Drwy ymuno â’r llyfrgell, rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen a deall telerau ac amodau’r aelodaeth ac yn cytuno i gadw at y telerau hyn, am hyd ein contract.

 Amodau cyffredinol aelodaeth:

 • Mae aelodaeth llyfrgell yn eich caniatáu i ddefnyddio holl wasanaethau’r llyfrgell a roddwyd gan Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf a’n sefydliadau partner. Pan fyddwch wedi ymuno fel aelod llawn, byddwch yn cael cerdyn aelodaeth llyfrgell a PIN, ar gyfer eich defnydd personol eich hun.
 • Mae’n ofynnol i aelodau llyfrgell gyflwyno eu cerdyn aelodaeth llyfrgell pan fyddant yn benthyca eitemau ac yn defnyddio cyfrifiaduron llyfrgell.
 • Fel aelod llyfrgell, rydych yn gyfrifol am yr holl eitemau a fenthycir ar eich cerdyn llyfrgell, yn cynnwys unrhyw eitemau coll/wedi’u difrodi, y bydd angen talu amdanynt efallai, ac i dalu am unrhyw ffioedd neu daliadau hwyr sydd ar eich cyfrif llyfrgell.
 • Os caiff y cerdyn ei golli, rhaid rhoi gwybod i’r llyfrgell.
 • Rydych yn gyfrifol am roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i’ch manylion personol, er enghraifft, newid cyfeiriad.
 • Rydych yn cadw’r hawl i derfynu eich cyfrif ar unrhyw adeg.
 • Pe baech yn dymuno canslo eich aelodaeth llyfrgell, rhaid i chi ddychwelyd yr holl eitemau rydych wedi’u benthyca, a dychwelyd eich cerdyn aelodaeth i’w ganslo. Os oes unrhyw daliadau’n weddill ar eich cyfrif llyfrgell, bydd disgwyl i chi eu talu.

Mae Aura’n ymroddedig i ddarparu amgylchedd diogel a chroesawgar i’n cwsmeriaid a chydweithwyr, sy’n gofyn am ymddygiad derbyniol gan bawb.

Gofynnwn fod pawb yn cael ei drin â pharch, ac na ddylai unrhyw un orfod delio ag ymddygiad neu weithredoedd afresymol, ymosodol, brawychus, bychanol neu fygythiol.

Bydd methu â bodloni’r disgwyliadau hyn yn gallu arwain o bosibl at dynnu gwasanaethau’n ôl, breintiau eich aelodaeth, a gofynnir i chi adael ein hadeilad.

Defnyddio cyfrifiaduron y llyfrgell a’r rhyngrwyd:

 • I ddefnyddio ein cyfrifiaduron cyhoeddus, rhaid i chi fod yn aelod llawn o’r llyfrgell a bod â’ch cerdyn llyfrgell a PIN. Nid yw mynediad Rhyngrwyd aelodau’r llyfrgell yn cael ei drosglwyddo i unrhyw unigolyn arall.
 • Os ydych o dan 17 mlwydd oed, cewch ffurflen ganiatâd ar gyfer defnyddio’r rhyngrwyd, i’ch rhiant neu warcheidwad ei llenwi.
 • Nid yw plant o dan 11 oed yn cael defnyddio cyfrifiaduron y llyfrgell, oni ba eu bod gyda rhiant neu warcheidwad.
 • Cyfrifoldeb y rhiant neu ofalwr yw monitro a rheoli defnydd o’r Rhyngrwyd a chyfrifiaduron llyfrgell gan blant yn eu gofal. Os ydych yn pryderu am y cynnwys y gall eich plentyn gael mynediad ato drwy ddefnyddio cyfrifiadur llyfrgell, gofynnwn fod rhieni/gofalwyr yn dod gyda’u plant ar eu hymweliad â’r llyfrgell.
 • Mae hidlydd ar fynediad i’r rhyngrwyd; ac mae’r holl fynediad yn cael ei recordio a’i gofnodi. Ni fydd cynnwys penodol unrhyw drafodyn yn cael ei fonitro oni bai bod amheuaeth o ddefnydd amhriodol
 • Gall ymyriadau anghyfreithlon o’r Polisi Defnydd Derbyniol gael eu cyfeirio at gamau gweithredu cyfreithiol neu i’r heddlu.
 • Rhaid i chi gytuno i gydymffurfio â’n Polisi Defnydd Derbyniol er mwyn dechrau eich sesiwn http://www.link yma
 • Gall methu â chydymffurfio â’r telerau ac amodau hyn arwain at ohirio neu ganslo eich aelodaeth llyfrgell.

Gwneir y telerau ac amodau hyn o dan Ddeddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964