skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Ymgyrch Fit, Fed and Read gyda Hamdden a Llyfrgelloedd Aura

Yn ystod hanner tymor mis Mai, daeth cydweithwyr Llyfrgelloedd Aura a thîm Datblygu Chwaraeon Aura ynghyd i ddarparu gweithgareddau cyffrous i blant yng nghymuned Sir y Fflint.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Datblygu Chwaraeon wedi cymryd rhan mewn ymgyrch genedlaethol o’r enw Fit and Fed, a grëwyd gan GemauStryd, sefydliad ledled y DU sy’n defnyddio chwaraeon i greu newid cadarnhaol ym mywydau pobl ifanc difreintiedig. Nod Fit and Fed yw creu cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch corfforol, a hyrwyddo deiet iach drwy ddarparu byrbrydau iach ar ddiwedd pob sesiwn. Penderfynodd cydweithwyr Aura ychwanegu elfen llyfrgell ychwanegol i’r sesiynau sy’n canolbwyntio ar ddarllen a chreadigrwydd. Gan gyfuno gweithgareddau llyfrgell a hamdden, nod y sesiynau yw pwysleisio pwysigrwydd cadw meddyliau, yn ogystal â chyrff, yn iach.

Roedd dros 300 o bobl yn bresennol yn sesiynau Fit, Fed and Read Aura ar draws Treffynnon, Mostyn, Y Fflint a Saltney, a dosbarthwyd dros 150 o becynnau bwyd a 450 potel o ddŵr. Rhoddwyd dros 100 o becynnau Dechrau Da i deuluoedd ac roedd cyfle i blant gymryd rhan mewn sesiynau crefft ac amser stori.

 

Rhannodd Susannah Hill, Rheolwr y Gwasanaeth Llyfrgell, ei barn ar bwysigrwydd darparu’r sesiynau hyn: “Croesawodd Llyfrgelloedd Aura y cyfle i gymryd rhan yn y sesiynau Fit Fed and Read. Fel gwasanaeth llyfrgell, rydym ni’n teimlo ei bod yn hanfodol i fynd allan a chwrdd â phobl yn y gymuned. Mae llyfrgell yn llawer mwy nag adeilad neu’r adnoddau sydd yn yr adeilad hwnnw: mae llyfrgell yn ymwneud â chymuned, ac mae’n bwysig i deuluoedd allu cael mynediad a mwynhau gweithgareddau am ddim gyda’i gilydd.

Llwyddom i ymgysylltu â llawer o blant a theuluoedd a darparu cyfleoedd iddynt rannu storïau gyda’i gilydd ac ymuno â sesiynau crefft. Yn ogystal â phecynnau Dechrau Da, roedden ni’n gallu rhoi llyfrau a chrefftau eraill i blant a theuluoedd eu mwynhau gartref. Rydym wedi gwirioni ar weld plant a ddaeth i’r sesiynau yn dychwelyd i’n gweld yn y llyfrgelloedd hefyd. Roedd yn braf gweithio gyda’n cydweithwyr yn y tîm Datblygu Chwaraeon ac rydym yn edrych ymlaen yn arw at gydweithio eto dros wyliau’r haf.

Mae annog meddyliau a chyrff iach yn ganolog i holl wasanaethau Aura, yn enwedig ar ôl y flwyddyn heriol y llynedd. Nawr, fwy nac erioed, mae iechyd meddyliol a chorfforol yn bwysig iawn, a gobaith Aura yw y bydd y sesiynau hyn yn annog teuluoedd yn Sir y Fflint i flaenoriaethu eu hiechyd a lles. Mae Llyfrgelloedd Aura a thîm Datblygu Chwaraeon Aura yn edrych ymlaen at gynnal y sesiynau Fit, Fed and Read eto dros wyliau’r haf. Rydym yn gobeithio cynnal sesiynau yn Nhreffynnon, Saltney, Y Fflint, Glannau Dyfrdwy, Yr Wyddgrug, Mostyn a Threuddyn. Gobeithio y gallwch ymuno â ni!

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch Fit and Fed GemauStryd.
Rydym yn annog y gymuned i fynd i’n gwefan ac ein dilyn ni ar Twitter (@aura_cymru), Facebook (@auracymru) ac Instagram (@aura.cymru) am fwy o wybodaeth am ein sesiynau Fit, Fed and Read dros wyliau’r haf.

Back To Top