Bradley Williams

Bradley Williams

Gwirfoddolwr Chwaraeon Cymunedol

Llysgennad Ifanc Aur

Wedi bod yn gwirfoddoli am dros flwyddyn gyda Thîm Datblygu Chwaraeon Aura

Pam eich bod am ddod yn Wirfoddolwr gydag Aura?
Yn wreiddiol roeddwn yn gwirfoddoli gyda Crime Watch gyda’r Heddlu lleol ac yn cefnogi’r sesiwn Hwb Chwaraeon Cymunedol ym Mhenarlâg oedd yn cael ei drefnu gan Aura. Dyma lle wnes i gwrdd Dan Williams, Cydlynydd Chwaraeon Ysgol a Chymunedol. Fe wnes i wir fwynhau’r profiad ac roedd y staff o Aura yn gymorth mawr ac yn gefnogol iawn ohonof fel gwirfoddolwr, a dyma un o’r rhesymau pam fy mod i wedi cychwyn gwirfoddoli gydag Aura.

Beth yw eich Cyfrifoldebau Gwirfoddoli ar hyn o bryd?
Fy mhrif rôl yw Hyfforddwr Cynorthwyol, a fy nghyfrifoldebau yw cynorthwyo’r prif hyfforddwr, gosod offer a’i dynnu i lawr, cymryd y gofrestr ar gyfer y sesiwn, cynorthwyo gyda chynhesu, gweithgareddau, ac oeri. Rydw i hefyd yn Lysgennad Aur Ifanc ac yn ddiweddar wedi mynychu cynhadledd yng Nghaerdydd fel rhan o fy hyfforddiant. Fy nghyfrifoldebau o fewn y rôl hon yw hyrwyddo ac arwain ar weithgareddau ar draws Sir y Fflint.

Pa sgiliau newydd ydych chi wedi eu dysgu?
Rydw i wedi dysgu sut i drefnu a rheoli sesiwn drwy arsylwi, a chefnogi’r sesiynau cymunedol. Rydw iRydw i’n teimlo fy mod wedi dysgu sut i ddod yn arweinydd mewn sesiwn a sut i weithio o fewn y tîm.

Ydych chi wedi dod ar draws unrhyw heriau, ac os felly beth wnaethoch chi i’w goresgyn?
Dydw i ddim yn berson hyderus iawn ac rydw i’n teimlo bod y cyfle yma wedi fy helpu i ddod yn fwy hyderus. Rydw i yn awtistig ac yn ei chael hi’n anodd cymdeithasu, mae rhai tasgau dyddiol yn ymddangos yn rai bach i eraill, ond yn anodd iawn i fi eu goresgyn. Mae dod i adnabod y staff, a’u cymorth nhw wedi bod o help mawr i fi ddatblygu. Mae’r staff wedi cymryd amser i ddod i f’adnabod, a deall f’anghenion, ac rŵan rydw i’n teimlo’n hyderus i’w helpu a gyda’u cymorth nhw, rydw i’n gwybod y galla i wynebu heriau newydd.

Beth ydych chi wedi ei fwynhau fwyaf am Wirfoddoli hyd yma?
Mae’r profiad yn gyffredinol wedi bod yn wych.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sydd a diddordeb mewn Gwirfoddoli?
Ewch amdani, mae digon o gyfleoedd, mae’n agor drysau, mae’n bendant yn werth eich amser.