skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein horiau agor dros y Pasg yma a'n rhaglen wych o Weithgareddau Gwyliau'r Pasg yma

Y cyfan sydd arnoch angen i chi ei wybod am ‘Aura Elît’: Pecyn Noddi Athletwyr

Aura Elît: pecyn noddi cyffrous  i athletwyr lleol

Nod Aura Elît yw bod o fudd i athletwyr drwy weithio gyda’u clybiau a Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol, a chefnogi eu hanghenion unigol.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni trwy e-bostio: auraelite@aura.wales


Meini Prawf Dethol Nawdd Athletwyr Blynyddol ‘Aura Elît’

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer nawdd gyda Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, rhaid i Athletwyr fod rhwng 11 i 17 oed ar ddyddiad y cais a bydd angen i chi ddarparu cynnig nawdd athletwyr strwythuredig sydd angen cynnwys y manylion canlynol;

•Manylion ynghylch sut fydd Aura fel cwmni a brand yn elwa o unrhyw nawdd posib. H.y. cynnwys cyfryngau gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, cystadlaethau a digwyddiadau.
•Esboniad o sut y byddwch yn dilyn pum gwerth craidd Aura
•Trosolwg cryno a phroffil athletwr (dywedwch ychydig wrthym amdanoch a’ch perthynas bresennol gydag Aura)
•Rhestr o’r holl gystadlaethau a gymerwyd rhan ynddynt y tymor hwn (neu eich tymor llawn diwethaf) gan gynnwys rhestr fanwl, o’r canlyniadau, gan ddangos y maes llawn a’r canlyniadau, o ran categori oedran. Rydym hefyd angen gwybod nifer yr athletwyr yn y categori, neu eich lefel o berfformiad os yn rhan o strwythur cynghrair a thîm
•Rhestr o ddyheadau’r dyfodol yn y chwaraeon a bywyd yn gyffredinol
•Manylion safleoedd byd, cenedlaethol neu ranbarthol cyfredol os yw’n berthnasol.
•Llythyr cefnogi gan Gorff Llywodraethu Cenedlaethol eich chwaraeon yn cymeradwyo’r cais ac yn amlinellu’r rhesymau pam, a pha gyfleusterau yr ystyrir yn berthnasol fel rhan o’r cynllun hyfforddi unigol a/neu adroddiad hyfforddwr, yn nodi ymrwymiad datblygiad a hyfforddiant cyfredol
•Manylion gofynion hyfforddiant o ran Aura, gan gynnwys mynediad i unrhyw hyfforddwyr ffitrwydd a allai gefnogi eich siwrnai
•Rhestr o noddwyr eraill ac ymrwymiadau iddynt
•Rhestr gryno o’r holl ddatganiadau i’r wasg o’r ddwy flynedd ddiwethaf, ynghyd â’r dolenni perthnasol i’r papurau newydd, cylchgronau neu wefannau ble ymddangosodd yr erthyglau.
•Trosolwg o bresenoldeb cyfryngau cymdeithasol a gwe (gan gynnwys nifer y dilynwyr ar Instagram, Facebook, Twitter etc. ac ymweliadau â gwefannau)

Rydym yn edrych am athletwyr gyda’r priodoleddau canlynol:

a. A fydd/sydd yn llysgennad da i Aura a’n cefnogaeth athletwyr dawnus ac ysbrydoli eraill i gyflawni ar bob lefel
b. Sy’n ymddwyn mewn modd proffesiynol ym mhob sesiwn hyfforddiant a chystadleuaeth (rydym yn disgwyl ymddygiad proffesiynol tuag at staff, gwesteion a chyd gystadleuwyr gan athletwyr a rhieni)
c. Sydd wedi ymrwymo i’w hyfforddiant – yn arbennig yma yn Aura. Byddwn yn edrych am athletwyr sy’n mynychu sesiynau hyfforddiant yn aml yma yn Aura a hefyd y rhai a fydd yn parhau i wneud hynny.
d. Sydd â phresenoldeb cyfryngau cymdeithasol/gwe da ac a fydd yn ymgysylltu ag Aura trwy gyfryngau cymdeithasol ac ymrwymiadau marchnata eraill.
e. Sydd â gallu technegol o safon uchel a dilyn cynlluniau hyfforddi yn ôl cyfarwyddyd
f. Sydd ag adroddiadau hyfforddwyr cadarnhaol a blaengar – yn amlygu potensial y dyfodol a chryfderau a gwendidau hyfforddiant
g. Sydd â dyhead a’r awydd i ddatblygu – a welir trwy gynlluniau hyfforddiant a chystadleuaeth
h. Sydd â chanlyniadau da a safle/potensial – i’r athletwyr hynny sydd eisoes yn cystadlu byddem hefyd yn croesawu golygiad/fideos y tymor fel rhan o’r portffolio.

Rhaid anfon yr holl geisiadau ar e-bost i auraelite@aura.wales erbyn 30ain Tachwedd 2022

 

Back To Top