgrug – mae’r amgueddfa yn olrhain hanes diddorol yr Wyddgrug. Mae trysorau o’r oes efydd i’w gweld gan gynnwys bwyelli, gemwaith, ac atgynhyrchiad o Glogyn Aur Yr Wyddgrug. Mae arddangosfeydd yn yr amgueddfa ar feibion enwog Yr Wyddgrug a bywyd o amgylch y dref. Cewch brofi sut le oedd yr Wyddgrug yn ystod Oes Fictoria, drwy lygaid y nofelydd Daniel Owen, a welir yn ei swyddfa a’i siop deiliwr.