Canllawiau Covid-19 Bowlio Deg

• Mwyafswm o 6 chwaraewr yn unig ar bob lôn
• 4 lôn yn unig fydd yn agored – mae hyn yn 50% o’n capasiti
• Gwisgwch eich esgidiau eich hun os gwelwch yn dda. Ni chaniateir esgidiau agored, fflip flops na sleidwyr
• Grwpiau Teulu/Swigod yn Unig
• Mae pob lôn yn cynnwys set o ddeg pêl bowlio deg. Cadwch un eich hun. Os byddwch angen unrhyw gymorth gyda’r peli bowlio deg, gadewch i’n staff wybod
• Bydd pob lôn yn cynnwys cymorth bowlio ei hun. Defnyddiwch y cymorth a ddyrannwyd i chi yn unig
• Os byddwch angen y bympars/rhwystrau lonydd, hysbyswch aelod o staff a gallan nhw ei drefnu drwy’r prif dil
• Dylech ddefnyddio hylif diheintio yn rheolaidd yn y gorsafoedd hylif diheintio
• Mae gennym gyfnodau glanhau rheolaidd
• Gellir prynu diodydd wrth gownter y caffi. Dylech yfed diodydd yn y lonydd a ddyrannwyd i chi.
• Caniateir i chi yfed diodydd yn yr ali bowlio deg a brynwyd yn ein canolfan yn unig
• Cadwch at y rheolau cadw pellter cymdeithasol 2 fedr o amgylch yr adeilad.
Helpwch ni i’ch helpu chi i gadw’n ddiogel.


 

Telerau ac Amodau

  1. Mae prisiau’r Bowlio Deg fel y dangosir ar y rhestr brisio ac mae’r pris yn cynnwys llogi esgidiau. Caiff y prisiau eu hadolygu yn flynyddol ym mis Ionawr.
  2. Oedolyn yw rhywun 18 mlwydd oed neu hŷn; plentyn yw rhywun 17 mlwydd oed neu iau.
  3. Mae’n ofynnol i blant 10 mlwydd oed neu iau fod yng nghwmni oedolyn.
  4. Mae gan y pecynnau partïon delerau ac amodau eu hunain a dylech ddarllen rhain cyn archebu.
  5. Dylid gwisgo esgidiau Bowlio Deg drwy’r amser wrth fowlio. Rydym yn argymell i gwsmeriaid gyrraedd 15 munud cyn yr amser maent wedi ei archebu er mwyn caniatáu digon o amser i dderbyn esgidiau.
  6. Ni werthir alcohol i unrhyw un o dan 18 mlwydd oed; gellid gofyn am dystiolaeth o oedran cyn i alcohol gael ei werthu i unrhyw un.
  7. Ni chaniateir bwyd neu ddiod ar y lleiniau bowlio. Caniateir diodydd yn man eistedd y bowlio deg.
  8. Dylai chwsmeriaid ddilyn rheolau iechyd a diogelwch ac arwyddion yn ddi-ffael.

Peidiwch a chroesi’r linell drosedd, neu mi fydd larwm rhybudd yn seinio.
Peidiwch a mynd lawr y lleiniau bowlio, oherwydd eu bod yn llithrig iawn a gall                 hyn achosi i chi ddisgyn ac anafu eich hun.  Dylid gwisgo esgidiau bowlio deg bob               amser wrth fowlio.
Cymerwch ofal gyda’r peli bowlio, maent yn drwm iawn a gellid achosi niwed wrth           eu gollwng.
Gwnewch yn siŵr fod gennych law gadarn ar y bêl, yn arbennig os ydych yn                       cyfnewid dwylo.
Cymerwch ofal wrth y peiriant dychwelyd peli a pheidiwch a rhoi eich dwylo yn yr           agoriad.
Cymerwch ofal nad ydych yn dal eich bysedd yn y rhesel beli.
Os yw’r bêl yn cael ei dal peidiwch a cheisio rhyddhau neu adfer y bêl; gofynnwch i           aelod o staff a fydd yn rhyddhau y bêl i chi.
Os ydych yn gollwng bwyd neu diod rhowch wybod i aelod o staff a fydd yn ei                     lanhau yn syth er mwyn osgoi’r llawr fod yn llithrig.

  1. Mae’r staff wedi eu hyfforddi mewn cymorth cyntaf felly gofynnwch os ydych angen unrhyw gymorth.