• Dylid talu’n llawn wrth archebu
• Rhaid i unrhyw blant ychwanegol (tu hwnt i’r nifer sydd wedi’u cadarnhau) gael eu cadarnhau a rhaid talu amdanynt o leiaf un wythnos cyn y parti.
• Ni ellir archebu parti ar gyfer mwy na’r uchafswm o ran niferoedd.
• Rhaid i’r parti dalu am yr isafswm o ran niferoedd ar gyfer y parti hwnnw.
• Mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn safle drwyddedig. Felly ni chaniateir i gwsmeriaid ddod â’u halcohol eu hunain i’r ganolfan na’r sba.
• Mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn gyfleuster arlwyo ac felly ni chaniateir i gwsmeriaid ddod a’u bwyd parti eu hunain, ac eithrio cacennau pen-blwydd.
• Rhaid i rieni / gwarcheidwad y plentyn sy’n cael eu pen-blwydd fod gyda’u plentyn drwy gydol y parti. Rhaid i riant fod ar y Rhew gyda phlant dan 5 oed.
• Rhaid cyrraedd 15 munud cyn eich parti. Oherwydd amseroedd ein partis, ni allwn ymestyn amser ar gyfer y rhai sy’n cyrraedd yn hwyr.
• Ni ellir dod a phopwyr na baneri parti i unrhyw barti a archebir yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.
• Gyda pholisi gohirio Aura, gellir cael ad-daliad llawn os caiff y parti ei ohirio 4 wythnos cyn dyddiad y parti. Cynigir dyddiadau eraill os oes unrhyw barti angen gohirio ar ôl y pedair wythnos.
• Nid oes UNRHYW bengwiniaid wedi’u cynnwys yn ein parti ar y rhew. (Ar gael i’w llogi am £4 am 40 munud.) Gellir archebu ymlaen llaw, rhaid cadarnhau niferoedd a thalu 7 niwrnod cyn y parti.
DOES DIM ANGEN CIWIO, EWCH YN SYTH I’R DDERBYNFA WRTH GYRRAEDD