TELERAU AC AMODAU HURIO AM GYFLEUSTERAU HAMDDEN AURA

 1. DEHONGLIAD
  (a) Mae “Aura” yn golygu Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig.
  (b) Mae “Y Cyfleusterau” yn golygu adeiladau a thiroedd Aura a nodir ar y ffurflen archebu.
  (c) Mae “Rheolwr y Cyfleuster” yn golygu Rheolwr y Ganolfan yn y safleoedd hamdden unigol.
  (ch) Mae “Yr Huriwr” yn golygu’r sawl sy’n gyfrifol am archebu’r holl gyfleusterau neu unrhyw un ohonynt. Os yw’r “Huriwr” yn glwb/sefydliad, mae’r term “Huriwr” yn cynnwys pob aelod o’r clwb a chorff corfforaethol y clwb.
 2. RHEOLIADAU’R AURA
  (a) Dylai’r huriwr gydymffurfio â rheolau ac amodau defnyddio’r safleoedd hamdden unigol bob amser trwy gydol y cyfnod hurio.
  (b) Mae Aura yn cadw’r hawl i atodi amodau ychwanegol at unrhyw achos penodol o hurio cyfleuster.
 3. CYFRADDAU
  Bydd y cyfraddau a godir am ddefnyddio cyfleusterau ac unrhyw ardaloedd awyr agored (os y’u defnyddir) yn unol â’r cyfraddau a osodwyd gan Aura neu fel y’u pennir gan Reolwr y Cyfleuster pan dderbynnir cais yr huriwr a bydd yr huriwr yn cael ei hysbysu ohonynt ar ôl i Aura dderbyn y cais yn ffurfiol.
 4. ARCHEBION
  Rhaid gwneud pob cais yn ysgrifenedig ar y Ffurflen Archebu swyddogol neu trwy ebost. Rhaid i’r Huriwr fod dros 18 oed.
 5. TALIADAU
  Rhaid talu’r ffi lawn ar gyfer unrhyw gais am hurio cyfleusterau yn unol â’r dull a gytunwyd yn y cadarnhad archebu h.y. diwrnod cyn amser yr archeb hurio neu trwy anfoneb cyn/ar ôl dyddiad dechrau’r archeb hurio. Rhaid i’r Huriwr fod dros 18 oed.
 6. CANSLO
  (a) Os bydd raid i’r huriwr ganslo digwyddiad arbennig/mawr, dylai roi 14 diwrnod o rybudd os nad yw am orfod talu’r ffi hurio lawn.
  (b) Os bydd raid i’r huriwr ganslo sesiwn o archeb floc, dylai roi 7 diwrnod o rybudd os nad yw am orfod talu’r ffi hurio lawn.
  (c) Os bydd yr huriwr yn rhoi rhybudd ysgrifenedig o ganslo archeb floc – sef canslo hurio cyfleuster cyn diwedd y cyfnod hurio a gytunwyd – ni ellir gwarantu y bydd yr un cyfleuster ar gael ar yr un diwrnod ac ar yr un amser i’r huriwr pe bai ef/hi yn dymuno gwneud cais arall am yr un archeb floc yn ddiweddarach.
  (ch) Os bydd y lleoliad yn gorfod cael ei ddefnyddio ar gyfer argyfwng cenedlaethol neu leol neu etholiad ar unrhyw ddiwrnod y mae’r lleoliad neu ran ohono wedi’I archebu, mae Aura yn cadw’r hawl i ganslo’r archeb ar ôl rhoi ad-daliad i’r huriwr am yr holl ffioedd hurio sy’n gysylltiedig â’r diwrnod neu’r diwrnodau y mae’r archeb wedi’i chanslo gan Aura. Bydd penderfyniad Aura ynglŷn â defnyddio’r lleoliad ar gyfer unrhyw un o’r dibenion a grybwyllwyd uchod yn derfynol ac yn bendant ac ni fydd gan yr huriwr hawl i unrhyw iawndal am golled neu ddifrod (boed yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) o ganlyniad i ganslo archeb gan Aura.
  (d) Bydd y cais am hurio cyfleusterau yn fasnachol neu’n anfasnachol a hysbysir yr huriwr o natur yr archeb pan fydd yr archeb yn cael ei chadarnhau gan Aura. Mae Aura yn cadw’r hawl i ganslo archeb anfasnachol o blaid archeb fasnachol. Os bydd archeb anfasnachol yn cael ei chanslo gan Aura, bydd yn rhoi o leiaf 14 diwrnod o rybudd i ganslo a bydd lleoliadau addas eraill yn cael eu cynnig i’r clybiau/sefydliadau a gofynnir iddynt ildio i archebion blaenoriaeth uwch.
 7. DEFNYDDWYR
  Ni ddylai’r huriwr ddefnyddio’r lleoliad at unrhyw ddibenion gwahanol i’r hyn a nodir yn y cadarnhad archebu ac a dderbynnir gan Aura o ganlyniad.
 8. NEILLTUO AR GYFER IS-OSOD
  Ni ddylai’r huriwr neilltuo budd y cytundeb hurio heb gael caniatâd ysgrifenedig Rheolwr y Cyfleuster.
 9. UCHAFSWM Y BOBL SY’N BRESENNOL
  Bydd uchafswm y bobl a ganiateir ym mhob gweithgaredd/digwyddiad yn cael ei nodi gan Swyddog Aura (os yw’n berthnasol) ar ôl i Aura gadarnhau’r archeb hurio.
 10. STAFF
  Ar wahân i’r staff sydd ar ddyletswydd reolaidd ar ddiwrnod y gweithgaredd/digwyddiad ni fydd Aura yn gwneud darpariaethau staff arbennig ar gyfer yr archeb i hurio’r cyfleuster (oni bai fod Swyddog Aura a’r huriwr wedi cytuno o flaen llaw pan gadarnhawyd yr archeb). Bydd yr huriwr yn darparu unrhyw ofynion llafur ychwanegol ar ei draul/thraul ei hun a bydd yn darparu staff digonol ar gyfer dosbarthu a derbyn tocynnau wrth fynedfa’r lleoliad (os yw hynny’n berthnasol) ac ar gyfer goruchwylio’r gweithgaredd/digwyddiad yn briodol.
 11. ARLWYO A GWIRODYDD ALCOHOLIG
  Mae Aura yn cadw’r hawl i werthu neu gyflenwi lluniaeth a gwirodydd alcoholig. Os oes angen y ddarpariaeth hon ar yr huriwr rhaid iddo/iddi roi o leiaf 28 diwrnod o rybudd cyn dyddiad y gweithgaredd/digwyddiad i Reolwr y Cyfleuster. Os bydd angen darparu bar, bydd gwirodydd alcoholig yn cael eu gwerthu’n amodol ar amseroedd ac amodau a nodir yn y drwydded a roddwyd gan y Llys Ynadon i Reolwr y Cyfleuster neu’r Contractwyr.
 12. PRESENOLDEB YR HEDDLU
  Gall Aura ofyn i’r Heddlu fod yn bresennol yn ystod y gweithgaredd/digwyddiad os yw’n tybio bod angen. Yr huriwr fydd yn talu ffioedd presenoldeb yr Heddlu, sy’n cael eu hychwanegu at y ffioedd hurio a nodir ar y rhestr gyfraddau. Caiff yr huriwr ei hysbysu o’r tâl ychwanegol hwn pan wneir y cais i hurio’r cyfleusterau. Gellir cael gwybodaeth am ffioedd presenoldeb yr Heddlu gan y Prif Gwnstabl.
 13. HAPCHWARAE
  Ni chaniateir hyrwyddo na chynnal rasys lotri, rafflau nac unrhyw fath arall o lotri yn y lleoliad heb gael caniatâd Rheolwr y Cyfleuster o flaen llaw.
 14. BREINDALIADAU
  (a) Bydd yr huriwr yn talu unrhyw gostau sy’n codi o’r trefniadau hurio ac sy’n daladwy gan Aura i’r Gymdeithas Hawliau Perfformio neu Phonographic Performance Limited yng nghyswllt chwarae cerddoriaeth leisiol, offerynnol neu ddawns neu chwarae recordiadau gramoffon, i Aura ar unwaith cyn y digwyddiad/gweithgaredd.
  (b) Bydd yr huriwr yn talu unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â pherfformio unrhyw waith dramatig neu gerddorol neu ddarparu unrhyw ddarlith sy’n cynnwys hawlfraint heb ganiatâd perchennog yr hawlfraint honno neu yng nghyswllt unrhyw dor hawlfraint arall sy’n bodoli, i Aura ar unwaith cyn y gweithgaredd/digwyddiad.
 15. CERDDORIAETH A DAWNSIO
  Dylai’r huriwr gadw at bob darpariaeth, rheoliad ac amod statudol sy’n gysylltiedig â cherddoriaeth gyhoeddus, dawnsio a chanu a bydd yn cadw at bob amod sy’n gysylltiedig ag unrhyw drwyddedau sy’n bodoli ac sy’n gysylltiedig â’r lleoliad gan gynnwys y rheiny o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982.
 16. YSWIRIANT
  Os yw’n ofynnol gan Aura, dylai’r huriwr drefnu polisi yswiriant cyn dyddiad hurio’r cyfleusterau yn enwau Aura a’r huriwr yn erbyn atebolrwydd yr huriwr am unrhyw swm a ragnodir gan Aura a bydd yn dangos tystiolaeth o’r polisi i Aura.
 17. HAWL MYNEDIAD
  (a) Mae Aura yn cadw’r hawl i wrthod rhoi mynediad i unrhyw un.
  (b) Yr huriwr fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw trefn a disgyblaeth yn y lleoliad.
  (c) Mae Aura yn rhoi’r hawl i unrhyw swyddog cymeradwy priodol neu un o weision Aura, Prif Gwnstabl neu Brif Swyddog Tân i gael mynediad i’r lleoliad bob amser a’r hawl i anfon unrhyw unigolion sy’n ymddwyn yn afreolus allan neu i gael gwared ar unrhyw wrthrychau a allay, ym marn y Goruchwyliwr Dyletswydd, arwain at ddifrod neu berygl.
 18. TORRI’R AMODAU
  Os yw’r huriwr, neu unrhyw un o’i weithwyr, asiantau, unigolion trwyddedig neu wahoddedigion, yn torri unrhyw un o’r amodau uchod, mae Aura yn cadw’r hawl i ganslo’r archeb ar unwaith trwy roi hysbysiad ysgrifenedig i’r huriwr neu ei gynrychiolydd/chynrychiolydd a thrwy hynny ni fydd Aura yn atebol i ad-dalu unrhyw gyfran o’r ffi hurio i’r huriwr nac yn atebol i’r huriwr nag unrhyw drydydd parti am iawndal yng nghyswllt canslad tebyg.