Rydym yn croesawu eich barn a’ch sylwadau ar unrhyw un o’r gwasanaethau a ddarperir gennym. Gallwch gysylltu â ni drwy lythyr, dros y ffôn, drwy e-bost neu wyneb yn wyneb gydag unrhyw sylwadau.

Ysgrifennwch i:

Aura Leisure and Libraries Limited
Prif Swyddfa Aura
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Chester Road West
Queensferry
Sir y Fflint
CH5 1SA

E-bost: leisure.strategy@flintshire.gov.uk

Cwynion

Diben Aura yw bod o fudd i’r gymuned drwy wella ansawdd bywyd drwy ddarparu cyfleoedd diwylliant a hamdden sy’n gwella iechyd meddwl a lles corfforol. Felly rydym yn ceisio cyflawni hyn wrth ddarparu ein gwasanaeth.

Rydym yn ystyried cwynion am ein gwasanaethau o ddifrif, ac yn ceisio defnyddio gwybodaeth o gwynion i wella’r gwasanaeth ac atal pethau rhag digwydd eto. Gallwch wneud eich cwyn:

  • Drwy lythyr i’r cyfeiriad uchod.
  • Drwy ffonio eich cyfleuster Aura
  • Drwy anfon ebost i leisure.strategy@flintshire.gov.uk

Gellir tynnu cwynion yn ôl ar unrhyw adeg drwy lythyr, ffôn, e-bost neu yn bersonol yn eich cyfleuster Aura lleol.

Trefn Cwyno

Ymdrinnir ag unrhyw gwyn a dderbynnir fel a ganlyn:-

Cam 1

Byddwn yn ceisio datrys unrhyw gŵyn yn gyflym. Os na fyddwn yn gallu rhoi sylw iddo ar unwaith, byddwn yn sicr o gysylltu i ddweud wrthych beth sy’n digwydd o fewn pum diwrnod gwaith. Bydd hwn naill ai’n ymateb llawn neu’n gydnabyddiaeth bod yna oedi ac i roi dyddiad y gallwch ddisgwyl ymateb llawn.

Cam 2

Rydym yn anelu at roi ymateb llawn i chi o fewn deng niwrnod gwaith. Os na fyddwn yn gallu cadw at hyn byddwn yn rhoi’r rheswm a’r dyddiad y byddwch yn derbyn ymateb llawn.

Cam 3

Os byddwch yn dal yn anfodlon gyda’r canlyniad gallwch gysylltu â’r Rheolwr Gwella Busnes a Pherfformiad.

Cam 4

Os byddwch yn dal yn anhapus ynglŷn â sut yr ydym wedi delio gyda’ch cwyn gallwch gysylltu â’r Cyfarwyddwr Rheoli.

 

Cysylltu â Chomisiynydd y Gymraeg

Os ydych yn teimlo bod Aura wedi methu â darparu gwasanaeth cyfartal yn y Gymraeg, yna gallwch gwyno’n uniongyrchol i Gomisiynydd y Gymraeg dros y ffôn 0845 6033 221 neu drwy gyflwyno cwyn drwy eu gwefan.