Mae ymuno â’r Llyfrgell yn rhad ac am ddim ac yn ddidrafferth. Gall Aelodau:


• Fenthyg hyd at 20 o eitemau ar y tro a’u cadw am 3 wythnos
• Adnewyddu eitemau
• Gwneud cais am lyfrau am ddim (efallai y codir tâl am eitemau sydd ddim ar gael yng Nghymru)
• Benthyca Llyfrau DVD a Sain (codir tâl am hyn a gallai’r cyfnodau benthyg amrywio)
• WiFi a mynediad i’r rhyngrwyd am ddim yn eich llyfrgell
• Defnydd am ddim o gyfrifiaduron a chyfleusterau sganio’r llyfrgell
• Cyfleusterau argraffu/copïo ar gael yn y llyfrgell, yn cynnwys argraffu WiFi (codir tâl am hyn)
• Lawrlwytho e-Lyfrau, e-Lyfrau Sain, e-Gylchgronau, e-Bapurau Newydd ac e-Gomics am ddim naill ai yn y llyfrgell neu o’ch cartref
• Mynediad at adnoddau ar-lein am ddim e.e. Encyclopedia Britannica, safle ‘Ancestry Family History’(Argraffiad Llyfrgell)

Ymunwch yn eich Llyfrgell Leol

• Ewch i’ch llyfrgell leol gydag un ddogfen adnabod â’ch cyfeiriad arni e.e. pasbort, trwydded yrru neu ddogfen adnabod arall â llun arni. *Gellir gwneud consesiynau ar gyfer unigolion heb gartref parhaol os ceir prawf adnabod.
• Os ydych yn 16 oed neu’n iau bydd arnoch angen caniatâd rhiant /gofalwr i fynd ar y rhyngrwyd ar gyfrifiaduron y llyfrgell.

Ymunwch ar-lein

• Mynediad ar unwaith i’n Casgliad Digidol, sy’n cynnwys mynediad 24 awr y dydd i gannoedd o e-lyfrau, llyfrau sain, gwybodaeth ar-lein, cylchgronau a chomics digidol.
• Ar ôl eich ymweliad cyntaf â’r llyfrgell gyda dogfen adnabod, byddwn yn uwchraddio eich cyfrif i aelodaeth lawn o’r llyfrgell gan eich galluogi i fenthyca llyfrau a DVDs a defnyddio cyfrifiaduron y llyfrgell.
• Os ydych yn blentyn neu’n unigolyn ifanc bydd arnoch angen caniatâd rhiant / gofalwr i fynd ar y rhyngrwyd ar gyfrifiaduron y llyfrgell.

Rheoli eich cyfrif Llyfrgell

• Pan fyddwch yn cofrestru byddwch yn cael rhif aelodaeth a rhif adnabod personol (PIN).
• Gallwch adnewyddu neu neilltuo eitemau yn unrhyw lyfrgell leol dros y ffôn neu ar-lein
• Gallwch reoli eich cyfrif llyfrgell eich hun ar-lein drwy ‘Fy Nghyfrif’ yng Nghatalog y Llyfrgell. Gallwch adnewyddu eich benthyciadau, gwirio’r eitemau sydd gennych a diweddaru eich manylion personol.
• Byddwch angen eich rhif aelodaeth a’ch rhif PIN i fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein er mwyn defnyddio adnoddau ar-lein ac er mwyn adnewyddu neu neilltuo eitemau
• Os oes gennych chi gerdyn llyfrgell yn barod, does dim angen i chi ymuno ar-lein. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw mewngofnodi gyda rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch PIN.
Nodwch os gwelwch yn dda y codir tâl am eitemau hwyr – mae modd adnewyddu eitemau yn unrhyw lyfrgell leol, dros y ffȏn neu ar-lein

Wedi anghofio eich PIN?


Cysylltwch â’ch llyfrgell neu llenwch y ffurflen archebu PIN ar-lein. Byddwch yn cael neges yn eich atgoffa o’ch PIN y diwrnod gwaith nesaf.