Amodau a Thelerau Cyfreithiol

Amodau Gwerthiant

Cynnyrch a werthir:
Mae’r Safle yn caniatáu i Gwsmeriaid y Canolfannau Bowlio Deg archebu rhai gemau a gwasanaethau sydd ar gael yn y Ganolfan. Dim ond ar ôl i’r taliad llawn gael ei dalu y caiff yr archeb ei weithredu. Nid yw’r Ganolfan yn gwerthu cynnyrch ar gyfer plant: os ydych dan 18 oed, cewch ddefnyddio’r Safle gyda goruchwyliaeth rhiant neu ofalwr yn unig.  Polisi Preifatrwydd a Diogelwch:
Bydd y Ganolfan yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn gyfrinachol ac yn ddiogel. Os yw Cwsmer yn gwneud archeb ar y Safle, maent yn darparu eu henw, cyfeiriad e-bost, gwybodaeth cerdyn credyd, cyfeiriad, rhifau ffôn a chyfrinair i’r Ganolfan Fowlio Deg. Bydd y Ganolfan yn defnyddio’r wybodaeth hon i brosesu’r archebion, rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cwsmeriaid am eu harcheb ac er mwyn personoli’r profiad siopa.
Mae gan y Ganolfan fesurau diogelwch rhesymol mewn grym er mwyn diogelu’r gwasanaethau y mae’n ei darparu, ond nid yw’n gyfrifol am ddiogelwch y wybodaeth wrth gael ei gludo. Fodd bynnag, nid yw cyfathrebu â’r Ganolfan drwy e-bost, yn angenrheidiol, yn ddiogel rhag rhyng-gipiad ac mae’n destun holl beryglon cyfathrebu electronig. Nid yw’r Ganolfan yn gwarantu diogelwch na chyfrinachedd trosglwyddiadau. Mae’r Ganolfan yn cadw’r hawl i ddiweddaru neu addasu ei arferion diogelwch pryd bynnag bo hynny’n angenrheidiol.

Polisi Ad-dalu:
Mae’r Ganolfan yn gwerthfawrogi’r berthynas gyda’i chwsmeriaid, os nad allwch fynychu ar ddyddiad eich archeb, ymdrechwn i gadw lle i chi ar ddiwrnod ac amser arall. Os nad yw hyn yn bosibl, ni ad-delir yr arian.

Cwynion:
Os oes gennych gŵyn, siaradwch â’r Rheolwr ar Ddyletswydd ar y safle, neu anfonwch e-bost at customerservices@flintshire.gov.uk

Manylion Cyswllt:

Canolfan Fowlio Deg y Fflint,
Pafiliwn Jade Jones y Fflint,
Earl Street, Y Fflint
Sir y Fflint, Gogledd Cymru. CH6 5ER.

Rhif Ffôn 01352 704315

Cyfeiriad E-bost tenpinbowlingflint@flintshire.gov.uk

Telerau ac Amodau Defnyddio

1. Mae prisiau’r Bowlio Deg fel y dangosir ar y rhestr brisio ac mae’r pris yn cynnwys llogi esgidiau. Caiff y prisiau eu hadolygu yn flynyddol ym mis Ionawr.
2. Oedolyn yw rhywun 18 mlwydd oed neu hŷn; plentyn yw rhywun 17 mlwydd oed neu iau.
3. Mae’n ofynnol i blant 11 mlwydd oed neu iau fod yng nghwmni oedolyn sydd o leiaf 18 mlwydd oed.
4. Mae gan y pecynnau partïon delerau ac amodau eu hunain a dylech ddarllen y rhain cyn archebu.
5. Dylid gwisgo esgidiau Bowlio Deg drwy’r amser wrth fowlio. Rydym yn argymell i gwsmeriaid gyrraedd 15 munud cyn yr amser maent wedi ei archebu er mwyn caniatáu digon o amser i dderbyn esgidiau.
6. Ni werthir alcohol i unrhyw un o dan 18 mlwydd oed; gellid gofyn am dystiolaeth o oedran cyn i alcohol gael ei werthu i unrhyw un.
7. Ni chaniateir bwyd neu ddiod ar y lleiniau bowlio. Caniateir diodydd ym man eistedd y bowlio deg.
8. Dylai chwsmeriaid ddilyn rheolau iechyd a diogelwch ac arwyddion yn ddi-ffael.
–  Peidiwch â chroesi’r llinell drosedd, neu mi fydd larwm rhybudd yn seinio.
–  Peidiwch â mynd lawr y lleiniau bowlio, oherwydd eu bod yn llithrig a gall hyn achosi i chi ddisgyn ac anafu eich hun.
– Dylid gwisgo esgidiau Bowlio Deg drwy’r amser wrth fowlio.
– Cymerwch ofal gyda’r peli bowlio, maent yn drwm iawn a gellid achosi niwed wrth eu gollwng.
– Sicrhewch fod gennych law gadarn ar y bêl, yn arbennig os ydych yn cyfnewid dwylo.
–  Cymerwch ofal wrth y peiriant dychwelyd peli a pheidiwch â rhoi eich dwylo yn yr agoriad.
– Cymerwch ofal nad ydych yn dal eich bysedd yn y rhesel beli.
–  Os yw’r bêl yn cael ei dal peidiwch â cheisio rhyddhau neu adfer y bêl; gofynnwch i aelod o staff a fydd yn rhyddhau’r bêl i chi.
– Os ydych yn gollwng bwyd neu ddiod rhowch wybod i aelod o staff a fydd yn ei lanhau yn syth er mwyn osgoi’r llawr fod yn llithrig.

 1. Mae’r staff wedi eu hyfforddi mewn cymorth cyntaf felly gofynnwch os ydych angen unrhyw gymorth.
 2. Mae’r cynnig arbennig ar nos Lun ar gael i’w archebu ymlaen llaw.

Gwybodaeth Telerau ac Amodau Parti

 1. Mae’r oedolyn sy’n goruchwylio yn gyfrifol am ymddygiad a lles cyffredinol yr holl blant sy’n mynychu’r parti. Argymhellir bod un oedolyn (18oed+) yn goruchwylio 6 plentyn.
  2. Bydd yr oedolyn sy’n goruchwylio yn sicrhau bod yr holl blant sy’n mynychu’r parti yn cydymffurfio â rheolau iechyd a diogelwch ac amodau defnyddio Bowlio Deg. Yn arbennig y peli bowlio, a ellir achosi niwed i’r plant os cânt eu gollwng. Ni ddylai unrhyw un sy’n bowlio redeg i lawr y lleiniau, gan eu bod yn llithrig iawn.
  3. Bydd ardal barti ar gael ar gyfer bwyta yn dilyn y parti, fel arfer yn y caffi neu ardal eistedd Bowlio Deg.
  4. Mae’r parti yn cynnwys 2 awr o fowlio deg a bwyd a digonedd o sudd.
  5. Rhaid i fwydlenni bwyd sydd wedi’u cwblhau gael eu dychwelyd 48 awr cyn amser yr archeb.
  6. Os oes gan unrhyw blant sy’n mynychu’r parti ofynion dietegol arbennig, rhaid cysylltu â’r caffi 48 awr ymlaen llaw ar 01352 704315.
  7. Os yw unrhyw blant sy’n mynychu’r parti yn defnyddio meddyginiaeth neu os oes ganddynt unrhyw gyflyrau meddygol, gofynnir i chi hysbysu’r staff bowlio deg wrth gyrraedd.
  8. Darperir y gacen parti gan drefnydd y parti ar gyfer ei gyflwyno.
  9. Rhaid talu’n llawn ar adeg archebu.
  10. Os dymunwch ychwanegu mwy o blant at yr archeb, cysylltwch â’r dderbynfa fowlio deg cyn gynted â phosibl er mwyn gwirio os oes lle ar gael, ar 01352 704315.
  11. Argymhellir eich bod yn cyrraedd 15 munud cyn i’r parti ddechrau er mwyn newid esgidiau ac archebu eich bwyd parti.
  12. Mae cadarnhau a thalu am eich archeb ar gyfer parti plant yn golygu eich bod wedi darllen a deall y telerau ac amodau uchod.

Amodau Defnyddio

Mae’r dudalen hon yn datgan y telerau ac amodau i chi, ymwelydd y wefan (“Chi”), ddefnyddio’r wefan a leolir ar URL:  http://solutions.qubicaamf.com a https://solutions.qubicaamf.com (y “Safle”), sydd dan berchnogaeth QubicaAMF Worldwide, LLC (“QAMF”). Darllenwch y dudalen hon yn ofalus. Wrth ddefnyddio’r safle hwn, rydych chi’n cytuno i ymrwymo i’r telerau ac amodau a nodir isod. Os nad ydych chi yn derbyn y telerau ac amodau, peidiwch â defnyddio’r safle hwn. Gall QAMF, yn ôl ei ddisgresiwn, ddiwygio’r telerau ac amodau ar unrhyw adeg; felly, dylech ymweld â’r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn adolygu’r telerau ac amodau.

Defnyddio Deunyddiau’r Safle:
Mae cynnwys y safle hwn, megis testun, graffeg, delweddau a chynnwys eraill (“Deunyddiau’r Safle) wedi eu diogelu gan hawlfraint dan gyfreithiau’r Unol Daleithiau a chyfreithiau tramor. Mae QAMF yn eich awdurdodi chi i weld a lawrlwytho un copi o’r deunyddiau safle ar gyfer eich defnydd personol eich hun. Mae defnydd anawdurdodedig o Ddeunyddiau’r Safle yn torri cyfreithiau hawlfraint, nod masnach a chyfreithiau eraill. Rydych yn cytuno i gadw holl hysbysiadau hawlfraint a pherchnogol eraill a gynhwysir ar Ddeunyddiau Safle gwreiddiol ar unrhyw gopi yr ydych chi’n eu creu o ddeunyddiau o’r fath. Ni ddylech werthu nac addasu deunyddiau ein safle, nac ailgynhyrchu, dangos, dosbarthu na defnyddio deunyddiau’r safle mewn unrhyw ffordd ar gyfer dibenion cyhoeddus na masnachol. Mae defnyddio deunyddiau’r safle ar unrhyw wefan arall neu mewn amgylchedd rhwydweithio wedi ei wahardd.

Telerau Gwasanaeth:
Prif swyddogaeth y safle hwn yw eich cysylltu chi, cwsmeriaid y Ganolfan Fowlio Deg, gyda gweinyddwyr y Ganolfan Fowlio Deg drwy ddefnyddio sesiwn gwe’r rhyngrwyd. Nid yw’r safle hwn yn darparu’r un gwasanaeth arall: mae’r holl ddata’n cael ei gadw a’i reoli’n gorfforol ar weinyddwyr y Ganolfan Fowlio Deg, o dan ei gyfrifoldeb llawn, ac ni chânt fyth eu cadw, hyd yn oed dros dro, ar y safle hwn.

Enw Defnyddiwr a Chyfrinair:
Eich cyfrifoldeb chi yw cadw eich cyfrinair a’ch cyfrif yn gyfrinachol, a chi sy’n gyfrifol am yr holl weithgareddau sy’n digwydd o dan eich cyfrinair a’ch cyfrif chi, gyda neu heb eich gwybodaeth. Os ydych chi’n darparu eich gwybodaeth mewngofnodi neu gyfrinair i barti arall, gallwch gael eich gwahardd dros dro neu eich diddymu rhag defnyddio’r safle. Rydych yn cytuno i hysbysu QAMF ar unwaith os defnyddir eich cyfrif neu eich cyfrinair heb awdurdod neu unrhyw achos arall o dorri amodau diogelwch.

Nod Masnach:
Mae’r enwau, marciau a logos sy’n ymddangos ar y safle neu sydd wedi’u cynnwys yn neunyddiau’r safle, oni bai y nodir fel arall, yn nodau masnach sy’n berchen i neu wedi’u trwyddedu i QAMF neu gwmni cysylltiedig. Mae defnyddio’r marciau hyn, oni bai y nodir yn wahanol yn y telerau ac amodau hyn, wedi ei wahardd.

Cydymffurfio â Chyfreithiau:
Rydych yn cytuno i gydymffurfio gyda holl gyfreithiau, rheolau a rheoliadau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol, heb gyfyngu, cyfreithiau sy’n llywodraethu ymddygiad ar-lein ac allforio anghyfreithlon o feddalwedd neu ddata technegol i unigolion neu wledydd gwaharddedig.

Cyfathrebu gyda chi:
Gall QAMF gyfathrebu gyda chi drwy e-bost o ran eich defnydd o’r safle neu eich cyflwyniad o ddeunyddiau drwy’r safle. Rydych yn cytuno i dderbyn negeseuon e-bost gan QAMF, neu ei ddynodedigion, sy’n angenrheidiol ar gyfer swyddogaeth y safle.

Cyfyngiad ar atebolrwydd:
RYDYCH YN DEALL A CHYTUNO NA FYDD QAMF YN GYFRIFOL AM UNRHYW DDIFROD UNIONGYRCHOL, ANUNIONGYRCHOL, ARBENNIG, CANLYNIADOL, DAMWEINIOL NEU GOSBEDIGOL HEB GYFYNGU AR DDIFROD O RAN COLLI ELW, COLLI EWYLLYS DA, DEFNYDD, DATA, NEU GOLLEDION ANNIRIAETHOL ERAILL (HYD YN OED OS CYNGHORWYD AR BOSIBILRWYDD O DDIFROD O’R FATH) O DAN UNRHYW DDAMCANIAETH, UN AI MEWN CONTRACT, CAMWEDD, DYLED LEM, NEU DDAMCANIAETHAU CYFREITHIOL ERAILL.

Ymwadiad Gwarant:
ER BOD QAMF YN YMDRECHU AM GYWIRDEB YMHOB ELFEN O DDEUNYDDIAU’R SAFLE, GALL GYNNWYS ANGHYWIRDEBAU NEU WALLAU TEIPOGRAFFYDDOL. NID YW QAMF YN GWNEUD UNRHYW SYLWADAU AM GYWIRDEB, DIBYNADWYEDD, CYFLAWNRWYDD, NEU AMSEROLDEB Y DEUNYDDIAU AR Y SAFLE, NAC AM Y CANLYNIADAU A GESGLIR WRTH DDEFNYDDIO’R SAFLE. DEFNYDDIWCH Y SAFLE A’I DDEUNYDDIAU AR EICH MENTER EICH HUN. DARPERIR Y WEFAN HON A’I DDEUNYDDIAU AR SAIL “FEL AC Y MAE” HEB UNRHYW WARANTÏAU O UNRHYW FATH. HYD EITHAF Y GYFRAITH, MAE QAMF YN YMWRTHOD Â HOLL WARANTÏAU, YN CYNNWYS Y WARANT O FARCHNADWYEDD, HAWLIAU TRYDYDD PARTI HEB DOR-CYFRAITH, A GWARANT ADDASRWYDD AT DDIBEN PENODOL. ER BOD QAMF YN YMDRECHU I DDARPARU DEUNYDDIAU TRYLWYR A CHYWIR AR EI SAFLE, NID YDYM YN GWARANTU CYWIRDEB, DIBYNADWYEDD, CYFLAWNRWYDD, NEU AMSEROLDEB Y DEUNYDD, GWASANAETHAU, MEDDALWEDD, TESTUN, GRAFFEG, A DOLENNI NEU DDEFNYDD CANLYNIADOL Y WEFAN NEU DDEUNYDD Y SAFLE AR EICH BUSNES.

Dolenni:
Gall y safle hwn gynnwys dolenni i safleoedd gwe eraill sy’n berchen i drydydd parti. Mae’r dolenni hyn yn cael eu darparu er eich cyfleustra chi yn unig, ac nid yw cynnwys y safleoedd eraill wedi eu cymeradwyo gan QAMF.

Indemniad:
Drwy ddefnyddio’r safle hwn, rydych yn cytuno i amddiffyn, indemnio, a digolledu QAMF, ei swyddogion, cyfarwyddwyr, cyflogeion ac asiantwyr, o ac yn erbyn unrhyw golledion, hawliau, iawndal, costau a threuliau (yn cynnwys ffioedd cyfreithiol a chyfrifeg) a all QAMF orfod eu talu o ganlyniad i’ch defnydd chi o ddeunyddiau’r safle neu os dorrwch y telerau ac amodau hyn. Mae QAMF yn cadw’r hawl i ysgwyddo neu gymryd rhan, ar eich traul chi, mewn ymchwiliad, setliad ac amddiffyniad gweithred neu hawliad o’r fath.

Cyfreithiau sy’n Rheoli:
Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu rheoli gan gyfreithiau Gweriniaeth Virginia, ac eithrio ei ddarpariaethau croesgyffyrddiad cyfreithiau.

Gwybodaeth a gasglwn yn awtomatig:
Wrth ymweld â’n safle, bydd QAMF yn casglu gwybodaeth benodol nad yw’n adnabod yr unigolyn yn awtomatig, megis eich symudiadau ar y safle neu ar dudalennau’r safle yr ydych yn ymweld â nhw’n gyson, y math o borwr neu system weithredu cyfrifiadur yr ydych yn ei ddefnyddio, neu enw parth y safle a gysylltodd chi i QAMF. Wrth i chi wneud cais am dudalennau o’n gweinyddwr, mae ein gweinyddwr gwe yn casglu gwybodaeth amdanoch yn awtomatig, yn cynnwys eich cyfeiriad IP. Mae cyfeiriad IP yn cael eu defnyddio gan gyfrifiaduron ar y rhwydwaith er mwyn anfon y tudalennau atoch chi. Yn ogystal â hynny, gall QAMF gadw ffeiliau bychain ar yriant caled eich cyfrifiadur fel “cwci” neu fath o ffeil tebyg er mwyn olrhain a thargedu eich diddordebau. Mae QAMF yn defnyddio’r wybodaeth hon yn fewnol, er mwyn cynorthwyo QAMF i wella effeithlonrwydd a defnyddioldeb y safle a gwella gwasanaeth cwsmeriaid. Os ydych chi’n gwrthwynebu’r arferion hyn, cyfeiriwch at ddogfennaeth eich porwr am gyfarwyddiadau ar sut i ddileu neu atal “cwcis”.

Dolenni i Safleoedd Trydydd Parti:
Gall y safle hwn gynnwys dolenni i safleoedd gwe eraill sy’n berchen i, ac yn cael eu gweithredu gan drydydd parti. Nodwch y gall bolisïau preifatrwydd y safleoedd hyn fod yn wahanol i rai QAMF. Nid yw QAMF yn gyfrifol am arferion preifatrwydd y trydydd parti hyn, ac nid yw’n rheoli’r defnydd o’r wybodaeth a ddarperir drwy safleoedd trydydd parti o’r fath. Mae QAMF yn eich annog i ddarllen polisi preifatrwydd unrhyw safle yr ydych yn ymweld â nhw.

Diogelwch:
Mae gan QAMF fesurau diogelwch rhesymol mewn grym er mwyn diogelu’r gwasanaethau y mae’n ei ddarparu, ond nid yw’n gyfrifol am ddiogelwch y wybodaeth wrth gael ei gludo. Fodd bynnag, nid yw cyfathrebu â QAMF drwy e-bost, yn angenrheidiol, yn ddiogel rhag rhyng-gipiad ac mae’n destun holl beryglon cyfathrebu electronig. Nid yw QAMF yn gwarantu diogelwch na chyfrinachedd trosglwyddiadau. Mae QAMF yn cadw’r hawl i ddiweddaru neu addasu ein harferion diogelwch os a phryd mae hynny’n briodol.
Mae’r holl ddata a gaiff ei drosglwyddo rhwng y safle a phorwyr gwe’r cleient yn cael eu hamgryptio drwy brotocol HTTPS, gyda thystysgrif SSL (gweler yr arwydd ar waelod y dudalen neu dilynwch y ddolen). Os ydych chi’n amau cywirdeb y cysylltiad HTTPS, rhowch y gorau i ddefnyddio’r gwasanaeth ar unwaith a hysbyswch QAMF.

Manylion Cyswllt:
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y datganiad preifatrwydd, arferion y safle, neu eich deliad â QAMF, mae croeso i chi gysylltu â QAMF ar y cyfeiriad canlynol:

QubicaAMF Worldwide, LLC
8100 AMF Drive
Mechanicsville, VA 23111

QubicaAMF Europe S.p.A.
Via della Croce Coperta, 15
40128 Bologna, Italy

Neu mae croeso i chi gysylltu â Quibica AMF ar y cyfeiriad e-bost canlynol: info@qubicaamf.com