skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Taflu goleuni ar aelod: Lee Price

Dathlu aelodau ysbrydoledig o’r gampfa sydd wedi cyflawni nodau ffitrwydd anhygoel.

Mae aelod o gampfa Aura, Lee Price, wedi colli 6 stôn ac yn teimlo yn “hollol wych”

Yn ddiweddar, cawsom sgwrs â Lee Price, preswylydd lleol o Dreffynnon ac aelod o gampfa Aura, sydd wedi rhannu ei brofiadau am gadw’n heini, nodau ffitrwydd ac ymarfer ar gyfer her elusennol.

Cyn y pandemig, roedd Lee wedi bod yn paratoi ar gyfer Her y Tri Chopa yn Swydd Efrog, gan gymryd rhan mewn sesiynau hyfforddiant un-i-un gyda hyfforddwr o gampfa Aura, ac roedd Lee yn “gweld y buddion o golli pwysau a theimlo yn fwy heini.” Yn ogystal â chymryd rhan yn nosbarthiadau ffitrwydd ar-lein Aura i gadw yn heini yn ystod y cyfnod clo, penderfynodd Lee osod her i’w hun i gerdded 200 milltir bob mis: rhywbeth y mae’n parhau i’w wneud hyd heddiw.

Wrth edrych yn ôl ar ei hanes diweddar â ffitrwydd a chadw’n heini, eglurodd Lee: “Yn wreiddiol fe wnes i ymuno â’r gampfa yn 2017 er mwyn gwella fy ffitrwydd fel bod modd i mi gystadlu yn Her Genedlaethol y Tri Chopa yn 2018. Rwyf wrth fy modd yn cerdded/crwydro ac roeddwn i hefyd yn mwynhau’r dosbarthiadau ffitrwydd yr oeddwn yn eu mynychu ym Mhafiliwn Jade Jones yn Y Fflint; rwy’n anelu at wneud tua 5 dosbarth Beicio Stiwdio bob wythnos.” Wrth baratoi ar gyfer cwblhau Her y Tri Chopa yn Swydd Efrog, mae Lee wedi bod yn “cerdded a gwneud hyfforddiant arddwysedd, yn ogystal â dosbarthiadau Beicio Stiwdio a rhedeg.”

Croesawodd Lee y posibilrwydd o allu dychwelyd i’r gampfa yn gynharach yn y flwyddyn, gan ddweud: “Roeddwn i’n falch iawn o allu mynd yn ôl i’r gampfa, gan fy mod wedi gweld eisiau’r dosbarthiadau Beicio Stiwdio, y bobl eraill sy’n mynychu, ac wrth gwrs, y tîm ffitrwydd a staff y ganolfan hamdden sy’n wych ac yn help mawr.”

Roedd penderfyniad ac ysgogiad Lee i gwblhau Her y Tri Chopa yn Swydd Efrog ym mis Medi 2021 wedi ei ysbrydoli gan ei benderfyniad i godi arian ar gyfer elusen a oedd yn agos i’w galon. Esboniodd: “Byddaf yn codi arian ar gyfer achos teilwng iawn: Bowel Cancer UK. Rwy’n gobeithio wrth i mi gymryd rhan yn yr her y bydd yn helpu i godi ymwybyddiaeth ac yn achub bywydau.

Roedd yn canmol tîm Ffitrwydd Aura, gan ddymuno rhoi “sylw arbennig i ddau berson yn benodol: Lee Worrall a fu’n fy nysgu yn ystod ein sesiynau un-i-un fwy na 4 gwaith yr wythnos cyn y pandemig, ac Alan Duppa, a gadwodd mewn cysylltiad â mi yn ystod y pandemig a rhoi gwybod i mi, am yr holl ddosbarthiadau ffitrwydd ar-lein. Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb ym Mhafiliwn Jade Jones Y Fflint am fy helpu ar hyd fy nhaith ffitrwydd.”

Wrth rannu cyngor i unrhyw un sy’n ystyried cymryd rhan mewn her ffitrwydd newydd neu ymuno â champfa, dywedodd Lee: “Peidiwch a meddwl amdano, ewch amdani: Rwyf wedi colli 6 stôn o bwysau ac yn teimlo yn wych yn fy hun. Mae fy hyder ym mhopeth rwy’n ei wneud wedi gwella cymaint! Does yna ddim teimlad gwell na theimlo yn heini a chael meddwl iach. Roedd hefyd yn wych rhoi’r holl ddillad XXL, XL a L i gadw yn yr atig! Rwyf nawr yn gobeithio y gallaf gadw’r momentwm a pharhau mewn dillad maint canolig!

Hoffai’r holl dîm yn Aura ddiolch i Lee am gymryd yr amser i rannu ei stori ffitrwydd â ni, ac maent yn dymuno yn dda iddo wrth gwblhau Her y Tri Chopa yn Swydd Efrog y mis yma. Rydym ni yn gobeithio y bydd ei stori yn ysbrydoli eraill i gyflawni nodau ffitrwydd anhygoel!

Ydych chi yn aelod o gampfa Aura, ac yn awyddus i rannu eich taith ffitrwydd er mwyn ysbrydoli eraill i gyflawni eu nodau ffitrwydd? Cysylltwch â ni! Gadewch neges isod neu ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Aura, neu anfonwch e-bost at: francesca.sciarrillo@aura.wales

Back To Top